Samenstelling

FabrazymeGenzyme Europe bv
Toedieningsvorm
Poeder voor concentraat voor oplossing voor i.v. infusie
Sterkte
5 mg
Verpakkingsvorm
flacon
Toedieningsvorm
Poeder voor concentraat voor oplossing voor i.v. infusie
Sterkte
35 mg
Verpakkingsvorm
flacon
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
FabrazymeGenzyme Europe bv
Poeder voor concentraat voor oplossing voor i.v. infusie5 mgflacon
Poeder voor concentraat voor oplossing voor i.v. infusie35 mgflacon
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de ziekte van Fabry (onvoldoende activiteit van het enzym alfa-galactosidase) leidt stapeling van glycosfingolipiden, vooral globotriaosylceramide (Gb3), tot progressieve orgaandisfunctie. Symptomatische behandeling bestaat uit onder andere nierdialyse en -transplantatie bij nierinsufficiëntie, behandeling van hartritmestoornissen en pijnbestrijding met carbamazepine. De Commissie beveelt enzymtherapie met agalsidase alfa of agalsidase bèta aan, omdat er aanwijzingen zijn dat dit effectiever is dan niet behandelen met enzymtherapie.

Indicaties

Chronische enzym-substitutietherapie bij patiënten ≥ 8 jaar met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry.

Dosering

 • Volwassenen en kinderen > 8 j.:

  I.v. als infusie: 1 mg/kg lichaamsgewicht eenmaal per 2 weken. De infusiesnelheid dient in het begin niet hoger te zijn dan 0,25 mg/min (= 15 mg/uur). Nadat de tolerantie bij de patiënt duidelijk is vastgesteld, mag de infusiesnelheid bij opeenvolgende infusies geleidelijk worden verhoogd. De totale infusieduur moet langer zijn dan 2 uur zodat er minder kans is op overgevoeligheidsreacties.

Bijwerkingen

Infusie-gerelateerde bijwerkingen zoals koorts, koude rillingen treden zeer vaak op. Andere overgevoeligheidsverschijnselen komen vaak voor: Lichte tot matige overgevoeligheidsverschijnselen (IgG-gemedieerd en/of via complementsysteem) zoals spierpijn, pijn of oedeem aan de extremiteiten en de rug, lichte tot matige dyspneu, beklemmend gevoel op de keel, pijn op de borst, bronchospasmen, tachypneu en/of piepende ademhaling, rinitis, blozen, pruritus, urticaria, uitslag, oedeem van het gezicht, angioneurotisch oedeem (ziekte van Raynaud), hypoxie en verminderde zuurstofsaturatie; bloeddrukveranderingen tachycardie, bradycardie, hartkloppingen.

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, paresthesie, misselijkheid, braken.

Vaak (1-10%): (draai-)duizeligheid, slaperigheid, hypo-esthesie, brandend gevoel, lethargie, syncope. Bleekheid, opvliegers. Dyspneu (ook aanvalsgewijs), nasofaryngitis, hoesten. Bovenbuik- en maagklachten, dyspepsie, dysfagie, ongevoelige mond, diarree. Hitte gevoel, temperatuurstijging, perifere koudheid, asthenie. Hyperesthesie, beven, jeuk aan de ogen oculaire hyperemie, toegenomen tranenvloed, tinnitus, oorzwelling, oorpijn, huidverkleuring. Sinusbradycardie. Griepachtige symptomen, pijn/trombose op de infusieplaats.

Gemeld zijn anafylactoïde reacties en leukocytoclastische vasculitis.

Interacties

Niet combineren met chloroquine, amiodaron of gentamicine vanwege een theoretisch risico van een intracellulaire remming van alfa-galactosidase.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik bij zwangeren. Proefdieronderzoek geen aanwijzingen op schadelijke effecten op embryo en foetus. Gebruik tijdens de zwangerschap afwegen; niet gebruiken in de lactatieperiode.

Contra-indicaties

Eerder voorgekomen levensbedreigende overgevoeligheid voor agalsidase bèta.

Waarschuwingen en voorzorgen

De lichte tot matige overgevoeligheidsreacties kunnen worden verminderd door als premedicatie paracetamol/ibuprofen, antihistaminica en eventueel corticosteroïden te geven. Tevens dient de infusiesnelheid te worden aangepast naar 0,15 mg/min (= 10 mg/uur). Als de infusies zonder incidenten verlopen kan worden overwogen de infusiesnelheid stapsgewijs te verhogen en de premedicatie te verminderen. Bij ernstige overgevoeligheidsreacties de toediening onmiddellijk staken. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 8 jaar en ouderen > 65 jaar.

Eigenschappen

Agalsidase bèta is een recombinante vorm van het enzym alfa-galactosidase. Het wordt na toediening snel opgenomen in de lysosomen van endotheel- en gladde spiercellen van de bloedvaten, waar het opgehoopt GL-3 in nieren-, hart- en huidweefsel afbreekt.

Kinetische gegevens

V d0,12–0,57 l/kg.
Metaboliseringdoor hydrolyse.
T 1/2el80–120 min bij 1 mg/kg in 300 min toegediend. Bij kinderen mogelijk langer.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd