Samenstelling

AllerfreReckitt Benckiser Nederland bv
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
ClaritineMerck Sharp & Dohme bv
Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
60 ml
Conserveermiddel: benzoëzuur (Na-zout). De stroop bevat tevens sucrose (0,6 g/ml).
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
Loratadine TablettenDiverse fabrikanten
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
Toedieningsvorm
Tablet, orodispergeerbaar
Sterkte
10 mg
Verpakkingsvorm
-
De orodispergeerbare tablet bevat tevens sorbitol en aspartaam (0,5 mg/tablet, overeenkomend met 0,25 mg fenylalanine).
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AllerfreReckitt Benckiser Nederland bv
Tablet10 mg-
ClaritineMerck Sharp & Dohme bv
Stroop1 mg/ml 60 ml
Conserveermiddel: benzoëzuur (Na-zout). De stroop bevat tevens sucrose (0,6 g/ml).
Tablet10 mg-
Loratadine TablettenDiverse fabrikanten
Tablet10 mg-
Tablet, omhuld10 mg-
Tablet, orodispergeerbaar10 mg-
De orodispergeerbare tablet bevat tevens sorbitol en aspartaam (0,5 mg/tablet, overeenkomend met 0,25 mg fenylalanine).
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij allergische rinitis is toepassing van een systemisch 'niet'-sederend antihistaminicum aangewezen indien de acute symptomen gepaard gaan met atopische verschijnselen in andere organen zoals ogen of huid.

Bij de behandeling van chronische urticaria zijn 'niet'-sederende antihistaminica effectief gebleken. Van de 'niet'-sederende antihistaminica is met loratadine en cetirizine veel ervaring opgedaan; bij cetirizine lijkt van de 'niet'-sederende antihistaminica de minste kans op cardiale bijwerkingen, maar kan er eerder beïnvloeding van de psychomotorische functies optreden.

Indicaties

 • Verlichting van symptomen van allergische rinitis;
 • Symptomatische behandeling van chronische urticaria.

Dosering

 • Symptomatische behandeling allergische rinitis of chronische urticaria:

  Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

  10 mg 1×/dag.

  Kinderen 2–12 jaar:

  Lichaamsgewicht ≤ 30 kg: 5 mg 1×/dag, hierbij gebruik maken van de stroop; lichaamsgewicht > 30 kg: 10 mg 1×/dag.

Bij ernstige leverinsufficiëntie: volwassenen en kinderen met lichaamsgewicht > 30 kg: aanvankelijk 10 mg elke 2 dagen; kinderen met lichaamsgewicht ≤ 30 kg: aanvankelijk 5 mg elke 2 dagen.

De orodispergeerbare tablet op de tong houden tot deze volledig is opgelost.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): slaperigheid. Bij kinderen hoofdpijn, zenuwachtigheid, vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): hoofdpijn, meer eetlust, slapeloosheid.

Zeer zelden (< 0,01%): tachycardie, palpitaties, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, gastritis, droge mond, anafylaxie, huiduitslag, alopecia en abnormale leverfuncties.

Interacties

Antihistaminica beïnvloeden immunotherapie bij allergie.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta.
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift) worden gebruikt. Bij vrouwen met fenylketonurie is het gebruik van preparaten die aspartaam bevatten (orodispergeerbare tablet) gecontra-indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (in kleine hoeveelheden). Preparaten die aspartaam bevatten: de metabolieten, inclusief fenylalanine, gaan in geringe mate over in de moedermelk.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding afwegen. Bij kinderen met fenylketonurie dient de moeder in de periode van het geven van borstvoeding geen preparaten die aspartaam bevatten (orodispergeerbare tablet) te gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees terughoudend bij ernstige leveraandoeningen.

Bij patiënten met fenylketonurie de hoeveelheid overeenkomende fenylalanine in de orodispergeerbare tabletten doorberekenen in het voedingsvoorschrift.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten; bij een allergietest moet het gebruik van loratadine ten minste 48 uur vóór de test worden gestaakt.

De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 2 j.

Overdosering

Symptomen
slaperigheid, hoofdpijn en tachycardie.

Therapie
indien nog zinvol: actieve kool gesuspendeerd in water. Hemodialyse verwijdert loratadine niet.

Zie voor symptomen en behandeling de monografie loratidine via www.vergiftigingen.info

Eigenschappen

H1-receptorantagonist zonder uitgesproken sederende of anticholinerge werking bij een dosering van 10 mg/dag.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en praktisch volledig. Belangrijk first-pass-effect.
T max1–2 uur (loratadine), 2–4 uur (actieve metaboliet).
Eiwitbinding97–99% (loratadine) .
Metaboliseringin de lever via CYP3A4 en CYP2D6 tot o.a. actief desloratadine.
Eliminatiemet de urine 40% en feces 42%, vnl. als geconjugeerde metabolieten.
T 1/2elca. 8 uur (loratadine), ca. 28 uur (actieve metaboliet); bij chronische (alcoholische) leveraandoeningen zijn deze verlengd tot resp. ca. 24 en 37 uur.
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd