Samenstelling

Allergodil oogdruppelsMeda Pharma bv
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
6 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Azelastin-COMODUrsapharm Benelux bv
(hydrochloride)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Conserveermiddel: geen.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Allergodil oogdruppelsMeda Pharma bv
(hydrochloride)
Oogdruppels (0,05%)0,5 mg/ml6 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Azelastin-COMODUrsapharm Benelux bv
(hydrochloride)
Oogdruppels (0,05%)0,5 mg/ml 10 ml
Conserveermiddel: geen.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Allergische conjunctivitis treedt gewoonlijk op als onderdeel van een allergisch syndroom. Bij samengaan van allergische rinitis en conjunctivitis kan men als regel volstaan met behandeling van de rinitis, omdat dan meestal ook de conjunctivitis verdwijnt. Indien de acute symptomen bij allergische conjunctivitis behandeling behoeven, kunnen oogdruppels met antihistaminica worden gebruikt. De onderlinge verschillen tussen de diverse middelen zijn gering, daarom kunnen de kosten een rol spelen bij de keuze; zie medicijnkosten.

Indicaties

Behandeling en preventie van de symptomen van seizoensgebonden allergische conjunctivitis bij volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder. Behandeling en preventie van de symptomen van niet–seizoensgebonden allergische conjunctivitis bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Dosering

 • Seizoensgebonden allergische conjunctivitis:

  Volwassenen en kinderen ≥ 4 jaar:

  1 druppel in ieder oog 2×/dag, zonodig verhogen tot max. 4×/dag. De behandelduur is doorgaans max 6 weken aaneengesloten; langer gebruik alleen onder medisch toezicht. Indien expositie aan pollen wordt verwacht, profylactisch druppelen voorafgaand aan expositie.

 • Niet-seizoensgebonden ('perennial') allergische conjunctivitis:

  Volwassenen en kinderen ≥ 12 j.:

  1 druppel in ieder oog 2×/dag, zonodig verhogen tot max. 4×/dag. De behandelduur is doorgaans max 6 weken aaneengesloten; langer gebruik alleen onder medisch toezicht.

Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 minuten dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): tijdelijke, milde irritatie van het oog.

Soms (0,1-1%): bittere smaak.

Systemisch: Zeer zelden (< 0,01%): allergische reactie zoals huiduitslag en jeuk.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren alleen schadelijk gebleken bij hoge orale doses die toxisch zijn voor het moederdier (groeivertraging, misvorming van het skelet, foetale sterfte). Bij oculaire toediening is de te verwachten systemische blootstelling minimaal.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate. Azelastine heeft een bittere smaak, wat mogelijk kan leiden tot weigering van de borstvoeding door de zuigeling.
Advies: Weeg het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van het gebruik langer dan 6 weken bij allergische conjunctivitis.

Overdosering

Bij accidentele orale inname door (kleine) kinderen kunnen systemische effecten optreden, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Antihistaminicum. Azelastine is een ftalazinonderivaat met sterke H1-antagonistische werking. Het remt tevens de synthese en afgifte van de mediatoren leukotrieen, histamine, PAF en serotonine. Werking: binnen 15–30 minuten.

Kinetische gegevens

OverigNa oculaire toediening zijn de maximale plasmaspiegels van azelastine zeer laag en liggen op of onder de grens van de kwantificatie.
Metaboliseringtot actief desmethylazelastine.
Eliminatievnl. met de feces.
T 1/2el20 uur, 45 uur (desmethylazelastine).
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd