capmatinib

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Tabrecta Aanvullende monitoring Novartis Europharm ltd.

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
150 mg, 200 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

capmatinib vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom de richtlijn op richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met alteraties die leiden tot mesenchymaal-epitheliale-transitiefactor-gen-exon 14 (METex14)-skipping bij volwassenen als monotherapie, na eerdere behandeling met immunotherapie en/of op platina gebaseerde chemotherapie.

Doseringen

Test voorafgaand aan de behandeling op aanwezigheid van alteraties die leiden tot METex14-skipping, met een gevalideerde test.

Klap alles open Klap alles dicht

Niet-kleincellig longcarcinoom

Volwassenen (incl. ouderen)

400 mg 2×/dag. De behandeling voortzetten zolang de patiënt klinisch voordeel ondervindt of tot onaanvaardbare toxiciteit optreedt.

Verminderde nierfunctie: bij een licht of matig verminderde nierfunctie is geen dosisaanpassing nodig. Wees voorzichtig bij een ernstig verminderde nierfunctie vanwege een gebrek aan gegevens.

Verminderde leverfunctie: er is geen dosisaanpassing nodig.

Ernstige bijwerkingen: zie voor dosisaanpassingen en richtlijnen voor onderbreken of staken van de behandeling bij (ernstige) bijwerkingen (o.a. interstitiële longziekte, stijging transaminasen of creatinine, braken) de officiële productinformatie CBG/EMA (rubriek 4.2 (tabel 1 en 2) en 4.4).

Gemiste dosis of bij braken: de dosis niet inhalen, maar de volgende dosis op het geplande tijdstip in nemen.

Toediening: de tabletten in hun geheel innemen met of zonder voedsel. Bij slikproblemen inname met voedsel adviseren.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): verminderde eetlust. Dyspneu, hoesten. Braken, misselijkheid, diarree, obstipatie. Jeuk. Perifeer oedeem, koorts, vermoeidheid, rugpijn, gewichtsverlies. Daling albumine, fosfaat of natrium in het bloed. Stijging ALAT, ASAT, amylase, lipase of creatinine in het bloed.

Vaak (1-10%): cellulitis. Interstitiële longziekte, pneumonitis. Huiduitslag, urticaria. Niet-cardiale pijn op de borst. Stijging bilirubine in het bloed.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreactie.

Interacties

Capmatinib wordt gemetaboliseerd door CYP3A4.

In combinatie met een sterke CYP3A4-remmer (zoals claritromycine, itraconazol, ketoconazol, lopinavir/ritonavir, posaconazol, ritonavir, saquinavir, verapamil en voriconazol) de patiënt nauwgezet controleren op bijwerkingen, omdat de blootstelling aan capmatinib kan toenemen.

Vermijd de combinatie met een sterke CYP3A4-inductor (zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifampicine en sint-janskruid), omdat de blootstelling aan capmatinib kan afnemen. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van een matige CYP3A4-inductor (zoals efavirenz).

In combinatie met een CYP1A2-substraat met een smalle therapeutische breedte (zoals theofylline of tizanidine) een dosisverlaging van het substraat overwegen; de blootstelling aan het substraat kan toenemen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van een Pgp-substraat (zoals digoxine, dabigatran, colchicine, sitagliptine, saxagliptine en posaconazol) of BRCP-substraat (methotrexaat, rosuvastatine, pravastatine, mitoxantron en sulfasalazine), omdat de blootstelling aan het gelijktijdig toegediende geneesmiddel kan toenemen. Bij gelijktijdig gebruik met een Pgp- of BCRP-substraat met een smalle therapeutische breedte een dosisverlaging van het gelijktijdig toegediende geneesmiddel overwegen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens geen gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken (teratogeen en foetotoxisch).

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste 7 dagen na de therapie. Controleer voorafgaand aan de behandeling de zwangerschapsstatus van de vrouw.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het geven van borstvoeding ontraden gedurende en tot ten minste 7 dagen na de therapie.

Contra-indicaties

Van dit middel zijn geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Interstitiële longziekte (ILD) (incl. pneumonitis), die fataal kan zijn, is gemeld. Bij optreden van nieuwe of verergerende longklachten (zoals dyspneu, hoesten, koorts) de patiënt direct onderzoeken. Bij een vermoeden van ILD/pneumonitis de behandeling direct onderbreken. Indien geen andere mogelijke oorzaken van ILD/pneumonitis wordt vastgesteld de behandeling definitief staken.

Voer leverfunctietests (waaronder ALAT, ASAT en totaal bilirubine) uit vóór de start van de behandeling, iedere 2 weken tijdens de eerste 3 maanden van de behandeling en daarna eenmaal per maand of indien klinisch geïndiceerd. Test patiënten die een toename van transaminase(n) of bilirubine ontwikkelen vaker. Afhankelijk van de ernst van de bijwerking kan dosisverlaging of onderbreken of staken van de behandeling nodig zijn.

Toename van pancreasenzymen is gemeld. Controleer de amylase- en lipasespiegels vóór start van de behandeling en regelmatig tijdens de behandeling. Afhankelijk van de ernst van de bijwerking kan een dosisverlaging óf onderbreken of staken van de behandeling nodig zijn.

Op basis van bevindingen uit dieronderzoek bestaat er mogelijk een risico op fotosensitiviteitsreacties. Adviseer daarom om gedurende en tot ten minste 7 dagen na de behandeling directe blootstelling aan ultraviolet licht te beperken en de volgende beschermingsmaatregelen te nemen: gebruik van zonnebrandcrème op blootgestelde lichaamsdelen, het dragen van beschermende kleding en een zonnebril.

Onderzoeksgegevens: de werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 18 jaar. Een dosis lager dan 200 mg 2×/dag is niet onderzocht.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met capmatinib contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Capmatinib is een remmer van de MET-receptor-tyrosinekinase. Mesenchymaal-epitheliale-transitiefactor (MET) is een receptor-tyrosinekinase die wordt geactiveerd door hepatocytgroeifactor (HGF). Deze activatie leidt tot proliferatie. Exon 14 (ex14) zorgt er normaal gesproken voor dat de activiteit van de MET-HGF-signaalroute wordt verminderd. Het skippen (overslaan) van dit exon leidt tot overactivatie van de MET-HGF-signaalroute waardoor tumorcellen prolifereren, metastaseren en minder gevoelig worden voor apoptose. Remming van MET door capmatinib voorkomt activatie van de MET-HGF-signaalroute.

Kinetische gegevens

T max 1-2 uur.
Resorptie snel en > 70% van de orale dosis.
Eiwitbinding ca. 96%.
V d ca. 2,3 l/kg.
Metabolisering voornamelijk via CYP3A4 (40-50%) en aldehydeoxidase (40%). M16 is de belangrijkste metaboliet en is inactief.
Eliminatie voor ca. 78% met de feces (waarvan ca. 42% in onveranderde vorm), en voor ca. 22% met de urine.
T 1/2el ca. 6,5 uur.
Overig passeert de bloed-hersenbarrière.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

capmatinib hoort bij de groep proteïnekinaseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links