Samenstelling

ZaltrapSanofi-Aventis
Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
25 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 4 ml, 8 ml
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
ZaltrapSanofi-Aventis
Concentraat voor infusievloeistof25 mg/mlflacon 4 ml, 8 ml
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor aflibercept is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

In combinatie met irinotecan, fluoro-uracil (5-FU) en folinezuur (FOLFIRI) bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom die resistent is tegen of progressie vertoont na behandeling met een oxaliplatine-bevattend behandelschema.

Dosering

 • Gemetastaseerd colorectaal carcinoom:

  Volwassenen:

  4 mg/kg lichaamsgewicht als i.v. infusie gedurende 1 uur, gevolgd door het FOLFIRI-schema; deze behandelcyclus elke 2 weken herhalen. Het FOLFIRI-schema= irinotecan 180 mg/m² lichaamsoppervlak als i.v. infusie gedurende 90 min en folinezuur 400 mg/m² als i.v. infusie gedurende 2 uur gelijktijdig op dag 1 met behulp van een Y-lijn; vervolgens fluoro-uracil 400 mg/m² als i.v. bolus, gevolgd door fluoro-uracil 2400 mg/m² als continue i.v. infusie gedurende 46 uur. De behandeling voortzetten tot aan ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Zie voor dosisaanpassingen en richtlijnen voor onderbreking of stopzetting van de behandeling bij (ernstige) bijwerkingen van aflibercept en/of FOLFIRI (hypertensie, proteïnurie, overgevoeligheidsreacties, (febriele) neutropenie of neutropene sepsis, diarree, stomatitis en hand-voetsyndroom) de officiële productinformatie CBG/EMA (rubriek 4.2, tabel 1 en rubriek 4.4).

Zie voor meer informatie over de geneesmiddelen waarmee aflibercept gecombineerd wordt, de afzonderlijke preparaatteksten van irinotecan, 5-fluoro-uracil (systemisch) en folinezuur (systemisch).

Na verdunning toedienen als i.v.-infusie gedurende 1 uur. Vanwege hyperosmolariteit niet toedienen als i.v. shot of bolus.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hypertensie. Dyspneu, dysfonie. Epistaxis, andere bloedingen. Infecties (o.a. urineweginfectie, nasofaryngitis). Hoofdpijn. Diarree, stomatitis, buikpijn. Verminderde eetlust, gewichtsverlies, asthenie. Hand-voetsyndroom. Leukopenie, neutropenie, trombocytopenie. Stijging ALAT, ASAT en serumcreatinine. Proteïnurie.

Vaak (1–10%): febriele neutropenie, neutropenische sepsis. Overgevoeligheidsreacties (jeuk, huiduitslag, urticaria, voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals, bronchospasme, dyspneu, angio-oedeem en anafylaxie). Arteriële of veneuze trombo-embolie. Rinorroe, orofaryngeale pijn. Rectale bloeding, fistel, afteuze stomatitis, aambeien, proctalgie, tandpijn. Hyperpigmentatie van de huid. Dehydratie.

Soms (0,1–1%): gastro-intestinale perforatie. Verstoorde wondgenezing. Nefrotisch syndroom, trombotische microangiopathie. Posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES).

Verder is gemeld: osteonecrose van de kaak.

In combinatie met FOLFIRI tevens zeer vaak (> 10%): anemie. Misselijkheid, braken, obstipatie. Alopecia. Stijging alkalisch fosfatase en bilirubine.

Ouderen (≥ 65 jaar) hebben meer kans op: diarree, duizeligheid, asthenie, gewichtsverlies en dehydratie.

Interacties

Wees vanwege de grotere kans op osteonecrose van de kaak voorzichtig met gelijktijdig of achtereenvolgend gebruik met i.v. bisfosfonaten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken (embryotoxisch en teratogeen).
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.
Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens én tot ten minste 6 maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het geven van borstvoeding ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Patiënten met een ECOG prestatiestatus ≥ 2 hebben meer kans op een slecht klinisch verloop.

Niet toepassen bij ernstig congestief hartfalen (klasse III of IV) en ongecontroleerde hypertensie. Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen zoals coronaire hartziekte. Vóór elke toediening een complete bloedtelling, bloeddrukmeting en controle op proteïnurie uitvoeren. Op grond van de uitslagen kunnen dosisaanpassingen noodzakelijk zijn. Controleer tijdens de behandeling op tekenen van ernstige bloedingen en gastro-intestinale perforatie. Aflibercept verstoort de wondgenezing; de behandeling onderbreken gedurende ten minste 4 weken vóór een operatie tot aan volledig herstel van de operatiewond.

Invasieve tandheelkundige ingrepen zijn een bekende risicofactor voor osteonecrose van de kaak. Daarom wordt geadviseerd vóór aanvang van de behandeling tandheelkundig onderzoek en gepaste preventieve tandheelkunde uit te laten voeren. Vermijd tandheelkundige ingrepen tijdens de behandeling bij patiënten die eerder een i.v. bisfosfonaat hebben gekregen of dit nog steeds krijgen.

Staak de behandeling definitief in de volgende gevallen: bij een ernstige bloeding, gastro-intestinale perforatie, fistelvorming, een hypertensieve crisis of encefalopathie, arteriële trombo-embolie, graad 4 veneuze trombo-embolie (incl. longembolie), recidief veneuze trombo-embolie ondanks aangepaste anticoagulatie, nefrotisch syndroom of trombotische microangiopathie, ernstige overgevoeligheidsreacties (incl. bronchospasme, dyspneu, angio-oedeem en anafylaxie), een verstoorde wondgenezing die medische interventie vereist of bij posterieur reversibel encefalopathiesyndroom.

Eigenschappen

Recombinant fusie-eiwit bestaande uit delen van de humane VEGF (vasculaire endotheliale groeifactor)-receptoren 1 en 2 gefuseerd met het Fc-deel van humaan IgG1. Aflibercept werkt als een oplosbare afleidingsreceptor ('decoy'-receptor) die zich bindt aan de liganden VEGF-A, VEGF-B en placentaire groeifactor (PlGF). De endogene VEGF-receptoren kunnen niet geactiveerd worden, waardoor de vorming van bloedvaten in tumoren wordt geremd.

Kinetische gegevens

Overigsteady-state wordt bereikt bij de tweede behandelcyclus (na 2 weken).
V dca. 0,1 l/kg.
T 1/2el6 dagen.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd