calciumgluconaat

Samenstelling

Calciumgluconaat injectie XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Verpakkingsvorm
ampul 10 ml

Bevat per ml: calciumgluconaat 94 mg, calciumsaccharaat 6 mg (totaal: 225 micromol Ca++/ml).

Calciumgluconaat tablet XGVSOTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Kauwtablet (met pepermuntsmaak)
Sterkte
500 mg

500 mg komt overeen met ca. 45 mg Ca++. De tablet kan saccharose en saccharinenatrium bevatten.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

calciumgluconaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Als calciumzout bij hypocalciëmie heeft calciumgluconaat of -glubionaat de voorkeur. De Commissie adviseert de injecties te reserveren voor ernstige acute hypocalciëmie.

Indicaties

  • Ter preventie of behandeling van calciumdeficiëntie, vooral bij osteoporose;
  • Hypocalciëmie;
  • Verhoogde behoefte aan calcium, bv. bij rachitis, zwangerschap, borstvoeding, groei, hogere leeftijd;
  • Offlabel: Het Kinderformularium van het NKFK vermeldt ook: onderhoudsbehoefte calcium in totale parenterale voeding en hypocalciëmie bij convulsies bij pasgeborenen.

De injectievloeistof is alleen geregistreerd voor de behandeling van acute symptomatische hypocalciëmie.

Dosering

Langzaam intraveneus toedienen onder observatie van de hartfrequentie of het ECG. Dosering aanpassen op geleide van de calciumspiegel. Bij een calciumspiegel boven 2,6 mmol/l (105 mg/l) de toediening beëindigen.

Klap alles open Klap alles dicht

Calciumdeficiëntie:

Volwassenen:

Oraal: gewoonlijk 1,5–3 g driemaal per dag.

Langzame i.v.-injectie, of, alleen als i.v. niet mogelijk is, diep i.m.: begindosering 1 g (= 1 ampul van 10 ml), zo nodig herhalen. Ook wordt vermeld 1–2 g (= 1–2 ampullen van 10 ml) een- tot driemaal per dag. Bij ernstige symptomen kan een hogere begindosering nodig zijn. De toedieningssnelheid mag niet hoger zijn dan 2 milliliter calciumgluconaat per minuut.

Langzame i.v.-infusie: 3–4 g in 0,5–1 l fysiologisch zout of glucoseoplossing 5% in 3–12 uur; regelmatige bepaling van de calciumbloedspiegel is noodzakelijk.

Kinderen:

Oraal: 500 mg twee- à driemaal per dag.

Volgens de fabrikant: Langzame i.v.-injectie: als richtlijn voor de aanvangsdosering wordt opgegeven: bij leeftijd 3 maanden: 0,4–0,9 ml/kg; 6 maanden: 0,3–0,7 ml/kg; 1 jaar: 0,2–0,5 ml/kg; 3 jaar: 0,4–0,7 ml/kg; 7,5 jaar: 0,2–0,4 ml/kg; 12 jaar: 0,1–0,3 ml/kg. Leeftijd > 12 jaar: volwassen dosering. Bij pasgeborenen of zuigelingen kan in geval van ernstige (bv. cardiale) symptomen van hypocalciëmie voor snel herstel van het serumcalciumgehalte een hogere aanvangsdosering nodig zijn, tot 2 ml/kg lichaamsgewicht. In algemene zin mag de dosis bij kinderen herhaald worden op basis van de klinische toestand en het serumcalciumgehalte. De toedieningssnelheid bij kinderen mag niet hoger zijn dan 5 milliliter/minuut van een eerst tot 1:10 verdunde oplossing (50 mg/min).

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: bij acute hypocalciëmie (bv. convulsies door hyperfosfatemie/hypocalciëmie): pasgeborenen (à terme) i.v. 450 micromol/kg/keer in 30 min (overeenkomend met 2 ml/kg van 10% oplossing) onder ECG–bewaking; 1 maand – 18 jaar: 22,5–225 micromol/kg eenmalig (overeenkomend met 0,1–1,0 ml/kg van 10% oplossing).

Offlabel: Volgens het Kinderformularium van het NKFK: onderhoudsbehoefte calcium in totale parenterale voeding: op geleide van de calciumspiegel, bv. prematuren (< 37 weken) 1000 micromol/kg/dag (= 4 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml). 3–10 kg: 850 micromol/kg/dag met continu infuus (= 3 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml). 10–20 kg: 500 micromol/kg/dag met continu infuus (= 2 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml). ≥ 20 kg: 200 micromol/kg/dag met continu infuus (= 1 ml/kg/dag bij concentratie 10% 0,225 mmol Ca/ml.

Bij ouderen zijn er geen aanwijzingen dat de tolerantie wordt beïnvloed door alleen de leeftijd, maar andere indirecte factoren (afname nierfunctie, slecht voedingspatroon) kunnen wel invloed hebben; een lagere dosering kan dan noodzakelijk zijn.

Toedieningsinformatie: De tabletten goed kauwen en met een ruime hoeveelheid water innemen tijdens of direct na de maaltijden. Intraveneus bij volwassenen niet sneller toedienen dan 2 ml (0,45 mmol calcium) per minuut. Intramusculair bij volwassenen diep in de spier toedienen, bij voorkeur in de bilspier. Bij kinderen en adolescenten 1:10 verdunnen, van de verdunning maximaal 5 ml per minuut i.v. toedienen. Bij kinderen niet i.m. toedienen.

Bijwerkingen

Oraal: Gemeld zijn: maag-darmklachten, obstipatie. Hypercalciëmie, vooral bij langdurig gebruik van hoge doses, bij vitamine D-comedicatie of nierinsufficiëntie.

Parenteraal: vasodilatatie, blozen, hyper- en hypotensie, bradycardie, aritmie, circulatoire collaps. Misselijkheid, braken. Duizeligheid. Hyperhidrose. Na onjuiste wijze van toedienen: pijn, erytheem, abcessen, calcificatie van zachte weefsels en necrose.

Interacties

Alleen bij de orale toediening: calciumzouten verminderen de resorptie van gelijktijdig toegediende tetracyclinen, fluorchinolonen, fluoriden, bisfosfonaten en estramustine; bij gelijktijdig gebruik een interval van meer dan 3 uur in acht nemen.

Gelijktijdig gebruik van vitamine D bevordert de calciumresorptie.

Antacida verminderen de absorptie van calcium.

Oraal en/of parenteraal: hoge doses oraal calcium kunnen bij gedigitaliseerde patiënten de kans op hartritmestoornissen vergroten; parenteraal gebruik van calciumgluconaat is gecontra-indiceerd bij gedigitaliseerde patiënten, tenzij er acuut levensgevaar is door de hypocalciëmie en orale toediening niet mogelijk is. In dat geval calciumgluconaat toedienen onder adequate hartbewaking.

Combinatie van i.v. calcium en ceftriaxon is gecontra-indiceerd bij pasgeborenen (< 28 dagen, vanwege fatale neerslagen van calciumceftriaxon in longen en nieren). Bij elke andere leeftijd niet mengen of tegelijkertijd toedienen, zelfs niet via verschillende infuuslijnen of infusieplaatsen, opeenvolgende toediening is alleen mogelijk (bij niet-hypovolemische patiënten > 28 dagen) als de infusielijnen zijn aangebracht op verschillende plaatsen, als deze worden vervangen óf als de infusielijnen grondig worden gespoeld met fysiologisch zout om neerslagen van calciumceftriaxon te voorkomen.

Wees voorzichtig bij combinatie met adrenaline omdat calcium vermindering van de β–adrenergische effecten geeft na een hartoperatie.

Calcium en magnesium remmen elkaars effect.

De effectiviteit van verapamil en mogelijk ook van andere calciumantagonisten kan verminderen bij toediening van calcium in grote hoeveelheden of in combinatie met vitamine D.

Thiazide-diuretica, parathyroïdhormoon en vitamine D verminderen de renale uitscheiding van calcium.

Calciumzouten kunnen met veel geneesmiddelen een complex vormen waaruit een neerslag ontstaat; de injectievloeistof niet mengen met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap

Calcium passeert de placenta, de calciumconcentratie in foetaal bloed is hoger dan in maternaal bloed.
Advies: Oraal: kan, voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt. Parenteraal: alleen op strikte indicatie gebruiken. Controleer de calciumspiegel om hypercalciëmie bij de foetus te vermijden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Oraal: kan volgens voorschrift worden gebruikt. Parenteraal: Het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding afwegen.

Contra-indicaties

  • ernstig gestoorde nierfunctie;
  • hartaandoeningen;
  • tijdens de behandeling van een digitalis-intoxicatie;
  • hypercalciëmie;
  • ernstige hypercalciurie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij nier-, hart- en ademhalingsinsufficiëntie, cor pulmonale, respiratoire acidose en sarcoïdose.

Bij lichte hypercalciurie (> 300 mg (= 7,5 mmol) per 24 uur), lichte tot matige nierfunctiestoornissen of nefrolithiase in de voorgeschiedenis, de calciumuitscheiding in de urine zorgvuldig controleren. Bij neiging tot nefrolithiase wordt extra vochtinname aanbevolen.

Tijdens calciumtherapie geen grote hoeveelheden vitamine D toedienen, tenzij hiervoor een speciale indicatie bestaat.

Calciumtoediening bij hypoparathyreoïdie dient plaats te vinden op geleide van de calciumspiegel.

Omdat bradycardie, vasodilatatie en aritmieën kunnen optreden indien calcium te snel wordt toegediend dient de toediening langzaam te geschieden, onder controle van hartfrequentie of ECG.

Bij extravasatie van de injectievloeistof de toediening onmiddellijk staken; zo mogelijk oplossing terugzuigen en het weefsel behandelen met fysiologische zoutoplossing en/of corticosteroïden. Intramusculaire toediening wordt in verband met de lokale bijwerkingen en risico's ontraden en is bij kinderen gecontra-indiceerd.

Overdosering

Symptomen
Symptomen van hypercalciëmie, afhankelijk van de ernst: anorexie, misselijkheid, braken, obstipatie, buikpijn; polyurie, dorst, dehydratie; spierzwakte, botpijn, renale calcificatie; nierfunctiestoornissen; sufheid, verwardheid; hypertensie, hartaritmie, hartstilstand, coma. Bij te snelle i.v.-injectie ook kalksmaak in de mond, blozen, hypotensie.

Therapie
Rehydreren (geen melk geven), eventueel i.v.-natriumchloride om het extracellulaire volume te vergroten. Laxeren met bv. natriumsulfaat, oraal of via i.v. infusie. Calcitonine, furosemide (géén thiazide-diuretica!). Bij falen van deze maatregelen hemodialyse, peritoneale dialyse. Zie ook calcitonine.

Voor meer informatie over symptomen en behandeling zie de stofmonografie farmaceutische calciumzouten via de website van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (zoek bv. op calciumgluconaat).

Eigenschappen

Calcium is van belang voor de vorming en instandhouding van het skelet en speelt verder onder meer een rol bij de bloedstolling, de spieractiviteit (incl. die van het hart), activering van enzymatische reacties, secretie en activering van hormonen, celgroei en celdifferentiatie, het handhaven van de permeabiliteit van de membranen, potentialen van celmembranen en bij de voortgeleiding van de zenuwprikkels in de neuromusculaire overgangen. De concentratie geïoniseerd calcium wordt gereguleerd door vitamine D, calcitonine en parathyroïdhormoon.

Kinetische gegevens

Resorptieoraal: actief m.b.v. vitamine D (calcium).
Eliminatiemet de feces (niet geabsorbeerd calcium), met de urine (hoewel een groot deel tubulaire re-absorptie ondergaat).en via de zweetklieren.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumgluconaat hoort bij de groep calciumzouten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links