Samenstelling

AeriusMerck Sharp & Dohme bv
Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml
Conserveermiddel: propyleenglycol (100 mg/ml). Bevat tevens: sorbitol.
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Tablet, orodispergeerbaar
Sterkte
2,5 mg, 5 mg
Verpakkingsvorm
-
Bevat tevens: aspartaam overeenkomend met respectievelijk 1,4 mg en 2,9 mg fenylalanine, en mannitol.
Desloratadine Drank/TablettenDiverse fabrikanten
Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml
De drank bevat sorbitol.
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg
Verpakkingsvorm
-
NeoclaritynMerck Sharp & Dohme bv
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
5 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AeriusMerck Sharp & Dohme bv
Drank0,5 mg/ml150 ml
Conserveermiddel: propyleenglycol (100 mg/ml). Bevat tevens: sorbitol.
Tablet, omhuld5 mg-
Tablet, orodispergeerbaar2,5 mg, 5 mg-
Bevat tevens: aspartaam overeenkomend met respectievelijk 1,4 mg en 2,9 mg fenylalanine, en mannitol.
Desloratadine Drank/TablettenDiverse fabrikanten
Drank0,5 mg/ml150 ml
De drank bevat sorbitol.
Tablet, omhuld5 mg-
NeoclaritynMerck Sharp & Dohme bv
Tablet, omhuld5 mg-
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij allergische rinitis is toepassing van een systemisch 'niet'-sederend antihistaminicum met name aangewezen indien de acute symptomen gepaard gaan met atopische verschijnselen in andere organen zoals ogen en huid. Desloratadine is de voornaamste metaboliet van loratadine. Van de 'niet'-sederende antihistaminica is met loratadine en cetirizine veel ervaring opgedaan; bij cetirizine lijkt het risico van cardiale bijwerkingen het geringst, maar kan eerder beïnvloeding van psychomotorische functies optreden.

Het staat niet vast dat desloratadine minstens even effectief is als loratadine.

Indicaties

Verlichting van symptomen bij: Allergische rinitis of Urticaria.

Dosering

 • Allergische rinitis of urticaria:

  Volwassenen en kinderen ≥ 12 j.:

  5 mg 1×/dag.

  Kinderen 6–12 j.:

  2,5 mg 1×/dag.

  Kinderen 1–6 j.:

  2,5 ml (1,25 mg) drank of stroop 1×/dag.

Intermitterende allergische rinitis kan worden behandeld tijdens het optreden van symptomen. Persistente allergische rinitis kan eventueel worden doorbehandeld gedurende de perioden van blootstelling aan allergenen.

De omhulde tablet heel innemen met wat water. De orodispergeerbare tablet onmiddellijk na opening van de blisterverpakking op de tong leggen, waar deze direct uiteen zal vallen; in principe is het niet nodig water na te drinken.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Droge mond. Vermoeidheid.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (anafylaxie, angio-oedeem, dyspneu, jeuk, huiduitslag en urticaria). Tachycardie, palpitaties. Duizeligheid, slaperigheid, slapeloosheid, psychomotorische hyperactiviteit, convulsies, hallucinaties. Misselijkheid, braken, dyspepsie, buikpijn, diarree. Myalgie. Hepatitis, stijging van leverenzymwaarden, verhoogd bilirubine.

Verder zijn gemeld: QT-verlenging. Asthenie. Icterus. Lichtgevoeligheid.

Bij kinderen jonger dan twee jaar is vaak (1–10%) gemeld: diarree, koorts en slapeloosheid, en met een onbekende frequentie: bradycardie en aritmie.

Interacties

Antihistaminica beïnvloeden immunotherapie bij allergie. Alcoholintolerantie en -intoxicatie zijn gemeld; wees voorzichtig met gelijktijdig gebruik.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta.
Teratogenese: Gegevens uit >1000 zwangerschappen duiden niet op schadelijke effecten op de zwangerschap of het kind.
Overig: Desloratadine is de actieve metaboliet van loratadine. Op theoretische gronden verwacht men geen verschil in effect met loratadine, echter meer gegevens zijn nodig om dit te bevestigen.
Advies: Gebruik uit voorzorg vermijden en vervangen door loratidine.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (naar verwachting in zeer kleine hoeveelheden). Risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten. In het algemeen geldt dat sedatie van de zuigeling de belangrijkste bijwerking is na maternaal gebruik van een antihistaminicum. Daarnaast kan ook slecht drinken en een droge mond optreden.
Overig: In theorie kunnen antihistaminica het prolactinegehalte verlagen en daardoor de melkproductie remmen.
Advies: Gebruik uit voorzorg vermijden.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor loratadine.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij ernstige nierinsufficiëntie.

Bij kinderen jonger dan twee jaar is de diagnose rinitis meestal infectieus van aard.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Bij homozygote patiënten met fenylketonurie dient (bij gebruik van product dat aspartaam bevat) de overeenkomende hoeveelheid fenylalanine te worden doorberekend in het voedingsvoorschrift.

Er is weinig ervaring m.b.t de werkzaamheid bij kinderen van 1–18 jaar. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 1 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Therapie
desloratadine wordt niet door hemodialyse verwijderd; het is niet bekend of peritoneale dialyse desloratadine kan verwijderen.

Voor meer informatie over symptomen en behandeling neem contact op het met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Desloratadine, de belangrijkste actieve metaboliet van loratadine, is een selectieve H1-receptorantagonist. De antihistaminerge werking treedt in binnen 1 uur en houdt 24 uur aan.

Kinetische gegevens

Resorptiegoed.
T maxca. 3 uur.
OverigPassage bloed-liquorbarrière: niet.
Metaboliseringin de lever tot het actieve 3–hydroxydesloratadine, dat vervolgens glucuronidering ondergaat.
Eliminatiemet de urine en feces (gelijke verhoudingen), ca. 87% als metabolieten.
T 1/2elca. 27 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd