Samenstelling

AvamysGlaxoSmithKline bv
(als furoaat)
Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
27,5 microg/dosis
Verpakkingsvorm
120 doses
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AvamysGlaxoSmithKline bv
(als furoaat)
Neusspray27,5 microg/dosis120 doses
Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor de profylactische behandeling van allergische rinitis gaat de voorkeur uit naar een lokaal corticosteroïd. Dit geldt eventueel ook voor kinderen mits de lengtegroei wordt gecontroleerd tijdens het gebruik en de duur van het gebruik beperkt is. De onderlinge verschillen tussen de diverse lokale corticosteroïden zijn gering, daarom kunnen de kosten een rol spelen bij de keuze; zie resultatenoverzicht van middelen met vergelijkbare werking op www.medicijnkosten.nl.

Indicaties

Behandeling van allergische rinitis bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.

Dosering

 • Allergische rinitis:

  Volwassenen en kinderen ≥ 12 j.:

  begindosering 55 microg (2 doses) in ieder neusgat 1×/dag, bij voldoende effect verlagen tot 27,5 microg (1 dosis) in ieder neusgat 1×/dag.

  Kinderen 6–11 j.:

  begindosering 27,5 microg (1 dosis) in ieder neusgat 1×/dag; zo nodig tijdelijk verhogen tot 55 microg (2 doses) in ieder neusgat 1×/dag, bij voldoende effect weer verlagen tot 27,5 microg (1 dosis) in ieder neusgat 1×/dag.

Vóór gebruik de neusspray goed schudden.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): bloedneus.

Vaak (1-10%): neusulceratie. Hoofdpijn.

Soms (0,1-1 %): droogheid, irritatie, branderigheid en pijn in de neus.

Zelden (0,01-0,1 %): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, angio-oedeem en anafylactische reacties.

Zeer zelden (< 0,01%): neusseptumperforatie.

Verder is gemeld: groeivertraging bij kinderen. Voorbijgaande verandering in gezichtsvermogen bij langdurig gebruik.

Interacties

Wees voorzichtig bij gebruik met sterke remmers van CYP3A4 zoals ritonavir. Na gebruik van ritonavir zijn sterk verhoogde fluticasonspiegels en bijnierschorssuppressie gezien; deze combinatie wordt afgeraden. Bij combinatie met inhalatiecorticosteroïden rekening houden met een verhoogde steroïdbelasting.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren zijn corticosteroïden bij systemische hoge doseringen teratogeen gebleken. De systemische belasting na nasale toediening is minimaal.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij overschakeling van systemische naar nasale toepassing bij patiënten met gestoorde bijnierfunctie. Wees voorzichtig bij ernstig verminderde leverfunctie omdat de kans op systemische bijwerkingen toeneemt. Met name bij langdurig gebruik van nasale corticosteroïden in hoge doseringen kunnen systemische bijwerkingen optreden, zoals Cushingsyndroom-achtige verschijnselen, onderdrukking van de bijnieren, cataract en glaucoom en psychologische (gedrags)effecten (vooral bij kinderen). Groeivertraging bij kinderen is gemeld bij gebruik van therapeutische doseringen, bij langdurig gebruik de groei controleren en bij groeiremming trachten de dosering te verminderen en verwijzen naar de kinderarts. Bij verandering in het gezichtsvermogen en een voorgeschiedenis van toegenomen intra-oculaire druk, glaucoom en/of cataract is nauwkeurige controle aangewezen. Bij onderhoudstherapie het neusslijmvlies regelmatig controleren. Patiënt melden dat het effect van de neusspray bij allergische rinitis merkbaar is na 8 uur met een verdere verbetering in de dagen erna; allergische rinitis is bij veel patiënten een seizoenverschijnsel. Er zijn onvoldoende gegevens betreffende werkzaamheid en veiligheid beschikbaar over gebruik bij kinderen < 6 jaar.

Eigenschappen

Corticosteroïd met een lokaal anti-inflammatoire en anti-allergische werking op het neusslijmvlies. Door een snelle klaring is na lokale toediening in het plasma geen fluticason aantoonbaar. Therapeutisch effect merkbaar na 8 uur met een verdere verbetering in de dagen erna.

Kinetische gegevens

ResorptieNa lokale toediening verwaarloosbaar.
F0,5%.
V d 8,7 l/kg.
Eiwitbinding≥ 99%.
Metaboliseringvooral door CYP3A4 tot een inactief carboxylderivaat.
Eliminatievia de feces, onveranderd of gemetaboliseerd.
T 1/215 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd