Samenstelling

AbelcetCephalon bv
(in lipidencomplex)
Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
5 mg/ml
Verpakkingsvorm
20 ml
Bevat tevens: natrium 0,156 mmol/ml (= 3,12 mmol/20 ml).
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AbelcetCephalon bv
(in lipidencomplex)
Concentraat voor infusievloeistof5 mg/ml20 ml
Bevat tevens: natrium 0,156 mmol/ml (= 3,12 mmol/20 ml).
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Het gebruik van amfotericine B lipidencomplex dient beperkt te blijven tot patiënten met ernstige systemische infecties met Candida albicans, Cryptococcus neoformans of Aspergillus fumigatus bij wie conventioneel amfotericine B niet meer kan worden gebruikt vanwege (nefro)toxiciteit of ernstig nierfunctieverlies.

Het gebruik van amfotericine B lipidencomplex is vele malen duurder dan gebruik van conventioneel amfotericine B (parenteraal).

Indicaties

Ernstige systemische en/of diepe mycosen veroorzaakt door Candida albicans of Aspergillus spp., indien gebruik van conventioneel amfotericine B vanwege toxiciteit of nierfunctiestoornis uitgesloten is.

Dosering

Amfotericine-bevattende geneesmiddelen zijn niet onderling uitwisselbaar.

Na verdunning met glucose 5% uitsluitend middels i.v. infusie toedienen. Bij toediening via een bestaande i.v. lijn eerst spoelen met glucose 5%; indien dit niet mogelijk is amfotericine B lipidencomplex via een aparte lijn toedienen. Infusie van 500 ml (250 ml bij pediatrische en cardiovasculair belaste patiënten) via een infuuspomp heeft de voorkeur. Het product niet mengen met een zoutoplossing of met andere elektrolyten/geneesmiddelen.

In verband met het risico van acute bijwerkingen voorafgaand aan de behandeling een testdosis van 1 mg infunderen gedurende 15 minuten.

 • Volwassenen waaronder ouderen:

  3–5,5 mg/kg lichaamsgewicht per dag met een infusiesnelheid van 2,5 mg/kg per uur (in het algemeen wordt een infusie gedurende 2 uur aanbevolen). Doseringen van meer dan 5,5 mg/kg lichaamsgewicht per dag zijn niet effectiever maar vergroten wel aanzienlijk de (nefro)toxiciteit. Bij het optreden van infusie gerelateerde reacties of van rug– en botpijnen de infusiesnelheid verminderen en passende medicatie (antihistaminica, analgetica en/of corticosteroïden) toedienen. Bij progressieve veranderingen in de lever- of nierfunctie de dosis verlagen of het staken van de therapie overwegen. De behandelduur bedraagt ten minste 2 weken. Een cumulatieve dosis boven 10 gram vermijden.

  De ervaring bij kinderen 1 maand–16 jaar is zeer beperkt, maar geeft aan dat de dosering per kg lichaamsgewicht gelijk kan zijn aan die bij volwassenen.

Indien de medicatie langer dan 7 dagen wordt onderbroken, de behandeling opnieuw beginnen zoals beschreven.

Bijwerkingen

Amfotericine B lipidencomplex blijkt minder nefrotoxisch te zijn dan conventioneel amfotericine B.

Zeer vaak (> 10%): rillingen, koorts. Verhoogd bloedcreatinine.

Vaak (1–10%): tachycardie, aritmie, hypertensie, hypotensie, pijn op de borst. Dyspneu, astma, hyperventilatie, hypoxie. Hoofdpijn, tremor, verwarde toestand. rugpijn. Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn. Anorexie. Trombocytopenie. Nierinsufficiëntie incl. nierfalen. Huiduitslag. Hypokaliëmie, hyperkaliëmie, hypomagnesiëmie. Abnormale leverfunctietestuitslagen, verhoging alkalische fosfatase, hyperbilirubinemie, verhoogd bloedureum.

Soms (0,1–1%): anafylactische reactie. Hartstilstand, shock. Convulsies, perifere neuropathie. Respiratoir falen. Artralgie, myalgie. Jeuk. Reactie op de toedieningsplaats.

Verder zijn gemeld: encefalopathie, bronchospasmen, dermatitis exfoliativa, hypostenurie en renale tubulaire acidose.

Toename in serumcreatinine en dyspneu wordt vaker gemeld in patiënten ≥ 65 jaar.

Interacties

Hoewel interacties van andere geneesmiddelen met amfotericine B lipidencomplex niet zijn waargenomen, moet wel met de mogelijkheid ervan - zoals bij gebruik van conventioneel amfotericine B (parenteraal) - rekening worden gehouden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren bij normale doseringen aanwijzingen voor schadelijkheid (spontane abortus). Bij gebruik bij een zeer beperkt aantal zwangerschappen bij de mens zijn geen duidelijke neveneffecten op de foetus waargenomen.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het geven van borstvoeding ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtig bij nierfunctiestoornissen; dan slechts onder zeer nauwkeurige controle behandelen. Tijdens behandeling dagelijks de nierfunctie controleren. Ook wordt aanbevolen de leverfunctie en het serumelektrolytengehalte (m.n. kalium en magnesium) te meten en de standaard bloedtellingen uit te voeren. De ervaring met de behandeling van systemische mycosen veroorzaakt door andere pathogenen dan Candida en Aspergillus is beperkt.

Eigenschappen

Fungistatisch en (vooral bij hoge concentraties en afhankelijk van de gevoeligheid van de schimmel) fungicide werkend polyeenantibioticum, verkregen uit een stam van Streptomyces nodosus. Bindt aan sterolen in de celwand van de schimmel, waardoor de permeabiliteit van de celmembraan wordt verhoogd en kalium en andere celbestanddelen verloren gaan. Het is vooral werkzaam tegen Aspergillus fumigatus, Blastomyces dermatitidis, Candida spp., Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Mucor mucedo en Sporothrix schenckii. Het is niet werkzaam tegen bacteriën, Rickettsia spp. en virussen. Doordat amfotericine B in dit product is gekoppeld aan fosfolipiden kunnen, m.n. in relatie tot de (nefro)toxiciteit, waarschijnlijk hogere doses worden gegeven dan van conventioneel amfotericine B.

Kinetische gegevens

OverigDe piekplasmaspiegels zijn lager dan van een equivalente dosis conventioneel amfotericine B. In de weefsels (m.n. lever, longen en milt) worden beduidend hogere, in de nieren lagere concentraties bereikt dan na toediening van conventioneel amfotericine B.
V dca. 32,7 l/kg.
T 1/2elca. 173 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd