Samenstelling

Fluimucil InhalatievloeistofZambon Nederland bv
Toedieningsvorm
Vernevelvloeistof
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 4 ml
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Fluimucil InhalatievloeistofZambon Nederland bv
Vernevelvloeistof100 mg/mlampul 4 ml
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Indien een mucolyticum wordt toegepast bij de behandeling van een acute exacerbatie bij een ernstige chronische luchtwegaandoening, die gepaard gaat met de productie van taai, moeilijk te verwijderen slijm, kan hoogstens verbetering van de subjectieve symptomen worden verwacht.

Er is geen plaats meer voor de toepassing van acetylcysteïne bij de onderhoudsbehandeling van COPD en bij cystic fibrosis.

Indicaties

Aandoeningen van de luchtwegen, waarbij de viscositeit van het bronchussecreet minder moet worden om het verwijderen ervan te makkelijker te maken zoals bij:

 • bronchitis;
 • emfyseem;
 • mucoviscidose;
 • bronchiëctasieën.

Dosering

 • Als mucolyticum:

  Volwassenen

  Als verneveling 300–2100 mg (3–21 ml) elke 2–6 uur; gewoonlijk 600–900 mg 3–4×/dag. als directe instillatie 100–400 mg (1–4 ml) elke 1–4 uur

  Kinderen > 2 jaar

  300–600 mg (3–6 ml) 2–3×/dag.

De aerosol bij voorkeur met glazen of kunststof apparatuur toedienen; bij gebruik van apparatuur met metalen en/of rubberen delen dienen deze zorgvuldig met water te worden gespoeld. De druppelgrootte moet liggen tussen 2–5 micrometer. Het is aan te raden de ampul alleen te openen op het moment van gebruik. De geopende ampul dient binnen 24 uur te worden gebruikt. Het gebruik van een huishoudelijke nevelaar is uitgesloten.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties (zoals bronchospasmen, angio-oedeem, dyspneu, tachycardie, urticaria), koorts, hoofdpijn. oorsuizen, verlaagde bloeddruk, stomatitis, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.

Zelden (0,01-0,1%): dyspepsie.

Zeer zelden (< 0,01%): Anafylactische reacties en -shock, bloedingen.

Verder zijn gemeld: gezichtsoedeem, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse.

Interacties

Het mengen met antibiotica, in het bijzonder met β-lactam antibiotica, vermijden in verband met mogelijke inactivering hiervan in vitro. Gelijktijdig gebruik met hoestprikkeldempende geneesmiddelen kan leiden tot ophoping van bronchussecreet. Acetylcysteine het vasodilatatoire effect van nitroglycerine kan versterken en kan leiden tot hypotensie en verwijding van arteria temporalis; patiënten controleren op (ernstige) hypotensie en waarschuwingen voor hoofdpijn.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Dit geneesmiddel kan in lage dosering, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend, maar bij therapeutische doses worden er geen nadelige effecten op de zuigeling verwacht.
Advies: Dit geneesmiddel kan volgens voorschrift worden gebruikt tijdens lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Alleen onder geneeskundig toezicht toedienen; een te snel vervloeien van exsudaten kan endotracheale aspiratie vereisen. Na toediening kan het volume van het bronchussecreet zo sterk toenemen, dat het bij patiënten met zwakke hoestreflex (ouderen, verzwakte patiënten) noodzakelijk kan zijn het slijm mechanisch te verwijderen. Bij astmapatiënten kunnen ernstige bronchospasmen optreden. Wees voorzichtig bij (een voorgeschiedenis van) ulcus pepticum, in het bijzonder bij gelijktijdig gebruik van middelen die het maag-darmslijmvlies kunnen irriteren. Ernstige huidreacties zijn gemeld, Wanneer zich nieuwe veranderingen aan de huid voordoen, de behandeling staken.

Eigenschappen

Mucolyticum. Het kan de viscositeit van het bronchiaalslijm verminderen door depolymerisatie, waarbij de, in het slijm aanwezige, disulfidebruggen tussen de macromoleculen worden geopend.

 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd