Samenstelling

AmphocilAlkopharma Sarl
Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
50 mg, 100 mg
Verpakkingsvorm
-
Na reconstitutie een colloïdale dispersie. Bevat lactose 90,3 mg/ml (50 mg) of 180,5 mg/ml (100mg).
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AmphocilAlkopharma Sarl
Poeder voor infusievloeistof50 mg, 100 mg-
Na reconstitutie een colloïdale dispersie. Bevat lactose 90,3 mg/ml (50 mg) of 180,5 mg/ml (100mg).
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Het gebruik van amfotericine B als colloïdale dispersie dient beperkt te blijven tot patiënten met ernstige systemische infecties met Candida albicans, Cryptococcus neoformans of Aspergillus fumigatus bij wie conventioneel amfotericine niet meer kan worden gebruikt vanwege toxiciteit of ernstige nierfunctieverlies.

Het gebruik van amfotericine B als colloïdale dispersie is vele malen duurder dan gebruik van conventioneel amfotericine B.

Indicaties

Ernstige systemische en/of diepe mycosen, veroorzaakt door Candida albicans of Aspergillus, indien gebruik van conventioneel amfotericine B vanwege toxiciteit of nierfunctiestoornis is uitgesloten.

Dosering

 • Volwassenen:

  begindosering 1 mg/kg lichaamsgewicht per dag, zo nodig geleidelijk verhogen tot de aanbevolen dosering van 3–4 mg/kg per dag. Doseringen van meer dan 4 mg/kg lichaamsgewicht worden ontraden omdat er geen aanwijzingen zijn voor een betere werking; wel nemen de nefrotoxiciteit en de acute reacties sterk toe. Minimaal 2 weken behandelen. De gemiddelde cumulatieve dosis is 3,5 g.

  Kinderen:

  De ervaring bij kinderen is zeer beperkt. Toepassing wordt ontraden, echter bij grote noodzaak kan de dosering per kg lichaamsgewicht gelijk zijn aan die bij volwassenen.

Uitsluitend via i.v. infusie toedienen met een snelheid van 1–2 mg/kg per uur. Bij toediening via een bestaande i.v. lijn eerst spoelen met glucose 5%; indien dit niet mogelijk is amfotericine B als colloïdale dispersie via een aparte lijn toedienen. Bij optreden van acute reacties de infusiesnelheid verlagen en zo nodig paracetamol, antihistaminica en corticosteroïden toedienen. Snelle i.v. infusie (korter dan 1 uur) vermijden vanwege de kans op hyperkaliëmie en aritmieën. Indien de medicatie langer dan 7 dagen wordt onderbroken, de behandeling opnieuw starten met de laagste dosering en deze dan weer geleidelijk verhogen.

Voor het oplossen van het poeder alleen steriel water voor injectie gebruiken, daarna met glucose 5% infusievloeistof verder verdunnen tot een eindconcentratie van 0,5 mg/ml; geen zoutoplossing gebruiken, de oplossing ook niet met andere geneesmiddelen en elektrolyten mengen.

Bijwerkingen

Amfotericine B als colloïdale dispersie lijkt minder nefrotoxisch te zijn dan conventioneel amfotericine B. Acute reacties komen voor zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken, anorexie, koorts, rillingen, spierpijn, artralgie en hypotensie (meestal te voorkomen door een lagere infusiesnelheid, bv. gedurende 2 uur).

Verder zijn gemeld: rugpijn, buikpijn, pijn op de borst, diarree, verwardheid, huiduitslag, jeuk, hypomagnesiëmie, anemie, trombocytopenie, stijging van alkalisch fosfatase en bilirubine, anafylactoïde reacties (tachycardie, hypotensie, hypertensie, bronchospasme, dyspneu, hypoxie en hyperventilatie).

Interacties

Hoewel interacties van andere geneesmiddelen met amfotericine B als colloïdale dispersie niet zijn waargenomen, wel rekening houden met de mogelijkheid ervan zoals bij gebruik van conventioneel amfotericine B. Zie amfotericine B (parenteraal).

Zwangerschap

Amfotericine B passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Amfotericine B (als colloïdale dispersie) reserveren voor progressieve, mogelijk levensbedreigende schimmelinfecties die veroorzaakt worden door gevoelige organismen. Bij nierfunctiestoornissen uitsluitend onder zeer nauwkeurige controle behandelen. Tijdens behandeling dagelijks de nierfunctie controleren. Ook wordt aanbevolen de leverfunctie en het serumelektrolytengehalte (vooral magnesium en kalium) te meten en de normale bloedtellingen uit te voeren. Bij progressieve lever- of nierfunctiestoornissen dosisverlaging overwegen. De ervaring met de behandeling van systemische mycosen veroorzaakt door andere pathogenen dan Candida en Aspergillus is beperkt. Bij dialysepatiënten pas met de toediening starten nadat de nierdialyse is beëindigd. De ervaring bij kinderen is zeer beperkt.

Eigenschappen

Fungistatisch en (vooral bij hoge concentraties en afhankelijk van de gevoeligheid van de schimmel) fungicide werkend polyeenantibioticum, verkregen uit een stam van Streptomyces nodosus. Bindt aan sterolen in de celwand van de schimmel, waardoor de permeabiliteit van de celmembraan wordt verhoogd en kalium en andere celbestanddelen verloren gaan. Het is vooral werkzaam tegen Aspergillus fumigatus, Blastomyces dermatitidis, Candida spp., Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Leishmania donovani, Leishmania infantum, Mucor spp., Paracoccidioides brasiliensis, Rhodotorula, Sporothrix schenckii, Trichosporon spp. Het is niet werkzaam tegen bacteriën, Rickettsiae en virussen. Doordat dit product een colloïdale dispersie is van amfotericine B en natriumcholesterylsulfaat kunnen, met name in relatie tot de toxiciteit, waarschijnlijk hogere doses worden gegeven dan van conventioneel amfotericine B.

Kinetische gegevens

OverigDe piekplasmaspiegels zijn lager en de AUC groter, dan bij een equivalente dosis conventioneel amfotericine B. In lever, milt en beenmerg worden hogere, en in de nieren (4 à 5×) lagere concentraties bereikt dan na toediening van conventioneel amfotericine B.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd