Samenstelling

AprokamThea Pharma
(als Na-zout)
Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof.
Sterkte
50 mg
Verpakkingsvorm
-
Bevat na reconstitutie met 5 ml oplosmiddel 10 mg/ml.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AprokamThea Pharma
(als Na-zout)
Poeder voor injectievloeistof.50 mg-
Bevat na reconstitutie met 5 ml oplosmiddel 10 mg/ml.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor dit middel is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Antibiotica profylaxe van postoperatieve endoftalmitis na cataractoperatie.

Dosering

 • Aan het einde van de cataractoperatie 0,1 ml (overeenkomend met 1 mg cefuroxim) in de voorste oogkamer van het behandelde oog injecteren.

Uitsluitend toe te passen onder aseptische omstandigheden door een oogarts met ervaring met intracamerale injectie.

Let op: Injecteer maximaal de aanbevolen dosis (0,1 ml). Het product moet na reconstitutie direct worden gebruikt en mag niet hergebruikt worden. Volume overmaat weggooien.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reactie. Er werden geen andere bijzondere bijwerkingen gemeld in de literatuur als cefuroxim wordt toegediend als intra-oculaire injectie.

Interacties

Omdat verwacht wordt dat de systemische blootstelling verwaarloosbaar is, zijn systemische interacties onwaarschijnlijk. In de literatuur zijn geen onverenigbaarheden gemeld met middelen die bij cataractchirurgie worden gebruikt.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren bij systemische toediening geen aanwijzing voor schadelijkheid. Na oculaire toediening is de systemische blootstelling naar verwachting laag.
Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Cefuroxim gaat in geringe mate over in de moedermelk. Na oculaire toediening is de systemische blootstelling naar verwachting laag. Na gebruik in therapeutische dosis wordt geen ongewenste effecten verwacht.
Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor cefalosporinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtig bij overgevoeligheid voor andere bèta–lactamantibiotica; kruisovergevoeligheid en kruisresistentie komt voor. Bij een risico van infectie met resistente stammen zoals meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) een alternatief antibioticum overwegen. Er ontbreken gegevens voor gebruik bij speciale patiëntengroepen (ernstige risico op infectie bij gecompliceerd cataract, bij gecombineerde operaties, bij ernstige schildklieraandoening, bij minder dan 2000 corneale endotheelcellen); in dat geval voor- en nadelen individueel afwegen. Cornea-endotheel toxiciteit kan niet worden uitgesloten.

Eigenschappen

Bactericide antibioticum uit de groep van cefalosporinen (tweede generatie). Remt de synthese van de bacteriële celwand na binding aan penicillinebindende proteïnes (PBP's), wat resulteert in lysis van de bacteriële cel. Het werkingsspectrum omvat aerobe grampositieve, aerobe gramnegatieve micro-organismen en anaerobe organismen (Fusobacterium spp. en Propionibacterium spp.). Ongevoelig zijn: meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), meticillineresistente Staphylococcus epidermidis (MRSE), Streptococcus faecalis, penicilline–resistente Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Enterobacter spp., Haemophilus influenzae bèta–lactamasenegatief en ampicilline–resistent (BLNAR), Proteus spp. (indol positief), Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Acinetobacter calcoaceticus, Campylobacter spp., Legionella spp., Bacteroides fragilis en Clostridium difficile. Cefuroxim is ongevoelig voor bèta-lactamasen en stafylokokken-penicillinase.

Kinetische gegevens

OverigGezien de lokale toediening is de systemische blootstelling naar verwachting verwaarloosbaar.
OverigTot 4–5 uur na de intracamerale injectie van 1 mg cefuroxim zijn de spiegels hoger dan de minimale inhiberende concentratie (MIC) voor verschillende relevante species.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd