Samenstelling

EcaltaPfizer bv
Toedieningsvorm
Poeder voor concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
100 mg
Verpakkingsvorm
met en zonder solvens 30 ml
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
EcaltaPfizer bv
Poeder voor concentraat voor infusievloeistof100 mgmet en zonder solvens 30 ml
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor de behandeling van invasieve candidiasis is fluconazol het middel van eerste keus indien de patiënt stabiel is en niet eerder behandeld met een azool. Indien de patiënt ernstig ziek is en/of hemodynamisch instabiel of is voorbehandeld met een azool, gaat de voorkeur uit naar anidulafungine of caspofungine. De ervaring met anidulafungine is beperkter dan die met caspofungine. Na bekend worden van de species en de gevoeligheid wordt het beleid zonodig aangepast.

Indicaties

Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen

Dosering

.

 • Invasieve candidiasis:

  Volwassenen:

  i.v. infusie: 200 mg op dag 1, gevolgd door 100 mg/dag, tot ten minste 14 dagen na de laatste positieve kweek. Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik langer dan 35 dagen.

Vóór gebruik oplossen met water voor injectie en verder verdunnen (in NaCl 0,9% of glucose 5%) tot een uiteindelijke concentratie van 0,77 mg/ml. In verband met het risico van infusie-gerelateerde bijwerkingen de infusiesnelheid hierbij niet hoger instellen dan 1,1 mg/min (= 1,4 ml/min). Niet toedienen als bolusinjectie.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, diarree. Hypokaliëmie.

Vaak (1-10%); hypotensie, hypertensie. Bronchospasme, dyspneu. Convulsies, hoofdpijn. Braken. Hyperglykemie. Verhoogd ALAT, ASAT, AF, bilirubine, cholestase. Verhoogde creatininewaarde. Huiduitslag, jeuk.

Soms: (0,1-1%): coagulopathie. Pijn in de bovenbuik. Voorbijgaande roodheid van gezicht en hals, opvliegers. Verhoogd γ–GT. Utricaria. Pijn op de infusieplaats.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties, incl. shock.

Interacties

Combinatie met anesthetica kan mogelijk infusiegerelateerde reacties verergeren.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren alleen aanwijzingen voor schadelijkheid bij doses toxisch voor het moederdier (lager gewicht foetussen). Door de hoge eiwitbinding van anidulafungine is een kleine fractie beschikbaar voor passage door de placenta.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor echinocandinen zoals caspofungine.

Waarschuwingen en voorzorgen

Anidulafungine is niet onderzocht bij Candida-endocarditis, osteomyelitis of menigitis, evenmin bij infecties met C. krusei. Anidulafungine is alleen bij een beperkt aantal neutropene patiënten onderzocht en bij een beperkt aantal patiënten met diep-gelegen candida-infecties of een intra-abdominaal abces. Bij stijging van leverenzymwaarden tijdens behandeling controleren op tekenen van een verslechterende leverfunctie; bij verslechtering beoordelen of voortzetting van de behandeling geïndiceerd is. De werkzaamheid is niet vastgesteld bij candida-endocarditis, -osteomyelitis en -meningitis. Er zijn onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij leeftijd < 18 jaar.

Eigenschappen

Semi-synthetisch lipopeptide (echinocandine) dat gesynthetiseerd wordt uit een fermentatieproduct van Aspergillus nidulans. Het remt selectief de 1,3–β–D–glucaansynthetase, waardoor de aanmaak van het voor de schimmelcelwand essentiële 1,3–β–D–glucaan wordt geremd. Het heeft een fungicide werking tegen Candida spp. (waaronder C. albicans, C. glabrata, C. krusei en C. tropicalis en in mindere mate C. parapsilosis) en tegen gebieden van actieve hyfe-celgroei bij Aspergillus fumigatus.

Kinetische gegevens

V d0,4–0,7 l/kg.
Eiwitbinding> 99%.
OverigPassage bloed-hersenbarrière: onbekend.
Metaboliseringwordt niet in de lever gemetaboliseerd; anidulafungine ondergaat langzame chemische degradatie bij fysiologische temperatuur en pH.
Eliminatievnl. met de feces via biliaire secretie, vnl. in de vorm van afbraakproducten.
T 1/2el40–50 uur. De steady-state-concentratie wordt echter al na de aanvangsdosis bereikt.
OverigAnidulafungine is niet dialyseerbaar.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd