Samenstelling

Fungizone suspensieBristol-Myers Squibb bv
Toedieningsvorm
Orale suspensie
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
40 ml
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Fungizone suspensieBristol-Myers Squibb bv
Orale suspensie100 mg/ml40 ml
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Amfotericine B suspensie kan bij de genoemde indicaties worden voorgeschreven. Bij oppervlakkige infecties van de mond- en keelholte gaat in eerste instantie de voorkeur uit naar lokaal miconazol als gel.

Indicaties

Behandeling én profylaxe van:

 • Oppervlakkige infecties van mond- en keelholte;
 • Infecties van maag-darmkanaal.

Veroorzaakt door:

 • Candida albicans;
 • Cryptococcus neoformans;
 • Histoplasma capsulatum;
 • Coccidioides immitis.

Dosering

 • Behandeling van infecties van mond- en keelholte of maag-darmkanaal:

  Volwassenen en kinderen:

  100 mg 4×/dag. Een behandeling gedurende 7–15 dagen kan nodig zijn om de ziekteverwekker te doden.

 • Profylaxe van (recidief) infecties van mond- en keelholte of maag-darmkanaal:

  Volwassenen en kinderen:

  100 mg 2×/dag.

De behandeling niet onderbreken tot de afwijking geheel is verdwenen. Om terugval te voorkomen, de behandeling van orale en intestinale schimmelinfecties tot 48 uur na verdwijnen van de klachten voortzetten.

Bij infecties van mond- en keelholte de suspensie zo lang mogelijk in de mond houden. Een kunstgebit dagelijks desinfecteren en vóór inname van de suspensie uitnemen.

Bijwerkingen

Misselijkheid, braken, diarree, huiduitslag.

Zelden: glossitis. Reversibele gele verkleuring van de tanden, te verwijderen door poetsen.

Incidenteel: allergische reacties zoals angio-oedeem, urticaria, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van cisplatine, ciclosporine of tacrolimus vergroot het risico van nefrotoxiciteit. Het risico van nefrotoxiciteit is tot 6 maanden na staken van cisplatine aanwezig. Hoewel interacties van andere geneesmiddelen met oraal toegediend amfotericine B niet zijn waargenomen, wel rekening houden met de mogelijkheid ervan, zoals bij amfotericine B (parenteraal).

Zwangerschap

Amfotericine B passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren bij supratherapeutische doseringen schadelijk gebleken (verhoogde incidentie doodgeboren jongen).
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Amfotericine B wordt nauwelijks geresorbeerd; een eventuele hoeveelheid in de moedermelk zal daarom zeer laag zijn.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Tijdens de behandeling van mondmycosen moeten dragers van een kunstgebit dit regelmatig desinfecteren.

Overdosering

Symptomen
significante systemische toxiciteit is zelfs bij zeer hoge dosis niet waarschijnlijk, aangezien er nauwelijks resorptie plaatsvindt. Maag-darmreacties kunnen voorkomen.

Therapie
geactiveerde kool en een osmotisch laxans (bv. natriumsulfaat) kán overwogen worden, net als maagspoeling (indien de inname recent is).

Neem voor informatie over een vergiftiging met oraal toegediend amfotericine B contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Fungistatisch en fungicide werkend polyeenantibioticum, verkregen uit een stam van Streptomyces nodosus. Bindt aan sterolen in de celwand van de schimmel, waardoor de permeabiliteit van de celmembraan wordt verhoogd en kalium en andere celbestanddelen verloren gaan.

Het is werkzaam tegen vele pathogene gisten en schimmels, waaronder Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum en Coccidioïdes immitis. Andere Candida-soorten kunnen minder gevoelig zijn. Resistentie van Candida kán ontstaan bij een langdurige behandeling. Amfotericine is niet werkzaam tegen dermatofyten, bacteriën en virussen.

Kinetische gegevens

Resorptieoraal nauwelijks.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd