Samenstelling

AnoroGlaxoSmithKline bv
Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder 'Ellipta 55/22'
Sterkte
 
Verpakkingsvorm
30 doses
Bevat per afgegeven dosis: umeclidinium (als bromide) 55 microg, vilanterol (als trifenataat) 22 microg.
Toedieningsvorm
Sterkte
Verpakkingsvorm
AnoroGlaxoSmithKline bv
Inhalatiepoeder 'Ellipta 55/22' 30 doses
Bevat per afgegeven dosis: umeclidinium (als bromide) 55 microg, vilanterol (als trifenataat) 22 microg.
 • Uitleg symbolen
  Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Over the counter, dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van bepaalde zelfzorgmedicatie zijn nadere voorwaarden verbonden. Deze zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
  Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de indicaties, de duur van de behandeling en het voorschrijven volgens een richtlijn/protocol.
  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De belangrijkste stap bij de behandeling van COPD is stoppen met roken en voldoende bewegen (dagelijks 30 min wandelen, fietsen, zwemmen). In eerste instantie (bij licht COPD) beginnen met kortwerkende luchtwegverwijders; ipratropium of een β2-sympathicomimeticum. Bij aanhoudende klachten en/of exacerbaties bij (matig)ernstig COPD is onderhoudsbehandeling met langwerkende luchtwegverwijders (parasympathicolytica, β2-sympathicomimetica) aangewezen. Bij (zeer) ernstig COPD kan bij persisterende syptomen en frequente exacerbaties (> 2/j.) naast de langwerkende luchtverwijder een proefbehandeling met inhalatiecorticosteroïden worden geprobeerd. Bij de keuze van een inhalator spelen patiëntgebonden factoren een belangrijke rol voor het behalen van een optimaal effect, zoals coördinatie en inspiratiekracht.

Indicaties

Bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling bij chronische obstructieve longziekte (COPD).

Dosering

 • COPD:

  Volwassenen:

  1 inhalatie '55/22' 1×/dag.

Elke dag op hetzelfde tijdstip inhaleren.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): bovenste luchtweginfectie, (naso)faryngitis, sinusitis, urineweginfectie. Orofaryngeale pijn, hoest. Hoofdpijn. Droge mond, obstipatie.

Soms (0,1-1%): tremor, dysgeusie. Atriumfibrilleren, idioventriculair ritme, (supraventriculaire) tachycardie en extrasystolen, hartkloppingen. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxie, angio-oedeem, urticaria.

Verder is gemeld: glaucoom.

Interacties

β-Blokkers, in het bijzonder niet-selectieve, antagoneren de werking van vilanterol; gebruik zo mogelijk vermijden. Bij gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-remmers zoals ketoconazol en ritonavir kan de systemische blootstelling aan vilanterol toenemen; dit kan leiden tot meer kans op bijwerkingen. Gelijktijdig gebruik van niet-kaliumsparende diuretica, corticosteroïden of theofylline kan het mogelijk hypokaliëmische effect van β2-sympathicomimetica versterken. Een additief effect kan optreden bij combinatie met andere parasympathicolytica of sympathicomimetica.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onbekend. Bij dieren zijn hoge doses vilanterol schadelijk gebleken (o.a. gespleten gehemelte, skeletafwijkingen).
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Andere β2-sympathicomimetica zijn aangetroffen in moedermelk.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij astma of voor de behandeling van acute bronchospasmen. Bij optreden van paradoxale bronchospasmen het gebruik staken en zo nodig op een andere behandeling overgaan.

Toenemend gebruik van kortwerkende bronchusverwijdende middelen duidt op een achteruitgang van de controle; het behandelschema dient te worden aangepast.

Wees voorzichtig met het gebruik bij ernstige hart- en vaataandoeningen, omdat na toediening van parasympathicolytica en sympathicomimetica cardiovasculaire effecten zijn waargenomen. Wees voorzichtig bij urineretentie, hypokaliëmie, convulsieve aandoeningen en hyperthyroïdie. Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Bij diabetes mellitus in het begin van de behandeling met β2-sympathicomimetica aanvullende bloedglucosecontrole uitvoeren.

Er zijn geen gegevens over het gebruik bij ernstige leverfunctiestoornis.

Eigenschappen

Combinatie van een langwerkend parasympathicolyticum (umeclidinium) en een langwerkend, selectief β2-sympathicomimeticum (vilanterol); beide hebben een bronchusverwijdende werking, via verschillende mechanismen. De werking treedt binnen 15 min in en houdt 24 uur aan.

Kinetische gegevens

Fca. 13% (umeclidinium), ca. 27% (vilanterol). De bijdrage van orale resorptie is verwaarloosbaar.
T max5–15 min.
V dca. 1,2 l/kg (umeclidinium), ca. 2,4 l/kg (vilanterol).
Metaboliseringin de lever door voornamelijk CYP2D6 (umeclidinium) en CYP3A4 (vilanterol).
Eliminatievnl. via de feces (umeclidinium); vnl. via de urine (vilanterol).
T 1/2elca. 19 uur (umeclidinium); ca. 11 uur (vilanterol).
 • Uitleg afkortingen
  F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
  T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
  V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
  T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
  T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd