Samenstelling

Acetylcysteïne Oogdruppels FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Toedieningsvorm
Oogdruppels (5%)
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 10 ml
(Oculoguttae acetylcysteini 5%) Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Acetylcysteïne Oogdruppels FNAFormularium der Nederlandse Apothekers
Oogdruppels (5%)50 mg/mlflacon 10 ml
(Oculoguttae acetylcysteini 5%) Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor acetylcysteïne (bij oogaandoeningen) is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Behandeling van [Keratoconjunctivitis sicca] en [ulcus corneae].

Dosering

 • 1 druppel in het aangedane oog 3–4×/dag.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die het minste irritatie geven als eerste en oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Wazig zien, irritatie, brandend gevoel en tranende ogen na het druppelen. Overgevoeligheidsreacties zoals roodheid en huiduitslag.

Interacties

In vitro is inactivering van antibiotica geconstateerd bij mengen met acetylcysteïne; hiermee rekening houden indien ook oogdruppels met antibiotica worden gegeven.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Beperkte hoeveelheid gegevens van oraal gebruik bij mensen wijst niet op een risico voor het kind. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Met het gebruik van acetylcysteïne als mucolyticum bestaat veel ervaring, nadelige effecten op de zuigeling zijn niet gemeld. De systemische blootstelling vanuit de oogdruppel is zeer laag.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zachte contactlenzen kunnen door het conserveermiddel benzalkoniumchloride verkleuren. Tijdens gebruik van acetylcysteïne wordt geadviseerd geen contactlenzen te dragen. Door dichtdrukken van de traanbuis of het gesloten houden van de ogen gedurende 3 minuten wordt de kans op systemische reacties verminderd en de lokale werkzaamheid bevorderd.

Eigenschappen

Acetylcysteïne verdunt taaie en ingedroogde traanvloeistof en vangt bepaalde schadelijke stoffen (radicalen) weg. Het kan de viscositeit van slijm verminderen door depolymerisatie, waarbij de in het slijm aanwezige disulfidebruggen tussen de macromoleculen worden geopend.

Kinetische gegevens

Metaboliseringin de lever vnl. tot cysteïne.
Eliminatiemet de urine.
T 1/2elca. 6 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd