Samenstelling

Acetylcysteïne Bruistabletten/Granulaat/PoedersDiverse fabrikanten
Toedieningsvorm
Bruistablet
Sterkte
200 mg, 600 mg
Verpakkingsvorm
-
Kan bevatten: aspartaam 10 mg of 20 mg per tablet 200 mg overeenkomend met fenylalanine 5,6 mg of 11,1 mg en 20 mg per tablet 600 mg, overeenkomend met 11,2 mg fenylalanine.
Toedieningsvorm
Bruistablet, suikervrij
Sterkte
600 mg
Verpakkingsvorm
-
Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met fenylalanine 11,1 mg.
Toedieningsvorm
Granulaat
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
in sachet
Bevat tevens: saccharose 2,7 g.
Toedieningsvorm
Poeder
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
in sachet
Toedieningsvorm
Poeder
Sterkte
600 mg
Verpakkingsvorm
in sachet
BisolbruisBoehringer Ingelheim bv
Toedieningsvorm
Bruistablet, suikervrij
Sterkte
600 mg
Verpakkingsvorm
-
Bevat tevens: sorbitol.
FluimucilZambon Nederland bv
Toedieningsvorm
Bruistablet, suikervrij
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
-
Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met 11,1 mg fenylalanine.
Toedieningsvorm
Bruistablet, suikervrij
Sterkte
600 mg
Verpakkingsvorm
-
Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met fenylalanine 11,1 mg.
Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
200 ml
Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.
Toedieningsvorm
Drank 'Forte'
Sterkte
40 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml, 200 ml
Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: sorbitol.
Toedieningsvorm
Drank 'Junior'
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml, 150
Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.
Toedieningsvorm
Granulaat, suikervrij
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
in sachet
Bevat tevens: aspartaam 25 mg overeenkomend met fenylalanine 13,9 mg en sorbitol.
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
600 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Zuigtablet
Sterkte
200 mg
Verpakkingsvorm
-
Bevat tevens: aspartaam 10 mg overeenkomend met fenylalanine 5,6 mg en sorbitol.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Acetylcysteïne Bruistabletten/Granulaat/PoedersDiverse fabrikanten
Bruistablet200 mg, 600 mg-
Kan bevatten: aspartaam 10 mg of 20 mg per tablet 200 mg overeenkomend met fenylalanine 5,6 mg of 11,1 mg en 20 mg per tablet 600 mg, overeenkomend met 11,2 mg fenylalanine.
Bruistablet, suikervrij600 mg-
Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met fenylalanine 11,1 mg.
Granulaat200 mgin sachet
Bevat tevens: saccharose 2,7 g.
Poeder200 mgin sachet
Poeder600 mgin sachet
BisolbruisBoehringer Ingelheim bv
Bruistablet, suikervrij600 mg-
Bevat tevens: sorbitol.
FluimucilZambon Nederland bv
Bruistablet, suikervrij200 mg-
Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met 11,1 mg fenylalanine.
Bruistablet, suikervrij600 mg-
Bevat tevens: aspartaam 20 mg overeenkomend met fenylalanine 11,1 mg.
Capsule200 mg-
Drank20 mg/ml200 ml
Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.
Drank 'Forte'40 mg/ml150 ml, 200 ml
Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: sorbitol.
Drank 'Junior'20 mg/ml100 ml, 150
Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.
Granulaat, suikervrij200 mgin sachet
Bevat tevens: aspartaam 25 mg overeenkomend met fenylalanine 13,9 mg en sorbitol.
Tablet600 mg-
Zuigtablet200 mg-
Bevat tevens: aspartaam 10 mg overeenkomend met fenylalanine 5,6 mg en sorbitol.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Er zijn geen aanwijzingen dat de toepassing van mucolytica bij incidentele acute bronchitis van klinisch nut is.

Van de toepassing van een mucolyticum bij een acute exacerbatie bij een ernstige chronische luchtwegaandoening, die gepaard gaat met de productie van taai, moeilijk te verwijderen slijm, kan hoogstens een verbetering van de subjectieve symptomen worden verwacht.

Er is geen plaats meer voor de toepassing van acetylcysteïne bij de onderhoudsbehandeling van COPD en bij cystische fibrose.

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Indicaties

 • Aandoeningen van de luchtwegen, waarbij de viscositeit van het bronchussecreet moet worden verminderd om verwijdering ervan te vergemakkelijken, zoals bij:
  • Bronchitis;
  • Emfyseem;
  • Mucoviscidose;
  • Bronchiëctasieën;
  • Vastzittende hoest.

Dosering

 • Als mucolyticum:

  Volwassenen:

  200 mg 3×/dag of 600 mg 1×/dag. Bij gedempte hoestreflex (ouderen en verzwakte patiënten) de dosering morgens innemen.

  Kinderen > 7 jaar:

  200 mg 3×/dag.

  Kinderen 2–7 jaar:

  200 mg 2×/dag.

De bruistablet, het granulaat of de poeder oplossen in een glas water (niet in melk of andere dranken) en direct opdrinken. De oplossing mag niet worden bewaard. De zuigtablet in de mond laten smelten, pas daarna doorslikken. De tablet innemen met een glas water. De drank schudden voor gebruik; na uitschenken direct innemen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties zoals bronchospasmen, dyspneu, jeuk, urticaria, huiduitslag, angio-oedeem en tachycardie. Stomatitis, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree. Hoofdpijn. Oorsuizen. Verlaagde bloeddruk. Koorts.

Zelden (0,01-0,1%): dyspepsie.

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische/anafylactoïde reacties, bloedingen en ernstige huidreacties zoals het Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse.

Verder zijn gemeld: gezichtsoedeem, afname bloedplaatjesaggregatie. Hoge doses kunnen vasodilatatie en blozen veroorzaken.

Interacties

In vitro is inactivering van antibiotica geconstateerd bij mengen met acetylcysteïne; uit voorzorg wordt geadviseerd orale antibiotica twee uur vóór of twee uur na acetylcysteïne in te nemen. Niet gelijktijdig gebruiken met hoestprikkeldempende geneesmiddelen. Acetylcysteïne kan het vasodilatatoire effect van nitroglycerine versterken met als gevolg hypotensie.

Zwangerschap

Acetylcysteïne passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, weinig gegevens. Deze wijzen niet op een risico voor het kind. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan , voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt. Het gebruik van aspartaambevattende toedieningsvormen is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen met fenylketonurie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Kan in lage dosering voor zover bekend veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • kinderen < 2 jaar;
 • aspartaambevattende toedieningsvormen bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij patiënten met astma of COPD, vanwege de kans op bronchospasme. Bij optreden van bronchospasmen de behandeling staken. Bij veranderingen aan huid en/of slijmvliezen de behandeling staken.

Acetylcysteïne kan de zwavelbruggen van de mucopolysacchariden van de maagmucosa verbreken, waardoor de consistentie wordt aangetast. Wees voorzichtig bij een (anamnese van) ulcus pepticum, vanwege mogelijke irritatie van het slijmvlies in het maag-darmkanaal (vooral bij gelijktijdig gebruik van andere middelen die het maag-darmslijmvlies irriteren).

Acetylcysteïne kan een invloed hebben op de waarde van colorimetrische salicylaatbepalingen.

Bij het openen van de verpakking van de bruistabletten is soms een lichte zwavelgeur waarneembaar (dit is een eigenschap van de werkzame stof).

Bij kinderen < 2 jaar kan het vermogen om slijm op te hoesten beperkt zijn, met als gevolg luchtwegobstructie (vol lopen); gebruik bij kinderen < 2 jaar is daarom gecontra-indiceerd.

Eigenschappen

Mucolyticum. Het kan de viscositeit van het bronchiale slijm verminderen door depolymerisatie, waarbij de in het slijm aanwezige disulfidebruggen tussen de macromoleculen worden geopend.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en vrijwel volledig.
F4–10%
T max½–1 uur.
Metaboliseringin de lever vnl. tot cysteïne, bij hoge doses vnl. tot anorganisch sulfaat.
Eliminatiemet de urine.
T 1/2elca. 6 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd