Samenstelling

AzyterThea Pharma
(dihydraat)
Toedieningsvorm
Oogdruppels 'single dose'
Sterkte
15 mg/g
Verpakkingsvorm
tube 0,25 g
Het is een olie-achtige vloeistof.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AzyterThea Pharma
(dihydraat)
Oogdruppels 'single dose'15 mg/gtube 0,25 g
Het is een olie-achtige vloeistof.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor azitromycine bij oogaandoeningen is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Purulente bacteriële conjunctivitis. Trachomateuze conjunctivitis veroorzaakt door Chlamydia trachomatis.

Dosering

 • 1 druppel 2×/dag in de conjunctivaalzak, ‘s morgens en ‘s avonds, gedurende drie dagen. De behandeling maximaal 3 dagen voortzetten. Na drie dagen kunnen nog restverschijnselen van de infectie aanwezig zijn. Indien er binnen 3 dagen geen verbetering is opgetreden de diagnose heroverwegen.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. Vanwege de olie-achtige vloeistof azitromycine altijd als laatste gebruiken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): oogklachten (jeuk, branderig gevoel, prikkeling).

Vaak (1–10%): wazig zicht, gevoel van een kleverig oog of de sensatie dat er zich iets in het oog bevindt.

Soms (0,1–1%): lokaal: (allergische) conjunctivitis, keratitis, ooglidoedeem en –eczeem, erytheem van het ooglid, conjunctivale hyperemie, toegenomen traanvorming. Systemisch: overgevoeligheidsreacties zoals angio–oedeem.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren alleen bij zeer hoge doses aanwijzingen voor schadelijkheid. Gezien de lage systemische belasting bij gebruik van oogdruppels worden geen nadelige effecten bij de foetus verwacht.
Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: In geringe mate. Gezien de lage systemische belasting bij gebruik van oogdruppels worden geen nadelige effecten bij de zuigeling verwacht.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor macrolide antibiotica.

Waarschuwingen en voorzorgen

De oogdruppeloplossing niet gebruiken voor peri- of intra-oculaire injectie of voor profylaxe. Bij pasgeborenen en zuigelingen < 3 maanden kan Chlamydia trachomatis naast conjunctivitis aanleiding geven tot systemische infectie (bv. pneumonie); in die gevallen is een systemische behandeling noodzakelijk. Bij optreden van een allergische reactie de behandeling staken. Bij trachomateuze conjunctivitis zijn de veiligheid en werkzaamheid van azitromycine oogdruppels niet onderzocht bij kinderen < 1 jaar.

Eigenschappen

Bacteriostatisch (bij sommige species bactericide) middel, behorend tot de azaliden, een subklasse van de macroliden. Azitromycine voorkomt de RNA–afhankelijke eiwitsynthese door te binden aan de 50S–ribosomale subunit. Gewoonlijk gevoelig zijn: Haemophilus (para)influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negatief, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus groep G en Streptococcus viridans. Ongevoelig zijn: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter en Enterobacteriaceae.

Kinetische gegevens

OverigNa oculaire toediening zijn niet–detecteerbare plasmaspiegels gemeten.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd