chloordiazepoxide

Samenstelling

Chloordiazepoxide Bijlage 2 Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Dragee
Sterkte
5 mg, 10 mg, 25 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

chloordiazepoxide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een angststoornis met een geringe ziektelast volstaan voorlichting en zelfhulpadviezen. Bij onvoldoende effect daarvan of bij ernstige ziektelast zijn cognitieve gedragstherapie, een antidepressivum of beide aangewezen. Er is een lichte voorkeur voor SSRI’s boven serotonerge TCA’s vanwege een geringere kans op ernstige bijwerkingen. Bij sociale fobie komen TCA’s niet in aanmerking. Na herstel van de angststoornis is begeleiding bij het stoppen van het antidepressivum en terugvalpreventie belangrijk. Bij examenangst/plankenkoorts kan incidenteel propranolol gegeven worden. Indien de antidepressiva en cognitieve gedragstherapie niet voldoende effectief zijn, hebben benzodiazepinen een beperkte plaats in de onderhoudsbehandeling van sociale angststoornissen en paniekstoornissen. Daarnaast kunnen benzodiazepinen bij de start van een behandeling met antidepressiva kortdurend worden toegevoegd (maximaal 2-4 weken) om de initieel toenemende angst op te vangen.

Offlabel: Behandeling van een alcoholonthoudingsdelier bestaat vooral uit het creëren en waarborgen van een veilige omgeving en het behandelen van de oorzaak (uitlokkende factor). Behandel een alcoholonthoudingsdelier met een benzodiazepine, bij voorkeur lorazepam of chloordiazepoxide. Voeg haloperidol toe indien het delier persisteert.

Offlabel: Geef bij langdurig overmatig alcoholgebruik thiaminesuppletie en behandel matig tot ernstige alcoholonthoudingsverschijnselen met een benzodiazepine, bij voorkeur lorazepam of chloordiazepoxide. Voeg bij een alcoholonthoudingsdelier (ook bij ouderen) haloperidol toe. Terugvalpreventie bestaat uit psychosociale begeleiding, eventueel medicamenteus ondersteund met acamprosaat, disulfiram, nalmefeen of naltrexon. Behandel een acute alcoholintoxicatie volgens het ziekenhuisprotocol.

Aan de vergoeding van chloordiazepoxide zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van pathologische angst en spanning waarbij de patiënt niet meer kan functioneren of er ernstig onder lijdt.
  • Offlabel: (matig-)ernstige alcoholonthoudingsverschijnselen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Beginnen met de laagst mogelijke dosering.

Klap alles open Klap alles dicht

Angst en spanning:

Volwassenen:

5–10 mg 3–4×/dag; in ernstige gevallen 20–25 mg 3–4×/dag.

Ouderen en lever- of nierfunctiestoornis:

5–10 mg/dag.

Kinderen > 6 jaar:

alleen in ernstige gevallen en onder voortdurend medisch toezicht: 5–10 mg per dag, indien nodig dosis geleidelijk verhogen.

Offlabel: alcoholonthoudingsverschijnselen:

Volwassenen:

Volgens de NHG-standaard Problematisch alcoholgebruik: 25 mg 4×/dag. Start met afbouwen bij voldoende onderdrukking van de onthoudingsverschijnselen (doorgaans na 2 dagen): verlaag de dosering elke 2 dagen met 1 tablet.

De tabletten innemen vlak voor of uiterlijk 30 min voor het slapen gaan. De omhulde tablet innemen met een half glas water of wat voedsel.

Bijwerkingen

Frequent: slaperigheid, vermoeidheid, ataxie en verwardheid.

Verder zijn gemeld: duizeligheid, maag-darmstoornissen, spierzwakte, anterograde amnesie (met name bij hoge dosering), opwekking eetlust en gewichtstoename, verminderde libido, huidreacties, fotosensibilisatie, hoofdpijn, slikstoornissen, dubbelzien. Manifest worden van een onopgemerkte depressie.

Met name bij hoge dosering, bij kinderen en bij ouderen: paradoxale reacties zoals acute opwinding en verandering van de psychische toestand.

Interacties

Alcohol en andere centraal dempende stoffen versterken het centrale effect van benzodiazepinen. Gelijktijdig gebruik met opioïden is niet aanbevolen, vanwege het risico op sedatie, respiratoire depressie, coma en overlijden; controleer patiënten nauwlettend en geef uitleg over de symptomen (ook aan de directe omgeving). Daarnaast kan euforie en daarmee de psychische afhankelijkheid van opioïden worden versterkt.

Bij gelijktijdig gebruik van disulfiram en stoffen met een sterke invloed op leverenzymen, zoals cimetidine en hormonale anticonceptiva, dient men rekening te houden met een verlengde plasmahalfwaardetijd van chloordiazepoxide.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Hypothermie, hypotonie, matige ademhalingsdepressie en voedingsproblemen kunnen bij pasgeborenen optreden, vooral na langdurig gebruik tijdens het laatste trimester. Bovendien kan bij de pasgeborene dan afhankelijkheid zijn opgetreden en bestaat het risico van onttrekkingsverschijnselen in de postnatale periode.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor benzodiazepinen;
  • myasthenia gravis;
  • ernstige leverinsufficiëntie;
  • ernstige ademhalingsstoornissen;
  • slaap-apneusyndroom.

Waarschuwingen en voorzorgen

Ouderen zijn gevoeliger voor de effecten van benzodiazepinen, bovendien is bij hen het gevaar van cumulatie groter. Men dient bij ouderen en bij ernstige lever- en/of nierfunctiestoornissen lager dan gewoonlijk te doseren. Hetzelfde geldt bij chronische respiratoire insufficiëntie met hypercapnie wegens de kans op ademhalingsdepressie, vooral 's nachts.

Bij langdurig gebruik kan afhankelijkheid optreden; daarom het gebruik bij voorkeur beperken tot 1–2 weken, max. 8–12 weken. Om mogelijke onthoudings- en/of rebound-verschijnselen te voorkomen dient men bij staken van de behandeling en bij overschakeling van een lang op een kortwerkend benzodiazepine het oorspronkelijke middel uit te sluipen.

Benzodiazepinen bij voorkeur niet toepassen bij kinderen.

Terughoudendheid is geboden bij alcohol- en/of drugmisbruik in de anamnese.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Eigenschappen

Benzodiazepine, toegepast als anxiolyticum. Heeft tevens anticonvulsieve, slaapinducerende en spierrelaxerende werking.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en bijna volledig.
Overigstabiele plasmaspiegel: na 3 dagen.
Eiwitbinding94–97%.
Metaboliseringin de lever tot o.a. actieve metabolieten. Kan cumuleren.
Eliminatievia urine als geconjugeerde metabolieten.
T 1/2el9 uur, 40–50 uur (metabolieten); langer bij hoge leeftijd, gestoorde lever- of nierfunctie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

chloordiazepoxide hoort bij de groep benzodiazepine agonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links