Samenstelling

AngeliqBayer bv
Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
-
Bevat per tablet: drospirenon 2 mg, estradiol 1 mg.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AngeliqBayer bv
Tablet, filmomhuld -
Bevat per tablet: drospirenon 2 mg, estradiol 1 mg.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Er zijn sterke aanwijzingen dat het gebruik van oestrogenen in combinatie met progestagenen in de periode rond en na de menopauze, samenhangt met meer kans op mammacarcinoom en hart- en vaatziekten.

Bij de behandeling van climacterische klachten zou de commissie het gebruik willen beperken tot die vrouwen die ernstig belemmerd worden in hun dagelijks functioneren door klachten zoals opvliegers en transpiratie. Het gebruik dient beperkt te blijven tot maximaal 3–6 maanden.

Bij oestrogeensuppletie in geval van intacte uterus kan in verband met het gebruiksgemak een voorkeur worden uitgesproken voor combinatiepreparaten, waarbij het oestrogeen continu en het progestageen ten minste gedurende 10 dagen, bij voorkeur 12–14 dagen, per cyclus van 28 dagen wordt gegeven. Gebruik van de continue combinatie van een oestrogeen en progestageen wordt niet aanbevolen, omdat bij ongeveer eenzesde deel van vrouwen onregelmatig bloedverlies optreedt.

Er is geen plaats meer voor oestrogenen bij de preventie van postmenopauzale osteoporose vanwege de ernstige langetermijncomplicaties. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling van osteoporose zie Osteoporose, Aanwijzingen voor het maken van een keuze.

Indicaties

Bij vrouwen met intacte uterus, die minstens 1 jaar geleden hun laatste menstruatie hebben gehad: Hormoonsuppletietherapie (HST) bij symptomen van oestrogeendeficiëntie. Preventie van postmenopauzale osteoporose bij veel kans op fracturen, terwijl andere middelen ter preventie van osteoporose zijn gecontra-indiceerd of niet worden verdragen.

Dosering

 • Symptomen van oestrogeendeficiëntie en ter preventie van postmenopauzale osteoporose:

  Volwassenen:

  1 tablet per dag, er is geen tabletvrije periode.

Bij behandeling van symptomen van oestrogeendeficiëntie de laagst mogelijke effectieve dosis aanhouden en zo kort mogelijk behandelen.

Wanneer beginnen: Bij geen voorafgaande hormoonsuppletietherapie (HST) of bij overschakeling van een ander continu gecombineerd HST-product, de behandeling starten op een willekeurige dag. Bij overstappen van een sequentiële HST de behandeling starten op de dag direct na afronding van de voorafgaande cyclus.

Een vergeten tablet zo snel mogelijk alsnog innemen. Indien meer dan 24 uur zijn verstreken, de tablet overslaan. Na vergeten van meerdere tabletten kan een vaginale bloeding optreden.

De tablet heel innemen, bij voorkeur op een vast tijdstip.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): doorbraakbloedingen (vooral tijdens de eerste maanden van het gebruik), pijnlijke borsten.

Vaak (1-10%): depressie, emotionele labiliteit, nervositeit. Hoofdpijn. Buikpijn, vergroot abdomen, misselijkheid. Abnormale leverfunctiewaarden. Goedaardig gezwel in de borsten of baarmoederhals, grotere borsten, vergrote myomen, leukorroe. Lokaal oedeem, krachteloosheid.

Soms (0,1-1%): verandering in lichaamsgewicht, verandering in eetlust, hyperlipidemie. Slaapstoornis, angst, verminderd libido. Paresthesie, verminderd concentratievermogen, (draai)duizeligheid, migraine. Visusstoornis. Hartkloppingen. Veneuze trombose (2–3× meer kans, m.n. in het eerste behandeljaar), tromboflebitis, spataderen, hypertensie. Dyspneu. Smaakstoornis, droge mond, braken, obstipatie, winderigheid, diarree. Acne, haaruitval, jeuk, huiduitslag, hirsutisme. Pijn in ledematen, rugpijn, gewrichtspijn, spierkrampen. Urineweginfectie. Mammacarcinoom, endometriumhyperplasie, goedaardig gezwel in de baarmoeder, bekkenpijn, vaginale candidiasis of vaginitis, vaginale droogheid. Gegeneraliseerd oedeem, algehele malaise, overmatig zweten.

Zelden (0,01-0,1%): anemie. Oorsuizen. Galstenen. Spierpijn. Eileiderinfectie, galactorroe. Koude rillingen.

Verder zijn gemeld: hyperkaliëmie, hartfalen, atriumfibrilleren, verlengd QT-interval, hartvergroting, stijging aldosteronconcentratie.

Andere bijwerkingen die worden geassocieerd met behandeling met een oestrogeen/progestageencombinatie: galblaasaandoeningen, chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vasculaire purpura.

Interacties

Tijdens en tot 4 weken na gebruik van leverenzyminducerende stoffen (bv. fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine, rifampicine, rifabutine, sint-janskruid), kunnen de spiegels van het oestrogeen en progestageen dalen, wat kan leiden tot een verminderde werkzaamheid en verandering in bloedingspatroon. Veel combinaties van HIV-proteaseremmers en niet-nucleoside reverse-transcriptase remmers, incl. combinaties met HCV-remmers kunnen de spiegels van het oestrogeen of progestageen verlagen of verhogen; raadpleeg de voorschrijfinformatie van deze middelen. Oestrogenen en aromataseremmers of tamoxifen kunnen elkaars werking verminderen. Ketoconazol verhoogt de blootstelling aan drospirenon met factor 2,3. Bij gelijktijdig gebruik van middelen die het serumkalium kunnen verhogen zoals ACE-remmers, angiotensine-II-receptorantagonisten, aldosteron antagonisten, kaliumsparende diuretica of NSAID's is er meer kans op een lichte stijging van het serumkalium, met name bij diabetes. De werking van bloeddrukverlagende middelen kan worden versterkt. Het gebruik kan de uitslag van bepaalde laboratoriumtesten beïnvloeden.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

Actuele of doorgemaakte veneuze trombo-embolie (diepveneuze trombose, longembolie). Actuele of recent doorgemaakte arteriële trombo-embolische aandoening (angina pectoris, myocardinfarct). Aanwezigheid van een trombofiele aandoening (bv. proteine C-, proteine S-, of antitrombinedeficiëntie). Acute leveraandoeningen (in de anamnese) zolang de leverfunctiewaarden niet zijn genormaliseerd. Hormoonafhankelijke tumoren. Mammacarcinoom in de anamnese. Onbehandelde hyperplasie van het endometrium. Onverklaarde vaginale bloedingen. Acute porfyrie. Ernstige nierinsufficiëntie of acuut nierfalen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voortzetting van de behandeling periodiek, op zijn minst jaarlijks, beoordelen. Controleer de patiënt extra bij een voorgeschiedenis van: uterusfibromen of endometriose, endometriumhyperplasie, risicofactoren voor trombo-embolische aandoeningen, mammacarcinoom bij een eerstegraadsfamilielid, hypertensie, leveraandoening, diabetes mellitus, migraine of ernstige hoofdpijn, systemische lupus erythematodes, astma, epilepsie, cholelithiasis en bij otosclerose. Wees voorzichtig bij een verminderde hart- of nierfunctie, omdat oestrogenen vochtretentie kunnen veroorzaken. Tijdens een langdurige behandeling met oestrogenen regelmatig lichamelijk onderzoek uitvoeren. De radiologische detectie van borstkanker kan worden bemoeilijkt door toename van de dichtheid van mammografische beelden.

Het gebruik van gecombineerde oestrogeen-progestageen HST geeft meer kans op mammacarcinoom, wat na ongeveer drie jaar van gebruik waarneembaar wordt. Bij gebruik langer dan 5 jaar is de kans op mammacarcinoom tot twee keer zo groot. Langdurig gebruik (minstens 5–10 jaar) van gecombineerde oestrogeen-progestageen HST wordt in verband gebracht met iets meer kans op ovariumcarcinoom. Het gebruik vermeerdert de kans op veneuze trombo–embolie, met name in het eerste jaar; de kans neemt toe bij toenemende leeftijd, positieve familie-anamnese, immobilisatie, grote operatieve ingreep, obesitas (BMI > 30 kg/m²), systemische lupus erythematodes, kanker en mogelijk bij varicosis. De kans op coronaire hartziekte en ischemisch CVA neemt toe, vooral bij een hogere leeftijd.

Bij de geringste tekenen van trombose, significante stijging van de bloeddruk, voor het eerst optreden van migraine–achtige hoofdpijn, geelzucht of achteruitgang van de leverfunctie, de toediening staken. Indien na electieve chirurgie langdurige immobilisatie is te verwachten, eventueel de suppletie vier tot zes weken vóór de ingreep onderbreken. Bij hypertriglyceridemie, of een positieve familie-anamnese hiervoor, bedacht zijn op meer kans op pancreatitis. Erfelijk angio–oedeem kan verergeren door exogene oestrogenen. Bij predispositie voor chloasma direct zonlicht vermijden. Als doorbraakbloedingen of 'spotting' optreden na geruime tijd van therapie of aanhouden na het stoppen van de behandeling, dan nader onderzoek verrichten om maligniteit van het endometrium uit te sluiten. Er lijkt meer kans op dementie waaronder de ziekte van Alzheimer bij vrouwen die zijn gestart met hormoonsuppletietherapie boven een leeftijd van 65 jaar. Er is weinig ervaring met behandeling van vrouwen > 65 jaar. Bezit geen anticonceptieve werking.

De aldosteronantagonistische eigenschappen van het progestageen hebben een kaliumsparend effect. Bij patiënten met nierinsufficiëntie en een hoge kaliumwaarde voor het begin van de behandeling, met name bij gebruik van kaliumsparende geneesmiddelen (zie ook Interacties), het serumkalium controleren gedurende de eerste maand van de behandeling.

Eigenschappen

Combinatie van een oestrogeen (17β-estradiol) en een progestageen (drospirenon). Bij vrouwen in de menopauze wordt hiermee het oestrogeentekort aangevuld waardoor menopauzale symptomen afnemen. Oestrogenen voorkomen botverlies na de menopauze of na ovariëctomie. Toevoeging van progestagenen is nodig om de kanstoename op endometriumcarcinoom te reduceren. Drospirenon is een synthetisch progestageen met aldosteronantagonistische activiteit, waardoor een toename van natrium- en wateruitscheiding en een afname van kaliumuitscheiding kan worden waargenomen.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en volledig.
V d3,7–4,2 l/kg.
Metaboliseringvrijwel volledig, in geringe mate door CYP3A4.
Eliminatiemet de urine en feces, vnl. als metabolieten.
T 1/2el35–39 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd