Samenstelling

Eklira GenuairAstraZeneca bv
(als bromide)
Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Sterkte
322 microg/dosis
Verpakkingsvorm
60 doses
In inhalator 'Genuair'.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Eklira GenuairAstraZeneca bv
(als bromide)
Inhalatiepoeder322 microg/dosis60 doses
In inhalator 'Genuair'.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Indien bij COPD de klachten ondanks regelmatig gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders aanhouden kan worden overgegaan op een langwerkende luchtwegverwijder. Hierbij kan gekozen worden uit langwerkende parasympathicolytica (tiotropium, glycopyrronium en aclidinium) of langwerkende β2-sympathicomimetica (formoterol, indacaterol en salmeterol). Op basis van de huidige gegevens kan er geen voorkeur worden aangegeven.

Indicaties

Onderhoudsbehandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) ter verlichting van symptomen bij volwassenen.

Dosering

 • Volwassenen:

  322 microg 2×/dag.

Bij een gemiste dosis deze zo snel mogelijk alsnog innemen. Indien het bijna tijd is voor de volgende dosis, de gemiste dosis overslaan.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, nasofaryngitis, sinusitis, hoesten en diarree.

Soms (0,1%-1%): duizeligheid, wazig zien, dysfonie, droge mond, stomatitis, misselijkheid, tachycardie, palpitaties, urineretentie, huiduitslag, jeuk.

Zelden (0,01-0,1%): Overgevoeligheid.

Verder zijn gemeld: angio-oedeem, paradoxaal bronchospasme.

Zwangerschap

Teratogenese: bij de mens onvoldoende gegevens, bij dieren in zeer hoge doses aanwijzingen voor schadelijkheid (foetotoxiciteit).
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (bij dieren), onbekend (bij vrouwen).
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor parasympathicolytica.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij astma of voor de behandeling van acute bronchospasmen. Voorzichtigheid is geboden bij prostaathyperplasie, obstructie van de blaashals, bij een myocardinfarct in de afgelopen 6 maanden, instabiele angina pectoris, een nieuwe diagnose van aritmie in de afgelopen 3 maanden of bij ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden voor hartfalen NYHA-klasse III en IV. Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden, aangezien dit kan leiden tot toename van bestaand nauwe-kamerhoekglaucoom. Bij langdurig gebruik, door de droge mond, kans op tandbederf (cariës).

Eigenschappen

Langwerkend parasympathicolyticum met een competitieve reversibele antagonistische werking vooral op de M3-muscarinereceptoren in de luchtwegen en in mindere mate op M2-receptoren. In de luchtwegen leidt inhibitie van M3-receptoren op het gladde spierweefsel tot relaxatie en bronchodilatatie. De werking treedt binnen 30 minuten in, is maximaal binnen 1–3 uur en houdt 12 uur aan.

Kinetische gegevens

Resorptieca. 30% van de geïnhaleerde dosis komt in de longen, < 5% komt in de systemische circulatie.
T max< 15 min.
MetaboliseringWordt snel en uitgebreid gehydrolyseerd tot farmacologisch inactieve alcohol- en carboxylzuurderivaten.
Eliminatieca. 65% wordt uitgescheiden met de urine, waarvan ca. 0,1% ongewijzigd. Ca. 33% wordt uitgescheiden met de feces in de vorm van metabolieten.
T 1/2el2–3 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd