Samenstelling

Alfuzosine TablettenDiverse fabrikanten
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg
Verpakkingsvorm
-
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Tablet met gereguleerde afgifte
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
XatralSanofi-Aventis
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg
Verpakkingsvorm
-
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Tablet met gereguleerde afgifte 'XR'
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
De 'XR' tablet bevat ricinusolie.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Alfuzosine TablettenDiverse fabrikanten
(hydrochloride)
Tablet, omhuld2,5 mg-
Tablet met gereguleerde afgifte10 mg-
XatralSanofi-Aventis
(hydrochloride)
Tablet, omhuld2,5 mg-
Tablet met gereguleerde afgifte 'XR'10 mg-
De 'XR' tablet bevat ricinusolie.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Het effect van medicamenteuze behandeling bij mictieklachten bij mannen (LUTS, BPH) is beperkt. Indien tot een proefbehandeling wordt besloten, gaat bij matig ernstige klachten in de eerstelijnszorg de voorkeur uit naar een α1-blokker met gereguleerde afgifte. In de tweedelijnszorg kan, bij een groter prostaatvolume (EUA: > 40 ml), aan de α1-blokker een 5-α-reductaseremmer worden toegevoegd.

De keuze tussen de α1-blokkers met gereguleerde afgifte (alfuzosine, doxazosine en tamsulosine) wordt gemaakt op basis van prijs, zie www.medicijnkosten.nl.

Indicaties

Functionele symptomen van benigne prostaathyperplasie .

Dosering

 • Functionele symptomen van benigne prostaathyperplasie:

  Volwassenen:

  10 mg als tablet met gereguleerde afgifte 1×/dag na het avondeten.

  Bij milde tot matige leverinsufficiëntie: begindosering 2,5 mg 1×/dag; indien nodig verhogen tot 2,5 mg 2×/dag. De eerste dosis van 2,5 mg dient voor het slapen gaan te worden ingenomen.

  Vanwege het ontbreken van klinische veiligheidsgegevens de 10 mg tablet niet gebruiken bij ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min).

De tablet met gereguleerde afgifte in zijn geheel innemen met ruim water, niet vermalen of delen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): zwakte, asthenie, malaise, hoofdpijn. Maag-darmklachten zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, droge mond.

Soms (0,1-1%): (orthostatische) hypotensie. Syncope, tachycardie, palpitaties, pijn op de borst, blozen en oedeem. Slaperigheid, vertigo en duizeligheid. Huiduitslag, jeuk. Visusstoornis. Rinitis.

Zeer zelden (< 0,01%): urticaria, angina pectoris bij coronaire insufficiëntie, angio–oedeem. Hepatotoxiciteit.

Verder zijn nog gemeld: braken, neutropenie, trombocytopenie, atriale fibrillatie, intraoperatief 'floppy iris'-syndroom (IFIS), priapisme, hepatocellulaire beschadiging, ischemische hersenaandoeningen bij patiënten met onderliggende cerebrovasculaire verstoringen, cholestatische leverziekte.

Bijwerkingen die bij de directe afgifte tabletten (2,5 mg) vaker (1-10%) voorkomen zijn: duizeligheid, vertigo en (orthostatische) hypotensie.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met andere α1-blokkers is gecontra–indiceerd. Bij combinatie met andere antihypertensiva, nitraten en fosfodiësterase-(type 5)-remmers (PDE-5-remmers) is voorzichtigheid geboden. Combinatie met anesthetica kan leiden tot een instabiele bloeddruk. Combinatie met sterke CYP3A4-remmers (ketoconazol, itraconazol, ritonavir) kan de bloedspiegel van alfuzosine verhogen.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.
Teratogenese: Onbekend.

Lactatie

Er zijn geen gegevens over het gebruik van alfuzosine tijdens borstvoeding.

Contra-indicaties

Orthostatische hypotensie in de anamnese. Ernstige leverinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór aanvang van, en met regelmaat tijdens, de behandeling een rectaal toucher uitvoeren en zonodig PSA bepalen. In het begin van de behandeling de bloeddruk controleren. Bij gebleken hypotensie na gebruik van andere α-blokkers de behandeling voorzichtig beginnen. Bij ouderen, te hoge dosering of bij hypertensie kan in de eerste uren na inname orthostatische hypotensie optreden; instrueer de patiënt bij tekenen hiervan (duizeligheid, zwaktegevoel, zweten) te gaan liggen totdat de symptomen zijn verdwenen. Bij coronairlijden kan te snelle of te uitgesproken bloeddrukdaling verergering van de angineuze klachten veroorzaken; in dat geval behandeling staken. Wees voorzichtig bij acuut hartfalen. Controleer bij risicopatiënten vóór en tijdens de behandeling het QT-interval. Huidig of vroeger gebruik van α1-blokkers melden aan de oogarts voorafgaand aan een cataractoperatie vanwege kans op IFIS. De werkzaamheid is niet aangetoond bij kinderen van 2–16 jaar.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve postsynaptische α1-blokker met quinazolinestructuur. Bij benigne prostaathyperplasie kan door α-adrenerg receptorantagonisme de tonus van het spierweefsel van de prostaat en urinewegen worden beïnvloed, waardoor de urinestroom verbetert. Evenals andere α1-blokkers heeft het een bloeddrukverlagend effect via vermindering van de systeemweerstand. Werking: na 1–2 uur (gewone tablet), 1–2 dagen (vertraagde afgifte tablet).

Kinetische gegevens

Resorptiegoed, bij ouderen (> 75 j.) sneller.
OverigF = ca. 65% (tablet 2,5 mg).
T max1 uur (0,5–6) voor de 2,5 mg tablet, 9 uur voor de 'XR'-tablet.
OverigPlasmaconcentratie: grote interindividuele verschillen, bij ouderen hoger.
Eiwitbindingca. 90%.
Metaboliseringin de lever door voornamelijk CYP3A4 tot onwerkzame metabolieten.
Eliminatievnl. met de feces, ook met de urine.
T 1/2el3–5 uur (2,5 mg), 9,1 uur ('XR').
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd