Samenstelling

SemprexACE Pharmaceuticals bv
Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
8 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
SemprexACE Pharmaceuticals bv
Capsule8 mg-
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij allergische rinitis is toepassing van een systemisch 'niet'-sederend antihistaminicum vooral aangewezen indien de acute symptomen gepaard gaan met atopische verschijnselen in andere organen zoals ogen of huid. Gewezen wordt op de korte werkingsduur van acrivastine.

Indicaties

Behandeling van allergische rinitis met inbegrip van hooikoorts.

Dosering

 • Volwassenen en kinderen > 12 j.:

  8 mg 3×/dag.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): hoofdpijn, slaperigheid. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en anafylactische reactie.

Interacties

Interacties met centraal dempende middelen kunnen niet worden uitgesloten. Antihistaminica beïnvloeden immunotherapie bij allergie.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta.
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 50 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen

Doordat in sommige gevallen slaperigheid kan optreden, is voorzichtigheid geboden bij activiteiten die waakzaamheid vereisen. De veiligheid van dit middel is bij kinderen < 12 jaar niet aangetoond. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Overdosering

Symptomen
symptomen van depressie van het centrale zenuwstelsel, bij uitzondering convulsies. Excitatie en sufheid kunnen elkaar afwisselen. Bij kleine kinderen vooral excitatie, hyperthermie, tremor, ataxie, convulsie.

Therapie
Maagspoeling en eventueel actieve kool toedienen. Bij acute intoxicatie symptomatisch behandelen; in geval van convulsie of acute dystonie diazepam toedienen. Met hemodialyse wordt gedurende 4 uur 27% van het acrivastine verwijderd en 38% van de actieve metaboliet.

Eigenschappen

Selectieve H1-receptorantagonist zonder uitgesproken anticholinerg effect. Dringt nauwelijks door in het centrale zenuwstelsel. Werking: binnen 1 uur, max. na 2 uur en houdt ten minste aan tot 8 uur na inname.

Kinetische gegevens

Resorptiegoed.
T maxca. 1½ uur.
Metaboliseringin de lever tot o.a. een actieve metaboliet.
Eliminatievnl. met de urine (acrivastine).
T 1/21½ uur (acrivastine), 2,3 uur (actieve metaboliet).
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd