Samenstelling

Calisvit Menarini Benelux nv

Toedieningsvorm
Sachet

Bevat per sachet: calciumfosfaat 3,1 g (= Ca 1200 mg), colecalciferol 800 IE.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine D3 en, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium. Bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie zijn zoledroninezuur of denosumab alternatieven, en ibandroninezuur of raloxifeen wanneer hiermee niet wordt uitgekomen. Kies voor teriparatide bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie voor bovengenoemde middelen, of bij het optreden van een derde fractuur tijdens de behandeling. Strontium geldt als laatste mogelijkheid, wanneer overige therapieën geen optie zijn en er geen verhoogd risico is op cardiovasculaire aandoeningen.

Vitamine D-deficiëntie: Pas bij ouderen > 70 jaar met een calcidiolspiegel < 75 nmol/liter (of een ernstige verdenking op vitamine D-deficiëntie) colecalciferol (vitamine D3) toe. Start hierbij met een hoge oplaaddosis, gevolgd door een veel lagere onderhoudsdosering.

Indicaties

Correctie van gecombineerde calcium-deficiëntie en vitamine D-deficiëntie bij ouderen. Ter suppletie van calcium en vitamine D als adjuvans bij specifieke behandeling van osteoporose bij patiënten met een vastgestelde of met veel kans op een gecombineerde calcium- en vitamine D-deficiëntie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie:

Volwassenen:

1 sachet per dag oplossen in een glas water en de vloeistof onmiddellijk opdrinken.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: anafylactische reactie, allergische dermatitis, urticaria, misselijkheid, obstipatie, diarree, epigastrische pijn.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van digoxine kan leiden tot hartritmestoornissen; controleer calciumconcentratie en het ECG.

Calciumzouten verminderen de absorptie van o.a. bisfosfonaten, fluorchinolonen, fluorzouten, levothyroxine, en tetracyclinen; het verdient aanbeveling tussen de innamen een interval van minimaal drie uur in acht nemen.

Thiazide-diuretica en parathyroïdhormoon verminderen de renale uitscheiding van calcium hetgeen tot hypercalciëmie kan leiden.

Gebruik van fenytoïne of barbituraten kan de metabole inactivering van vitamine D versnellen.

Corticosteroïden gaan de werking van vitamine D tegen.

De effectiviteit van verapamil en mogelijk ook andere calciumantagonisten kan afnemen bij toediening van grote hoeveelheden calcium.

Antacida kunnen de beschikbaarheid van calcium verminderen.

Orlistat, paraffine en colestyramine kunnen de absorptie van vitamine D verminderen.

Zwangerschap

Farmacologisch effect: Een te hoge dosering colecalciferol kan de zwangerschapsduur verlengen en kan kalkneerslagen in de weefsels en organen van de foetus veroorzaken. Bij zwangerschap dient de totale dagelijkse inname van calcium (1500 mg) en vitamine D3 (600 IE) niet te worden overschreden.
Advies: Gebruik ontraden.
Overig: Toedieningsvormen met aspartaam worden bij zwangeren met fenylketonurie ontraden.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Ja (vitamine D en calcium).
Advies: Houdt hiermee rekening bij toediening van vitamine D aan het kind. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven dienen tussen de inname van een calciumpreparaat en een maaltijd minimaal twee uur interval na te streven, omdat anders de ijzerabsorptie verlaagd kan zijn.

Contra-indicaties

Hypercalciëmie, hypercalciurie, nefrolithiase, ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij nierfunctiestoornissen; bij ernstig gestoorde nierfunctie wordt colecalciferol niet normaal gemetaboliseerd en moeten andere vormen van vitamine D worden gebruikt. Bij langdurige behandeling wordt aangeraden de serumcalcium- en fosfaatconcentraties, de uitscheiding van calcium in de urine en de nierfunctie regelmatig te controleren. Bij een uitscheiding in de urine van > 7,5 mmol/24 uur (300 mg/24 uur) de dosering verlagen of de behandeling onderbreken.

Bij patiënten met sarcoïdose is de omzetting in actieve metabolieten van colecalciferol mogelijk toegenomen; calcium- en fosfaatconcentraties in serum regelmatig controleren.

In verband met sterk wisselende individuele gevoeligheid voor vitamine D kan overdosering zich bij een groot doseringsbereik voordoen; ook de vitamine D-inname met het voedsel goed in de gaten houden.

Achloorhydrie kan leiden tot verminderde beschikbaarheid van calciumzouten. Voedsel dat oxaalzuur (spinazie, rabarber) of fytinezuur (volkoren voedingsmiddelen) bevat kan de beschikbaarheid van calcium verminderen; de inname pas na enkele uren laten plaatsvinden.

Bij renale rachitis en renale osteodystrofie is toepassing van colecalciferol niet zinvol.

Overdosering

Symptomen
van hypercalciëmie zijn: anorexie, braken, obstipatie, dorst, spierzwakte en polyurie; later kalkafzetting in nieren en andere organen, verslechtering van de nierfunctie en convulsies. Symptomen van het melk-alkali syndroom (hypercalciëmie, alkalose, vermindering van nierfunctie) zijn: frequente drang tot urineren, aanhoudende hoofdpijn, aanhoudend verlies van eetlust, misselijkheid, braken, ongebruikelijke vermoeidheid of zwakheid).

Therapie
Bij voldoende nierfunctie: rehydratie gevolgd door diurese (furosemide) en afhankelijk van de ernst bisfosfonaat, calcitonine en corticosteroïd. Bij onvoldoende nierfunctie: hemodialyse.

Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling van een vergiftiging met dit combinatiepreparaat de monografieën farmaceutische calciumzouten en vitamine D3 op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Calcium is van belang voor de botvorming en speelt een rol bij de bloedstolling, de spieractiviteit, handhaving van de semipermeabiliteit van membranen en bij de voortgeleiding van zenuwprikkels in de neuromusculaire overgangen. Colecalciferol (vitamine D3) is van groot belang voor de absorptie van calcium en voor de instandhouding van de juiste calcium- en fosfaatconcentraties in het bloed. Hiertoe bevordert het de absorptie van calcium en fosfaat uit het maag-darmkanaal en de terugabsorptie van calcium door de nieren.

Kinetische gegevens

Resorptiecalcium: 20-40%; colecalciferol: goed.
Metaboliseringcolecalciferol wordt in de lever omgezet in 25-hydroxycolecalciferol en in de nieren tot 1,25-dihydroxycolecalciferol.
Eliminatiein feces en urine.
T 1/2enkele dagen (colecalciferol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumfosfaat/colecalciferol hoort bij de groep calcium met vitamine D, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook