calciumfosfaat/​colecalciferol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Calisvit Menarini Benelux nv

Toedieningsvorm
Sachet

Bevat per sachet: calciumfosfaat 3,1 g (= 1200 mg of 30 mmol elementair calcium), colecalciferol 800 IE.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

calciumfosfaat/​colecalciferol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine D3 en, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium. Bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie zijn zoledroninezuur of denosumab alternatieven, en ibandroninezuur of raloxifeen wanneer hiermee niet wordt uitgekomen. Kies voor teriparatide bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie voor bovengenoemde middelen, bij het optreden van een derde fractuur tijdens de behandeling, of als initiële therapie bij postmenopauzale vrouwen met ernstige osteoporose en een hoog risico op botbreuken.

Vitamine D-deficiëntie: Pas bij ouderen > 70 jaar met een calcidiolspiegel < 75 nmol/liter (of een ernstige verdenking op vitamine D-deficiëntie) colecalciferol (vitamine D3) toe. Start hierbij met een hoge oplaaddosis, gevolgd door een veel lagere onderhoudsdosering.

Indicaties

  • Correctie van gecombineerde calcium-deficiëntie en vitamine D-deficiëntie bij ouderen;
  • Ter suppletie van calcium en vitamine D als adjuvans bij specifieke behandeling van osteoporose bij patiënten met een vastgestelde of met veel kans op een gecombineerde calcium- en vitamine D-deficiëntie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Gecombineerde calciumdeficiëntie en vitamine D-deficiëntie

Volwassenen

1 sachet per dag.

Leverfunctiestoornis: geen aanpassing van de dosering vereist.

Nierfunctiestoornis: gecontra-indiceerd bij een creatinineklaring < 30 ml/min.

Toediening: sachet oplossen in een glas niet-koolzuurhoudend water en omroeren tot een suspensie; deze onmiddellijk opdrinken, bij voorkeur tijdens de avondmaaltijd.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: anafylactische reactie, allergische dermatitis, urticaria. Misselijkheid, obstipatie, diarree, epigastrische pijn.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van digoxine kan leiden tot hartritmestoornissen; controleer calciumconcentratie en het ECG.

Calciumzouten verminderen de absorptie van o.a. bisfosfonaten, fluorchinolonen, fluorzouten, levothyroxine, tetracyclinen en ijzer(zouten); het verdient aanbeveling tussen de innamen een interval van minimaal drie uur in acht nemen.

Thiazide-diuretica en parathyroïdhormoon verminderen de renale uitscheiding van calcium hetgeen tot hypercalciëmie kan leiden.

Gebruik van fenytoïne of barbituraten kan de metabole inactivering van vitamine D versnellen.

Glucocorticosteroïden gaan de werking van vitamine D tegen.

De effectiviteit van verapamil en mogelijk ook andere calciumantagonisten kan afnemen bij toediening van grote hoeveelheden calcium.

Antacida kunnen de beschikbaarheid van calcium verminderen.

Orlistat, paraffine en colestyramine kunnen de absorptie van vitamine D verminderen.

Zwangerschap

Teratogenese: Een te hoge dosering colecalciferol kan kalkneerslagen in de weefsels en organen van de foetus veroorzaken, met daaraan gerelateerde afwijkingen. Permanente hypercalciëmie kan leiden tot lichamelijke en mentale retardatie, supravalvulaire aortastenose en retinopathie bij het kind.

Farmacologisch effect: Een te hoge dosering colecalciferol kan de zwangerschapsduur verlengen. Excessieve hoeveelheden calcium tijdens de zwangerschap geven kans op neonatale hypoparathyreoïdie en hypocalciëmie.

Advies: Zolang de totale dagelijkse inname van calcium (aanbevolen is 1000 mg, maximaal 2500 mg) en vitamine D3 (aanbevolen 400 IE, maximaal 4000 IE) niet wordt overschreden, kan de lage dosering van de combinatiepreparaten overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap (= advies Gezondheidsraad).

Lactatie

Overgang in moedermelk: Ja (vitamine D, haar metabolieten en calcium).

Advies: Kan worden gebruikt. Hierbij rekening houden met de overgang van colecalciferol in de moedermelk als ook vitamine D aan het kind wordt toegediend. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven dienen tussen de inname van een calciumpreparaat en een maaltijd minimaal twee uur interval na te streven, omdat anders de ijzerabsorptie verlaagd kan zijn.

Contra-indicaties

  • hypercalciëmie, hypercalciurie;
  • nefrolithiase;
  • ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij nierfunctiestoornissen van milde of matig-ernstige aard; bij een ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min) wordt colecalciferol niet normaal gemetaboliseerd en moeten andere vormen van vitamine D worden gebruikt.

Controles: Bij langdurige behandeling (en bij additionele inname van vitamine D of calcium) regelmatig de serumcalcium- en fosfaatconcentraties, de uitscheiding van calcium in de urine en de nierfunctie controleren. Bij een uitscheiding in de urine van > 7,5 mmol/24 uur (300 mg/24 uur) de dosering calcium verlagen of de behandeling onderbreken. Bij patiënten met sarcoïdose is de omzetting in actieve metabolieten van colecalciferol mogelijk toegenomen; calcium- en fosfaatconcentraties in serum regelmatig controleren.

In verband met sterk wisselende individuele gevoeligheid voor vitamine D kan overdosering zich bij een groot doseringsbereik voordoen; ook de vitamine D-inname met het voedsel goed in de gaten houden.

Achloorhydrie kan leiden tot verminderde beschikbaarheid van calciumzouten.

Voeding die oxaalzuur (spinazie, rabarber) of fytinezuur (volkoren voedingsmiddelen) bevat kan de biologische beschikbaarheid van calcium verminderen; de inname pas na enkele uren laten plaatsvinden.

Bij renale rachitis en renale osteodystrofie is toepassing van colecalciferol niet zinvol.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18 jaar) is niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen

van hypercalciëmie zijn: anorexie, braken, obstipatie, dorst, spierzwakte en polyurie; later kalkafzetting in vaten, nieren en andere organen, verslechtering van de nierfunctie en convulsies. Symptomen van het melk-alkali syndroom zijn: frequente drang tot urineren, aanhoudende hoofdpijn, aanhoudend verlies van eetlust, misselijkheid, braken, ongebruikelijke vermoeidheid of zwakheid, hypercalciëmie, alkalose, vermindering van nierfunctie, verkalking van zacht weefsel.

Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling van een vergiftiging met dit combinatiepreparaat de monografieën farmaceutische calciumzouten en vitamine D3 op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Calcium is van belang voor de botvorming en speelt een rol bij de bloedstolling, de spieractiviteit, handhaving van de semipermeabiliteit van membranen en bij de voortgeleiding van zenuwprikkels in de neuromusculaire overgangen. Colecalciferol (vitamine D3) is van groot belang voor de absorptie van calcium en voor de instandhouding van de juiste calcium- en fosfaatconcentraties in het bloed. Hiertoe bevordert het de absorptie van calcium en fosfaat uit het maag-darmkanaal en de terugresorptie van calcium door de nieren.

Kinetische gegevens

Resorptie calcium: 20–40%; colecalciferol: goed.
Metabolisering colecalciferol wordt in de lever omgezet in 25-hydroxycolecalciferol en in de nieren tot 1,25-dihydroxycolecalciferol.
Eliminatie in feces en urine, in de nieren is er reabsorptie van ca. 2/3 van het gefilterde calcium. Calcium wordt deels via zweetsecretie geëlimineerd.
T 1/2el enkele dagen (colecalciferol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumfosfaat/colecalciferol hoort bij de groep calcium met vitamine D, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links