Samenstelling

RiametNovartis Pharma bv
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
-
Bevat per tablet: artemether 20 mg, lumefantrine 120 mg.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
RiametNovartis Pharma bv
Tablet -
Bevat per tablet: artemether 20 mg, lumefantrine 120 mg.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De keuze van de verschillende preparaten is afhankelijk van diverse aspecten (zie Malariamiddelen). Artemether-lumefantrine heeft geen meerwaarde in vergelijking tot de malariamiddelen atovaquon-proguanil, mefloquine, en kinine. Bij de behandeling van ongecompliceerde Plasmodium falciparum-malaria kan artemether/lumefantrine een alternatief zijn indien de gebruikelijke middelen vanwege resistentie niet kunnen worden toegepast.

Indicaties

Behandeling van acute ongecompliceerde malaria veroorzaakt door Plasmodium falciparum bij volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van ≥ 5 kg.

Dosering

 • Behandeling van malaria door Plasmodium falciparum:

  Volwassenen en kinderen ≥ 12 j. én ≥ 35 kg:

  aanvangsdosis van vier tabletten, gevolgd door vijf opeenvolgende doses van vier tabletten 8, 24, 36, 48 en 60 uur daarna.

  Kinderen met een lichaamsgewicht van 5 tot 35 kg:

  Kinderen 5 tot 15 kg: aanvangsdosis één tablet, gevolgd door vijf opeenvolgende doses van één tablet die gegeven worden na 8, 24, 36, 48 en 60 uur. Kinderen 15 tot 25 kg: aanvangsdosis twee tabletten, gevolgd door 5 opeenvolgende doses van twee tabletten die gegeven worden na 8, 24, 36, 48 en 60 uur. Kinderen 25 tot 35 kg: aanvangsdosis drie tabletten, gevolgd door 5 opeenvolgende doses van drie tabletten die gegeven worden na 8, 24, 36, 48 en 60 uur.

Eventueel kan een nieuwe infectie met een tweede kuur artemether/lumefantrine worden behandeld; hierover zijn relatief weinig gegevens beschikbaar; het geven van meer dan twee kuren wordt niet aanbevolen.

Indien binnen één uur de medicatie wordt uitgebraakt, een nieuwe dosis geven.

Om de biologische beschikbaarheid van zowel artemeter als lumefantrine te verhogen, de tabletten innemen met voedsel of een zuiveldrank. Voor toediening bij baby's en kleine kinderen kunnen de tabletten worden verpulverd.

Bijwerkingen

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, braken, buikpijn, diarree. Vermoeidheid, asthenie, verminderde eetlust. Hoofdpijn, duizeligheid. Hartkloppingen. Myalgie, artralgie.

Vaak (1-10%): diarree. Slapeloosheid. Paresthesie, clonus, loopstoornis. Verlengd QT (ECG). Hoesten. Huiduitslag, jeuk.

Soms (0,1-1%): slaperigheid. Hypo-esthesie, ataxie. Urticaria. Toename leverfunctiewaarden.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, angio-oedeem.

Kinderen van ≤ 12 jaar:

Zeer vaak (> 10%): verminderde eetlust. Hoofdpijn. Hoest. Braken, buikpijn.

Vaak (1–10%): duizeligheid. Slaapstoornissen. Vermoeidheid, asthenie. Hartkloppingen, verlengd QT-interval (ECG). Misselijkheid, diarree. Toename leverfunctiewaarden. Huiduitslag. Myalgie, artralgie.

Soms (0,1–1%): clonus. Jeuk, urticaria.

Zelden (0,01–0,1%): overgevoeligheidsreacties.

Verder is gemeld: angio-oedeem.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen zoals klasse IA en III anti-aritmica, sommige antipsychotica, antidepressiva, macroliden, fluorchinolonen, imidazool- en triazoolantimycotica, niet-sederende antihistaminica is gecontra-indiceerd. De plasmaspiegels van geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden door CYP2D6 en een smalle therapeutische breedte hebben, zoals flecaïnide, metoprolol, imipramine, amitriptyline, clomipramine, kunnen worden verhoogd; daarom is het gelijktijdig gebruiken van deze geneesmiddelen met artemether/lumefantrine eveneens gecontra-indiceerd. Ook de combinatie met sterke CYP3A4-inductoren zoals rifampicine, carbamazepine, fenytoïne en sint-janskruid is gecontra-indiceerd. Wees voorzichtig met het gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-remmers en van grapefruitsap. Vanwege de variabele remming, inductie of competitie met betrekking tot CYP3A4 door HIV-proteaseremmers en NNRTI's, is klinisch toezicht en bewaking van de klinische respons/bijwerkingen noodzakelijk wanneer dergelijke middelen, en vooral combinaties ervan, gelijktijdig met artemether/lumefantrine gebruikt worden. Mogelijk vermindert de werkzaamheid van (systemische) hormonale anticonceptiva; het wordt aanbevolen gedurende circa één maand een aanvullende niet-hormonale methode van anticonceptie te gebruiken. Vanwege onvoldoende gegevens wordt gelijktijdig gebruik van andere malariamiddelen niet aanbevolen, zie voor meer informatie onder Waarschuwingen en Voorzorgen.

Zwangerschap

Teratogenese: Op basis van dieronderzoeken wordt vermoed dat het middel ernstige geboortedefecten veroorzaakt wanneer het wordt toegediend tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Beperkte gegevens bij de mens lieten geen toename in ongunstige zwangerschapsuitkomsten of teratogene effecten zien.
Advies: Gebruik tijdens het eerste trimester van de zwangerschap ontraden wanneer andere geschikte en effectieve malariamiddelen beschikbaar zijn. Tijdens het tweede en derde trimester alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (bij de mens), ja (bij dieren).
Advies: Het geven van borstvoeding wordt ontraden. Vanwege de lange eliminatiehalfwaardetijd van lumefantrine (2–6 dagen) borstvoeding niet hervatten tot ten minste een week na de laatste dosis.

Contra-indicaties

(Aangeboren) verlengd QT-interval of aandoening die een verlenging van QT-interval kan veroorzaken. Familiegeschiedenis van plotselinge dood. Symptomatische aritmieën, klinisch relevante bradycardie, congestief hartfalen met gereduceerde linkerventrikel ejectiefractie (in de anamnese). Verstoringen in de elektrolytenbalans (zoals hypocalciëmie, hypokaliëmie of hypomagnesiëmie). Ernstige malaria volgens WHO-definitie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij ernstige lever- en nierfunctiestoornissen; het wordt aanbevolen het kaliumgehalte in het bloed en het ECG te contoleren. Bij een aanhoudende aversie tegen voedsel gedurende de behandeling, de patiënt nauwkeurig vervolgen vanwege meer kans op recidieven. Bij verslechtering van het ziektebeeld ECG-controle uitvoeren en zonodig de elektrolytenbalans corrigeren; start onmiddellijk een alternatieve behandeling tegen malaria. Vanwege onvoldoende gegevens wordt gelijktijdig gebruik van andere malariamiddelen niet aanbevolen. Er moet rekening gehouden worden met de lange eliminatiehalfwaardetijd van lumefantrine wanneer kinine wordt toegediend aan patiënten die eerst behandeld werden met artemether/lumefantrine. Als (i.v.) kinine na artemether/lumefantrine gegeven wordt, wordt het aanbevolen om het ECG nauwkeurig te controleren. Als artemether/lumefantrine na mefloquine of kinine gegeven wordt, de voedselinname nauwkeurig controleren (voor mefloquine) of een ECG uitvoeren (voor kinine). Bij patiënten die eerder met halofantrine behandeld werden, artemether/lumefantrine niet eerder toedienen dan een maand na de laatste halofantrinedosis. Vanwege onvoldoende gegevens wordt artemether/lumefantrine niet aanbevolen bij een lichaamsgewicht < 5 kg.

Eigenschappen

Artemether en lumefantrine hebben een bloedschizonticide werking. In de voedingsvacuole van de malariaparasiet interfereren beide stoffen waarschijnlijk met de conversie van het toxische haem tot het niet-toxische hemozoïne (malariapigment). Zowel artemether als lumefantrine hebben een secundaire werking die de nucleïnezuur- en eiwitsynthese remt binnen de malariaparasiet. Lumefantrine is een zeer lipofiele stof.

Kinetische gegevens

Resorptie(vetrijk) voedsel verhoogt significant de resorptie van artemether en vooral lumefantrine.
T maxca. 2 uur (artemether, actief dihydroartemisinine), 6–8 uur (lumefantrine).
Eiwitbinding> 95% (artemether, lumefantrine).
Metaboliseringsnel en uitgebreid via CYP3A4/5 tot o.a. de actieve metaboliet dihydroartemisinine (artemether), voornamelijk door CYP3A4 (lumefantrine). Dihydroartemisinine wordt verder omgezet in inactieve metabolieten.
Eliminatievnl. met de feces, onveranderd (vooral lumefantrine) en als metaboliet.
T 1/2elca. 2 uur (artemether, dihydroartemisinine), 2–6 dagen (lumefantrine).
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd