Rijksoverheid

Farmacotherapeutisch Kompas

ibuprofen

M01AE01, Dit geneesmiddel valt onder: Prostaglandinesynthetaseremmers


Samenstelling

Advil [Wyeth Consumer Healthcare]IcoonIcoon

Capsule, zacht 'Liquid-Caps' 200 mg, 400 mg.
Tablet, omhuld 'Ovaal' 400 mg.

Brufen [Abbott bv]

Bruisgranulaat 'Bruis' 600 mg; in sachet. Bevat tevens natrium 197 mg, saccharose 3,5 g per sachet.
Tablet met gereguleerde afgifte 'Retard' 800 mg.

Ibuprofen Dragees/Tabletten 200/400 mg [Diverse fabrikanten]IcoonIcoon

Dragee 200 mg, 400 mg.
Tablet 200 mg, 400 mg.

Ibuprofen Tabletten 600 mg/Zetpillen [Diverse fabrikanten]

Tablet 600 mg.
Zetpil 500 mg.

Nurofen [Reckitt Benckiser Nederland bv]IcoonIcoon

Bruisgranulaat 'Orange' 400 mg; in sachet.
Capsule, zacht 'Zavance Lea' 400 mg.
Dragee 200 mg.
Smelttablet 200 mg. Bevat aspartaam overeenkomend met 8,4 mg fenylalanine.
Suspensie 'voor kinderen' suikervrij 20 mg/ml; 100 ml.
Tablet 400 mg.
Tablet 'Ovaal' 200 mg.
Zetpil 'voor kinderen' 125 mg.
(als lysine)
Tablet, omhuld 'Female' 400 mg.

Sarixell [Bayer bv]IcoonIcoon

Tablet, omhuld 400 mg.

Spidifen [Zambon Nederland bv]IcoonIcoon

(als arginaat)
Tablet, omhuld 400 mg.

Zafen [Zambon Nederland bv]

(als arginaat)
Granulaat 400 mg; in sachet. Bevat tevens aspartaam 20 mg (overeenkomend met fenylalanine ca. 11 mg) per sachet.

Terug naar boven

Let op

Advies

Als eenvoudig analgeticum zijn paracetamol en ibuprofen een goede eerste keus; de Retardtablet is niet geschikt voor acute pijnbestrijding. Bij ernstige primaire dysmenorroe heeft een prostaglandinesynthetaseremmer de voorkeur. Bij reumatische aandoeningen is niet aangetoond dat één van de prostaglandinesynthetaseremmers superieur is. Gezien de geringe therapeutische verschillen binnen deze groep kunnen ervaring, de mogelijkheid van zowel rectale als orale toediening èn de prijs een grote rol spelen.

Terug naar boven

Eigenschappen

Prostaglandinesynthetaseremmer. Arylpropionzuurderivaat met analgetische, antiflogistische en antipyretische werking. Ibuprofen remt in doses > 1 g de trombocytenaggregatie.

Kinetische gegevens

Resorptie: oraal snel voor 80%. Tmax = oraal 1–2 uur, zachte capsules 40–70 min (met voedsel 1–2 uur), granulaat 15–30 min, tabl. mga 3–6 uur; rectaal 0,75 uur. Plasma-eiwitbinding: 90–99%. Metabolisering: in de lever tot inactieve metabolieten. Eliminatie: vrijwel volledig met de urine , vnl. als metabolieten. T1/2 = ca. 2 uur.

Terug naar boven

Indicaties

Hoofdpijn. Symptomatische verlichting van migraine. Koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na vaccinatie. Postoperatieve pijn. Kiespijn en pijn na tandheelkundige ingrepen. Primaire dysmenorroe. Reumatoïde artritis, spondylitis ankylopoetica; degeneratieve gewrichtsaandoeningen. Extra-articulaire aandoeningen zoals periartritis humeroscapularis, epicondylitis, tendovaginitis, bursitis, synovitis en tendinitis. De Retardtablet is niet geschikt voor de behandeling van acute pijn.

Terug naar boven

Contra-indicaties

Ulcus pepticum en maag-darmbloedingen, zowel actief als in de anamnese. Gastro-intestinale bloeding of perforatie als gevolg van gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers. Colitis ulcerosa. Cerebrovasculaire bloedingen. Hemorragische diathese. Optreden van astma-aanval, urticaria, angio-oedeem, neuspoliepen of rinitis na gebruik van acetylsalicylzuur of andere prostaglandinesynthetaseremmers. Ernstig gestoorde nier- en/of leverfunctie. Ernstig hartfalen. Zetpillen zijn gecontra-indiceerd bij proctitis of recente rectale bloeding in de anamnese.

Terug naar boven

Zwangerschap/Lactatie

Ibuprofen passeert de placenta. Teratogenese: Epidemiologisch onderzoek suggereert dat gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers in de vroege fase van de zwangerschap het risico van miskramen, cardiale malformaties en gastroschisis vergroot. In dierproeven is een verhoogd pre- en post-implantatie verlies, embryo-foetale letaliteit en een verhoogde incidentie van malformaties gezien. Farmacologisch effect: Bij gebruik tijdens het derde trimester zijn farmacologische effecten zoals weeënremming en bij de foetus voortijdige sluiting van de ductus arteriosus Botalli, bloedstollingsstoornis met als gevolg bloeding, nierfunctiestoornissen of nierinsufficiëntie met oligohydramnie, pulmonale hypertensie en insufficiëntie van de tricuspidalisklep mogelijk. Advies: Tijdens de eerste twee trimesters uitsluitend gebruiken op stricte indicatie in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk. Gebruik is gecontra-indiceerd tijdens het derde trimester. Overige: Het gebruik van een prostaglandinesynthetaseremmer kan de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden.

Overgang in de moedermelk: In geringe mate. Advies: Kan in therapeutische doseringen voor zover bekend veilig worden gebruikt.

Terug naar boven

Bijwerkingen

Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, anorexie, dyspeptische klachten, zuurbranden; zelden braken, obstipatie of diarree, flatulentie; zeer zelden maag-darmulcera, (soms fatale) bloeding en perforatie (vooral bij ouderen). Allergische huidreacties (pruritus, 'rash', exantheem, urticaria, fotosensibilisatie; zelden stevens-johnsonsyndroom, epidermale necrolyse en erythema multiforme); meestal optredend in de eerste maand van de behandeling. Reversibele alopecia bij vrouwen van het negroïde ras is beschreven. Nierfunctiestoornissen, o.a. dysurie, acute interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom. Verder: duizeligheid, tinnitus, hoofdpijn, nervositeit, slapeloosheid; oedeem; bronchospasmen; visusstoornissen (wazig zien, veranderingen in kleurperceptie, oogzenuwontsteking en reversibele toxische amblyopie), ulceratieve stomatitis, gastritis, stoornissen in menstruatiecyclus, verhoogde serumconcentratie urinezuur. Zelden: gegeneraliseerde overgevoeligheidsreacties, bloedbeeldafwijkingen (m.n. na langdurig gebruik van hoge doses) zoals granulocytopenie, agranulocytose, trombocytopenie, neutropenie en aplastische anemie; gestoorde leverfunctiewaarden, geelzucht en hepatitis; aseptische meningitis (m.n. bij SLE of andere collageenziekten); depressie, psychotische reacties; verergering van psoriasis. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen (2400 mg) neemt de kans op arteriële trombose (bv. myocardinfarct, beroerte) toe. Oedeem, hypertensie en hartfalen zijn gemeld bij behandeling met prostaglandinesynthetaseremmers. Na rectale toediening kan irritatie van het rectumslijmvlies optreden, zich uitend in brandend gevoel, proctitis, hyperemie van de mucosa en diarree.

Terug naar boven

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van orale anticoagulantia kan de protrombinetijd zijn verlengd. Bij gelijktijdig gebruik met andere prostaglandinesynthetaseremmers, SSRI's en corticosteroïden vergroot het risico van gastro-intestinale complicaties (m.n. ouderen zijn hiervoor gevoelig). Chronisch gebruik van ibuprofen remt de trombocytenaggregatieremmende werking van acetylsalicylzuur. De plasmaspiegel van digoxine, fenytoïne, lithium en methotrexaat (verhoogde toxiciteit) kan worden verhoogd. Ibuprofen kan het effect van bloeddrukverlagende middelen verminderen en de nefrotoxiciteit van ciclosporine versterken. Bij gelijktijdig gebruik van ontkroesende haarmiddelen kan het haar afbreken.

Terug naar boven

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij een vergroot risico van gastro-intestinale complicaties; beginnen met de laagst mogelijk dosering en combinatie met beschermende middelen overwegen. Verder is voorzichtigheid geboden bij ouderen, bij uitdrogingsverschijnselen en bij astma, stollingsstoornissen, colitis ulcerosa, M Crohn, een voorgeschiedenis van hypertensie en/of hartfalen, lever- en nierfunctiestoornissen en andere condities die tot vochtretentie predisponeren. Langdurig gebruik in hoge doseringen (2400 mg) is geassocieerd met een klein toegenomen risico van arteriële trombose; in het algemeen suggereren epidemiologische gegevens niet dat gebruik in lage doseringen (< 1200 mg/dag) geassocieerd is met een toegenomen risico. Om het optreden van bijwerkingen te beperken zo laag mogelijk doseren en voor een zo kort mogelijke periode. Bij langere therapieduur is aan te raden regelmatig bloedbeeld, lever- en nierfunctie te controleren. Als een stoornis van de nierfunctie optreedt of een bestaande stoornis verergerd, kan aanpassing van de dosering noodzakelijk zijn. Bij optreden van bloedbeeldafwijkingen, ernstige leverfunctiestoornissen en bij gastro-intestinale ulceratie of bloedingen de behandeling staken. Bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid de behandeling staken, aangezien ernstige en soms fatale huidreacties met prostaglandinesynthetaseremmers zijn gemeld. Vooral bij systemische lupus erythematosus kunnen ernstige systemische overgevoeligheidsreacties optreden. Bij visusklachten is oogheelkundig onderzoek gewenst. Producten die aspartaam bevatten niet gebruiken bij patiënten met fenylketonurie.

Terug naar boven

Dosering

Reumatoïde artritis, spondylitis ankylopoetica, degeneratieve gewrichtsaandoeningen: Volwassenen: Oraal: afhankelijk van de ernst van de aandoening en van de klachten 1200–1600 mg per dag in 3–4 doses; bij ernstige gevallen tijdelijk (3–4 weken) verhogen, max. 2400 mg per dag in 4 doses tot de acute fase onder controle is. Tabletten met gereguleerde afgifte: 600 mg 2 à 3×/dag óf 1600 mg in 1 dosis bij voorkeur in de vroege avond; zo nodig tijdelijk verhogen met 800 mg 's ochtends tot 2400 mg per dag (óf 600 mg 4×/dag) tot de acute fase weer onder controle is. Rectaal: 1500–2000 mg per dag, bij ernstige gevallen tijdelijk (3–4 weken) verhogen; max. 3000 mg per dag tot de acute fase onder controle is. Kinderen > 2 j.: Oraal: max. 20 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 3–4 doses.

Extra-articulaire aandoeningen: Volwassenen: Oraal: begindosering 1200 mg per dag in 3–4 doses, bij ernstige gevallen verhogen tot 1600 mg per dag in 3–4 doses. Tabletten met gereguleerde afgifte: begindosering 600 mg 2×/dag, bij ernstige gevallen 600 mg 3×/dag óf 1600 mg in 1 dosis bij voorkeur in de vroege avond totdat de acute fase onder controle is; zo nodig verhogen met 800 mg 's ochtends tot 2400 mg per dag. Rectaal: begindosering 1500 mg per dag, bij ernstige gevallen verhogen tot 2000 mg per dag.

Postoperatieve pijn en primaire dysmenorroe: Volwassenen: Oraal: begindosering 1200 mg per dag in 3–4 doses, bij ernstige gevallen verhogen tot 1600 mg per dag. Rectaal: 1500 mg per dag, bij ernstige gevallen verhogen tot 2000 mg per dag. Bij tandheelkundige ingrepen verdient het aanbeveling de eerste dosis vóór de ingreep te geven en de behandeling max. 24 uur erna voort te zetten.

Migraine: Volwassenen en kinderen > 12 j.: Oraal: 400 mg, zo nodig elke 4–6 uur; max. 1200 mg per dag.

Koorts en overige pijn: Volwassenen en kinderen > 12 j.: Oraal: 200–400 mg, zo nodig elke 4–6 uur; max. 1200 mg per dag. Rectaal: 500 mg, max. 1500 mg per dag. Kinderen > 3 mnd.: Oraal: maximaal 20–30 mg/kg lichaamsgewicht verdeeld over 3–4 doses gedurende maximaal 3 dagen. Dat is voor kinderen van 5,6–7,6 kg (3–6 maanden): 50 mg (2,5 ml suspensie), zo nodig na minimaal 6–8 uur herhalen; max. 150 mg/dag. Kinderen van 7,7–9 kg (6–12 maanden): 50 mg zo nodig na minimaal 6 uur herhalen; max. 200 mg/dag. Kinderen 10–15 kg (1–3 jaar): 100 mg, zo nodig na minimaal 6–8 uur herhalen; max. 300 mg/dag. Kinderen van 16–19 kg (4–5 jaar): 100–200 mg, zo nodig elke 6–8 uur; max. 500 mg/dag. Kinderen 20–28 kg (6–9 jaar): 200 mg, zo nodig elke 6–8 uur; max. 600 mg/dag. Kinderen 29–40 kg (10–12 jaar): 300 mg, zo nodig elke 6–8 uur; max. 900 mg/dag. Rectaal (slechts indien orale toediening op bezwaren stuit): Kinderen van 12,5–17 kg (2–4 jaar): 125 mg, na minimaal 6–8 uur 125 mg; max. 375 mg/dag. Kinderen van 17–20,5 kg (4–6 jaar): 125 mg, na minimaal 6 uur 125 mg; max. 500 mg/dag.

Bij last van ochtendstijfheid de eerste orale dosis direct na het ontwaken innemen met wat thee of een andere drank. Omdat dit op de nuchtere maag geschiedt, wordt het middel snel geresorbeerd en treedt verlichting van pijn en stijfheid snel in. De volgende doses dienen na de maaltijd te worden genomen, waardoor de resorptie meer geleidelijk verloopt.

De capsules, dragees en tabletten heel innemen met een ruime hoeveelheid water. De inhoud van de sachet oplossen in een glas water, roeren en direct innemen. De smelttablet op de tong laten smelten en doorslikken; water is hierbij niet nodig.

Bij maagklachten innemen na een maaltijd.

Terug naar boven

Verklaring van de symbolen

 • Icoon

  Aan de aanspraak op dit middel zijn voorwaarden gesteld, zie bijlage 2 horende bij de Regeling zorgverzekering.

 • Icoon

  Dit middel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem.

 • Icoon

  Dit middel is nog niet beoordeeld, nog in beoordeling of opnieuw in beoordeling.

 • Icoon

  Zelfzorgmiddel ('over the counter').

 • Icoon

  'New chemical entity' - nieuwe chemische stof.

 • Let op icoon

  Dit geneesmiddel wordt door de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas op farmacotherapeutische gronden afgewezen.

Bron: website Farmacotherapeutisch Kompas; copyright Zorginstituut Nederland.