Samenstelling

AtridoxAtrix Laboratories GmbH
(als hyclaat)
Toedieningsvorm
Poeder en oplosmiddel voor gel voor gingivaal gebruik
Sterkte
44 mg
Verpakkingsvorm
-
In aparte wegwerpspuiten die op elkaar aansluiten.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AtridoxAtrix Laboratories GmbH
(als hyclaat)
Poeder en oplosmiddel voor gel voor gingivaal gebruik44 mg-
In aparte wegwerpspuiten die op elkaar aansluiten.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor doxycycline (lokaal) is nog geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Chronische periodontitis op plaatsen met een diepte van ten minste vijf millimeter als aanvulling op niet-operatieve behandeling.

Dosering

 • De gel wordt met behulp van een stompe canule in de pockets gespoten totdat de polymeer de bovenkant van de gingivale rand bereikt. Na het aanbrengen kan de polymeergel eventueel met een tandheelkundig instrument (vóór gebruik in water gedompeld) worden aangedrukt, waarna zonodig een volgende laag wordt aangebracht totdat de pocket geheel is gevuld. De gel dient onmiddellijk na reconstitutie bij slechts één patiënt gebruikt te worden. Met de gel kunnen 16 plaatsen met een pocket-diepte van gemiddeld zes millimeter worden behandeld. Eerste behandeling eventueel na vier maanden herhalen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): pijn aan tandvlees, vergrote pocket-diepte, gevoeligheid van de tanden (voor warmte).

Soms (0,1–1%): acute periodontitis, periapicaal abces met sinus, acute gingivitis, orale aften, pulpitis, zwelling in hoofd en nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, acute faryngitis, niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis, stomatitis, verstoring van de gevoeligheid van de huid, pijn in de mond, branderige tong, roodheid, erytheem en trauma, tandpijn drukgevoeligheid, bloedend tandvlees, zweervorming. Deze bijwerkingen treden ook op bij de standaard periodontale behandeling. Ondanks de lage bloedconcentratie kunnen systemische bijwerkingen van doxycycline niet worden uitgesloten; zie doxycycline (systemisch).

Interacties

Omdat de systemische resorptie van doxycycline erg laag is zijn de volgende systemische interacties onwaarschijnlijk. Tetracyclinen antagoneren de werking van bactericide antibiotica. De werking van orale anticoagulantia kan worden versterkt. De protrombinetijd dient bij gelijktijdig gebruik van deze middelen te worden gecontroleerd.

Zwangerschap

Uit waarnemingen bij de mens is gebleken dat doxycycline schadelijk is voor de vrucht omdat de osteogenese wordt vertraagd, waardoor beenderen brozer worden en de tandontwikkeling ongunstig wordt beïnvloed (irreversibele tandverkleuring, emailhypoplasie).

Lactatie

Doxycycline gaat over in de moedermelk. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en lactatie.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor tetracyclinen. Ernstige leverfunctiestoornissen. Profylactisch gebruik van antibiotica voor de start van een periodontale behandeling. Risico voor ontwikkelen van acute porfyrie. Kinderen < 12 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Afzetting in groeiend tandweefsel veroorzaakt permanente verkleuring van de gebitselementen. Fotosensibilisatie manifesteert zich als zonnebrand. Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornissen. Bij candidiasis in de anamnese kan het orale candidiasis bevorderen. Superinfectie met niet gevoelige micro-organismen als schimmels kan ontstaan.

Eigenschappen

Bacteriostatisch antibioticum behorend tot de tetracyclinen. Het werkingsspectrum is breed en omvat periodontale pathogenen zoals Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia. De belangrijkste werking bij periodontitis is de antibacteriële werking, verder heeft het een anticollagenase en anti-inflammatoire werking en remt het de botresorptie.

Kinetische gegevens

OverigNa afdekken is de aanvankelijke concentratie in gingivaal creviculair vocht 1282-1500 microg/ml; de max. concentratie in het speeksel was na 2 uur 4 microg/ml; in serum is de concentratie max. 0,1 microg/ml. Ten minste 95% van de doxycycline komt in de eerste 10 dagen na het aanbrengen vrij. Ongeveer 95% van de polymeergel zal binnen 28 dagen worden geresorbeerd of op natuurlijke wijze uit de pocket worden verwijderd.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd