Samenstelling

Allergietablet cetirizineHealthypharm bv
(dihydrochloride)
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
Cetirizine Drank/TablettenDiverse fabrikanten
(dihydrochloride)
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
(dihydrochloride)
Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
200 ml
Conserveermiddelen: methyl- en propylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: sorbitol en propyleenglycol.
Prevalin allerstopOmega Pharma Nederland
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
ReactineJohnson & Johnson Consumer bv
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
Zyrtec TabletFisher Farma
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
Zyrtec DrankUCB Pharma bv
Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
Allergietablet cetirizineHealthypharm bv
(dihydrochloride)
Tablet10 mg-
Cetirizine Drank/TablettenDiverse fabrikanten
(dihydrochloride)
Tablet10 mg-
Drank1 mg/ml200 ml
Conserveermiddelen: methyl- en propylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: sorbitol en propyleenglycol.
Prevalin allerstopOmega Pharma Nederland
Tablet, omhuld10 mg-
ReactineJohnson & Johnson Consumer bv
Tablet10 mg-
Zyrtec TabletFisher Farma
Tablet, omhuld10 mg-
Zyrtec DrankUCB Pharma bv
Drank1 mg/ml-
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij allergische rinitis is toepassing van een systemisch 'niet'-sederend antihistaminicum aangewezen indien de acute symptomen gepaard gaan met atopische verschijnselen in andere organen zoals ogen of huid.

Bij de behandeling van chronische urticaria zijn 'niet'-sederende antihistaminica effectief gebleken. Van de 'niet'-sederend antihistaminica is met loratadine en cetirizine veel ervaring opgedaan; bij cetirizine lijkt van de ‘niet’-sederende antihistaminica het risico van cardiale bijwerkingen het geringst, maar kan er eerder beïnvloeding van de psychomotorische functies optreden.

Aan de vergoeding van cetirizine zijn voorwaarden verbonden, zie Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering, Bijlage 2, horende bij de Regeling zorgverzekering, achter punt 35.

Indicaties

 • Symptomatische behandeling van neusklachten en oogklachten bij seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rinitis.
 • Chronische urticaria.

Dosering

 • Allergische rinitis, chronische urticaria:

  Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar:

  10 mg 's avonds (1 tablet of 10 ml drank).

  Nierfunctiestoornissen, volwassenen: bij een matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring 30–49 ml/min): 5 mg 1×/dag; bij ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring 10–30 ml/min) 5 mg 1×/twee dagen; bij een creatinineklaring < 10 ml/min en bij dialysepatiënten: gecontra-indiceerd; > 50 ml/min geen dosisaanpassing nodig.

  Nierfunctiestoornissen, kinderen ≥ 12 jaar: volgens het Kinderformularium van het NKFK: bij een creatinineklaring van 10–50 ml/min/1.73m²: 5 mg 1×/dag; > 50 ml/min: geen dosisaanpassing nodig.

  Kinderen 6–12 j.:

  5 mg (½ tablet of 5 ml drank) 2×/dag.

  Bij nierfunctiestoornissen: volgens het Kinderformularium van het NKFK: bij een creatinineklaring van 10–50 ml/min/1.73m²: 5 mg 1×/dag; > 50 ml/min geen dosisaanpassing nodig.

  Kinderen 2–6 j.:

  2,5 mg (= 2,5 ml drank) 2×/dag.

  Bij nierfunctiestoornissen: volgens het Kinderformularium van het NKFK: bij een creatinineklaring van 10–50 ml/min/1.73m²: 2,5 mg 1×/dag; > 50 ml/min geen dosisaanpassing nodig.

  Kinderen 1–2 j.:

  Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 0,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag verdeeld over 2 doses, max. 5 mg/dag.

  Bij nierfunctiestoornissen: volgens het Kinderformularium van het NKFK (vanaf 3 mnd.): bij een creatinineklaring van 10–50 ml/min/1.73m²: 0,25 mg/kg lichaamsgewicht 1×/dag; > 50 ml/min geen dosisaanpassing nodig.

Bij leverfunctiestoornissen: bij alleen een leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): in lichte mate en van voorbijgaande aard: slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, misselijkheid en faryngitis. Bij kleine kinderen diarree, slaperigheid, vermoeidheid en rinitis.

Soms (0,1-1%): buikpijn, diarree. Agitatie, paresthesie. Jeuk, huiduitslag. Asthenie, malaise.

Zelden (0,01-0,1%): tachycardie. Agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid, convulsie. Verminderde leverfunctie (stijging van transaminase-, alkalische fosfatase-, γ-GT- en bilirubinewaarden). Overgevoeligheid, urticaria. Oedeem en gewichtstoename.

Zeer zelden (< 0,01%): angio–oedeem, anafylactische shock. Tic, dysgeusie, syncope, tremor, dystonie, dyskinesie. Accommodatiestoornissen, wazig zien, oculogyrisch effect. Dysurie, enuresis. Erythema fixatum, dermatitis. Trombocytopenie,

Verder zijn gemeld: urineretentie. Toegenomen eetlust. Vertigo. Geheugenstoornis. Zelfmoordgedachten.

Interacties

Interacties met centraal dempende middelen kunnen niet worden uitgesloten.

Antihistaminica beïnvloeden immunotherapie bij allergie.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta.
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift) worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, tot 90% van de plasmaconcentratie van de moeder.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

 • ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring < 10 ml/min), dialysepatiënten;
 • overgevoeligheid voor hydroxyzine of andere piperazinederivaten, of voor het conserveermiddel (in de drank).

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een risico van convulsies (bv. epilepsie) en bij risicofactoren voor urineretentie (zoals ruggenmerglaesie, prostaathyperplasie).

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten; het gebruik van cetirizine drie dagen vóór de test staken.

Gebruik bij kinderen < 2 jaar wordt ontraden vanwege bepaalde hulpstoffen in de drank.

Overdosering

Symptomen
Verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, mydriasis, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, stupor, tachycardie, tremor en urineretentie.

Therapie
Toediening van actieve kool, kort na inname evt. maagspoeling. Cetirizine wordt niet effectief verwijderd door hemodialyse.

Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling de monografie cetirizine via vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Selectieve H1-receptorantagonist. Heeft slechts bij hoge doseringen een sederende werking. Heeft tevens een remmende werking op de migratie van eosinofielen, die een rol spelen bij de late fase van allergische reacties. De werking treedt binnen 2 uur in, is maximaal na 4 uur en houdt ten minste 24 uur aan.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel. Voedselinname vertraagt de resorptie.
T max60–90 min.
V d0,5 l/kg.
Eiwitbindingca. 93%.
Overigpassage bloed-liquorbarrière: slecht.
Metaboliseringin de lever, in geringe mate.
Eliminatieca. tweederde onveranderd met de urine. Cetirizine wordt niet effectief verwijderd door hemodialyse.
T 1/2el10 uur (volwassenen), 5–6 uur (kinderen), verlengd bij nier- en/of leverinsufficiëntie.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd