baloxavir

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Xofluza (marboxil) XGVS Aanvullende monitoring Roche Nederland bv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
40 mg, 80 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

baloxavir vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Influenza is bij gezonde personen over het algemeen een onschuldige aandoening, waarbij symptomatische behandeling meestal voldoende is. Bij patiënten die behoren tot een risicogroep kunnen ten gevolge van influenza belangrijke complicaties optreden. Vaccinatie is bij deze patiënten aangewezen. Verder zijn er voor de profylaxe en behandeling van influenza antivirale middelen beschikbaar, met als belangrijkste de neuraminidaseremmer oseltamivir. De toepassing van antivirale middelen is echter beperkt tot zeer specifieke situaties en met voorbehoud van beperkte evidence.

Baloxavir en oseltamivir hebben geen duidelijke meerwaarde boven een symptomatische behandeling van influenza en de jaarlijkse griepvaccinatie. Overweeg gebruik van deze middelen bij patiënten met een groot risico op complicaties, die niet gevaccineerd zijn of bij wie het vaccin onvoldoende werkzaam is (bv. als blijkt dat het epidemische virus en de vaccinstam onvoldoende verwant zijn). Eerste keus in de behandeling is oseltamivir vanwege de grotere ervaring met dit middel, de lagere kosten en mogelijk geeft het minder resistentieontwikkeling. Alleen bij hoge uitzondering kan oseltamivir worden ingezet als pre- of postexpositieprofylaxe van influenza.

Voor baloxavir is geen advies vastgesteld over de plaats in de profylaxe van influenza. Voor de infusievloeistof van zanamivir is geen advies vastgesteld over de plaats in de behandeling van influenza.

Indicaties

  • Behandeling van ongecompliceerde influenza bij volwassenen en kinderen ≥ 1 jaar;
  • Profylaxe van influenza na blootstelling bij volwassenen en kinderen ≥ 1 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van influenza

Volwassenen (incl. ouderen), kinderen ≥ 1 jaar

Oraal: Zo snel mogelijk binnen 48 uur na aanvang van de symptomen een enkelvoudige dosis innemen, bij een lichaamsgewicht ≥ 20 kg tot 80 kg: 40 mg, bij een gewicht ≥ 80 kg: 80 mg, bij een lichaamsgewicht < 20 kg: 2 mg/kg lichaamsgewicht. NB. Het granulaat voor orale suspensie voor kinderen < 20 kg of personen die geen tabletten kunnen slikken is in Nederland niet regulier beschikbaar.

Profylaxe van influenza na blootstelling

Volwassenen (incl. ouderen), kinderen ≥ 1 jaar

Oraal: Zo snel mogelijk binnen 48 uur na nauw contact met iemand waarvan bekend is of vermoed wordt dat deze persoon influenza heeft, een enkelvoudige dosis innemen, bij een lichaamsgewicht ≥ 20 kg tot 80 kg: 40 mg, bij een gewicht ≥ 80 kg: 80 mg, bij een lichaamsgewicht < 20 kg: 2 mg/kg lichaamsgewicht. NB. Het granulaat voor orale suspensie voor kinderen < 20 kg of personen die geen tabletten kunnen slikken is in Nederland niet regulier beschikbaar.

Herbehandeling: Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over herbehandeling binnen één influenzaseizoen bij ongecompliceerde influenza of als profylaxe van influenza na herhaalde blootstelling.

Verminderde leverfunctie: Bij een licht of matig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 5–9) is geen dosisaanpassing nodig. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij een ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 10–15).

Verminderde nierfunctie: Geen dosisaanpassing nodig.

Toediening

  • De tabletten innemen met water;
  • Kan met of zonder voedsel worden ingenomen;
  • Niet innemen met middelen die polyvalente kationen bevatten (zie rubriek Interacties).

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): bij kinderen 1–11 jaar: braken, diarree, huiduitslag.

Soms (0,1-1%): urticaria.

Verder zijn gemeld: anafylaxie/anafylactische reacties en minder ernstige vormen van overgevoeligheidsreacties, waaronder angio-oedeem.

Interacties

Middelen die polyvalente kationen bevatten kunnen de plasmaconcentratie van baloxavir verlagen. Daarom baloxavir niet innemen met middelen die polyvalente kationen bevatten, zoals laxeermiddelen, antacida of orale supplementen (vitamine/mineralen) die calcium, magnesium, ijzer, zink of selenium bevatten.

Naar interacties tussen influenzavaccins en baloxavir is geen onderzoek gedaan. In onderzoeken naar op natuurlijke wijze verworven en experimentele influenza werd de humorale antilichaamrespons op influenza-infectie niet verstoord door de behandeling met baloxavir.

Onbekend is, of middelen die invloed hebben op UGT1A3 (metabolisme verloopt via dit enzym), ook effect uitoefenen op de plasmaconcentratie van en de respons op baloxavir.

Op grond van in vitro en in vivo interactie-onderzoek wordt niet verwacht dat baloxavirmarboxil en baloxavir een remmend effect op CYP- of UGT-iso-enzymen zullen hebben, of relevante inductie van CYP zullen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de volgende transporteiwitten: OATP1B1, -1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, MATE1 of -2K.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren (bij supratherapeutische blootstelling) geen aanwijzingen voor misvormingen of maternale of foetale toxiciteit.

Advies: Gebruik ontraden.

Vruchtbaarheid: Bij dieronderzoek geen effecten op de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens. Ja, bij dieren (baloxavirmarboxil en de metabolieten ervan). Een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zie voor informatie over bepaalde mutaties in het influenzavirus, waarbij er sprake kan zijn van een verminderde gevoeligheid voor baloxavir, rubriek 5.1, kopje resistentie, in de officiële productinformatie CBG/EMA via 'Zie ook'.

De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij:

  • een ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 10–15), ook de farmacokinetiek is hierbij niet beoordeeld;
  • kinderen < 1 jaar, ook de farmacokinetiek is bij hen niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen

Er zijn onvoldoende gegevens om vast te stellen welke symptomen verwacht kunnen worden bij een overdosis. Bij de meeste meldingen van overdosering werden geen bijwerkingen vastgesteld.

Neem voor informatie over een vergiftiging met baloxavirmarboxil contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Baloxavirmarboxil is een prodrug voor baloxavir. Baloxavir werkt op de cap-afhankelijke endonuclease (CEN), een enzym dat specifiek is voor het influenzavirus in de polymerasezuur (PA)-subunit van het virale RNA-polymerasecomplex. Daardoor remt het de transcriptie van genoom in het influenzavirus, wat leidt tot remming van de replicatie van het influenzavirus. Baloxavir is in vitro werkzaam tegen influenzavirussen die als resistent voor neuraminidaseremmers worden beschouwd.

Kinetische gegevens

Overig Baloxavirmarboxil wordt extensief omgezet in de actieve metaboliet baloxavir.
T max na ca. 4 uur (nuchter).
Overig De Cmax en blootstelling (AUC) aan baloxavir nemen af met resp. 48% en 36% in niet-nuchtere toestand, maar in klinische studies werd de werkzaamheid hier niet door beïnvloed.
V d ca. 16,9 l/kg (bij blanke personen), ca. 9,2 l/kg (bij Japanse personen, volgens de bron die dit onderzocht).
Eiwitbinding ca. 93-94%, m.n. aan albumine.
Metabolisering voornamelijk door UGT1A3 tot een glucuronide, enigszins door CYP3A4 tot een sulfoxide.
Eliminatie ca. 80% met de feces (ca. 49% als baloxavir), ca. 15% met de urine (ca. 3,3% als baloxavir). Het is onwaarschijnlijk dat dialyse baloxavir in significante mate uit de circulatie zal verwijderen, dit vanwege de hoge eiwitbinding.
T 1/2el bij blanke personen (volgens de bron): ca. 79 uur bij volwassenen, 50,3 uur bij adolescenten (12-18 jaar) en 29,4 uur bij kinderen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

baloxavir hoort bij de groep antivirale middelen, andere.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links