Samenstelling

AlphaganAllergan bv
(tartraat)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,2%)
Sterkte
2 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Brimonidine OogdruppelsDiverse fabrikanten
(tartraat)
Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,2%)
Sterkte
2 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AlphaganAllergan bv
(tartraat)
Oogdruppels (0,2%)2 mg/ml5 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Brimonidine OogdruppelsDiverse fabrikanten
(tartraat)
Oogdruppels (0,2%)2 mg/ml5 ml
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van oculaire hypertensie en open-kamerhoekglaucoom zijn monotherapie met de niet-selectieve β-blokker timolol dan wel monotherapie met een prostaglandine-analoog de eerstekeusbehandeling. Bij gelijke toepasbaarheid (IOD-daling toereikend, geen contra-indicatie of intolerantie) gaat de voorkeur uit naar timolol omdat de kosten lager zijn, zie resultatenoverzicht van middelen met vergelijkbare werking op medicijnkosten. Alternatieven voor de monotherapie zijn de lokale koolzuuranhydraseremmers, andere β-blokkers en de α2-agonisten.

Indicaties

Verlaging van de intra-oculaire druk bij oculaire hypertensie of open-kamerhoekglaucoom. Als adjuvans bij andere oogdrukverlagende geneesmiddelen, óf als monotherapie bij open-kamerhoekglaucoom waarbij gebruik van β-blokkers gecontra-indiceerd is.

Dosering

 • Open-kamerhoekglaucoom en oculaire hypertensie:

  Volwassenen:

  1 druppel 2×/dag in het aangedane oog met een tussenperiode van circa 12 uur.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): oogklachten (jeuk, irritatie, brandend gevoel, oculair ongemak, wazig zien), hyperemie, conjunctivale follikels, allergische oculaire reacties (zoals blefaritis en/of conjunctivitis).

Vaak (1-10%): oogklachten (pijn, droogheid, fotofobie), cornea-erosie, corneavlekken, bleke conjunctivae, conjunctivaal oedeem, conjunctivale afscheiding, verhoogde traanproductie, ooglidoedeem. Smaakstoornis.

Zeer zelden (< 0,01%): iritis, miosis.

Verder is nog gemeld: iridocyclitis, jeuk van het ooglid. Huidreacties (jeuk, roodheid, uitslag, oedeem, vasodilatiatie).

Systemisch: Zeer vaak (> 10%): droge mond. Hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, slaperigheid (vooral bij kleine kinderen of een gewicht ≤ 20 kg).

Vaak (1-10%): maag-darmstoornissen. Bovenste luchtwegsymptomen. Duizeligheid. Asthenie.

Soms (0,1-1%): palpitaties, aritmieën. Systemische allergische reacties. Depressie. Droge neus.

Zelden (0,01-0,1%): dyspneu.

Zeer zelden (< 0,01%): syncope, hypo- of hypertensie. Slaapstoornissen.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van MAO-remmers, tricyclische antidepressiva of mianserine is gecontra-indiceerd. Kan het effect van geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken versterken. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik (zowel lokaal als systemisch) van geneesmiddelen die invloed hebben op het adrenerge systeem zoals sympathicomimetica, clonidine-achtige bloeddrukverlagende middelen, chloorpromazine, methylfenidaat. Additief bloeddrukverlagend effect is mogelijk bij combinatie met bloeddrukverlagende middelen en hartglycosiden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: Bij dieren is bij hogere dosering een verhoogd pre-implantatieverlies en postnatale groeireductie opgetreden.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.
Farmacologisch effect: Bij behandeling van neonaten met brimonidine oogdruppels zijn systemische effecten (zoals bradycardie, hypotensie, hypothermie en apneu) gerapporteerd.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Gebruik bij neonaten en kinderen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij ernstige of instabiele en ongecontroleerde cardiovasculaire aandoeningen, cerebrale of coronaire insufficiëntie, ziekte van Raynaud, orthostatische hypotensie of thrombangiitis obliterans, ernstig gestoorde nier- of leverfunctie en depressie. Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen; vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Bij oculaire intolerantiereacties onmiddellijk de toediening staken. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. Brimonidine is niet onderzocht bij patiënten met lever- of nierinsufficiëntie. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld. Bij pasgeborenen en bij jonge kinderen zijn symptomen van overdosering (bewusteloosheid, lethargie, hypotensie, bradycardie, hypothermie, cyanose, resoiratoire depressie en apneu) gemeld. Bij kinderen van 2-7 jaar en/of met een gewicht < 20 kg is een hoge incidentie en ernstige mate van slaperigheid waargenomen.

Overdosering

Neem voor informatie over een brimonidinevergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Relatief selectieve α2-adrenerge agonist. Door deze selectiviteit ontstaat er minder mydriasis en vasoconstrictie van de haarvaten van het netvlies bij retina-xenotransplantatie. Bij instillatie in het oog vermindert brimonidine de intra-oculaire druk, mogelijk door enerzijds remming van kamerwaterproductie, anderzijds door verbetering van de uveosclerale afvoer. Werking: binnen 1 uur; max. na 2 uur.

Kinetische gegevens

Resorptiesystemisch gering.
OverigNa lokale toediening reversibele binding met melanine en accumulatie van brimonidine in iris, corpus ciliaire, choroidea en retina.
Metaboliseringin de lever via aldehydeoxidase en cytochroom P450.
Eliminatievnl. met de urine als metabolieten.
T 1/2ca. 3 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd