choriongonadotrofine alfa

Samenstelling

Ovitrelle XGVS Merck bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
500 microg/ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml, pen 0,5 ml

Een dosis van 250 microg komt overeen met circa 6500 IE.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

choriongonadotrofine alfa vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals IVF of ICSI) kunnen een uitkomst bieden voor ongewenst kinderloze personen en vinden plaats in de tweede- of derdelijnszorg. Hormoonbehandeling is hier een essentieel onderdeel van. Voor meer informatie wordt verwezen naar de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVOG en de NICE-richtlijn; zie ook Ondersteuning bij kunstmatige voortplantingstechnieken.

Indicaties

 • Inductie laatste fase van follikelrijping en luteïnisatie na stimulering van folliculaire groei bij superovulatie ten behoeve van een kunstmatige voortplantingstechniek (ART), zoals in vitro fertilisatie (IVF).
 • Inductie ovulatie en luteïnisatie bij anovulatie of oligo-ovulatie na stimulering van de folliculaire groei.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Bij superovulatie ten behoeve van kunstmatige voortplantingstechnieken:

Volwassen vrouwen:

250 microg s.c., toe te dienen 24 tot 48 uur na de laatste toediening van een FSH- of HMG-preparaat, d.w.z. wanneer optimale stimulatie van de folliculaire groei is bereikt.

Anovulatie of oligo-ovulatie:

Volwassen vrouwen:

250 microg s.c., toe te dienen 24 tot 48 uur nadat optimale stimulatie van de folliculaire groei is bereikt. Geadviseerd wordt op de dag van de injectie en de dag erna gemeenschap te hebben.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): lokale reactie of pijn op de injectieplaats. Hoofdpijn, vermoeidheid, braken, misselijkheid, buikpijn, milde vormen van ovarieel hyperstimulatiesyndroom.

Soms (0,1-1%): depressie, irritatie, rusteloosheid. Diarree. Pijnlijke borsten. Ernstig OHSS, gekenmerkt door grote ovariumcysten die kunnen ruptureren, gewichtstoename, dyspneu, oligurie, ascites en in zeldzame gevallen hemoperitoneum, acute pulmonale problemen, ovariumtorsie en trombo-embolie. Geringe stimulatie van de schildklier.

Zeer zelden (< 0,01%): allergische reacties (waaronder anafylactische shock), huiduitslag.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.
Teratogenese: Er zijn geen aanwijzingen dat gonadotrope hormonen meer kans op aangeboren afwijkingen geven. Gegevens over toediening tijdens een al bestaande zwangerschap zijn niet beschreven, waardoor het niet mogelijk is de eventuele risico's hiervan in te schatten.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Gonadotrofinen zijn grote moleculen; opname in de moedermelk lijkt daarom niet waarschijnlijk. Daarbij worden deze middelen slecht tot niet opgenomen uit het maag-darmkanaal van de zuigeling.
Overige: Gonadotrofinen kunnen mogelijk de borstvoeding remmen.

Contra-indicaties

 • tumoren van hypothalamus of hypofyse;
 • ovarium-, uterus- of mammacarcinoom;
 • onverklaarde gynaecologische bloedingen;
 • vergroting ovaria of cyste, niet veroorzaakt door het polycysteus ovariumsyndroom;
 • buitenbaarmoederlijke zwangerschap < 3 maanden geleden;
 • actieve trombo-embolische aandoeningen;
 • primair ovariumfalen;
 • misvormingen van geslachtsorganen en myomen van de baarmoeder die zwangerschap onmogelijk maken;
 • postmenopauzale vrouwen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór begin van de behandeling infertiliteit van de partner en vermeende contra-indicaties voor zwangerschap uitsluiten. De patiënt in het bijzonder onderzoeken op hypothyroïdie, bijnierschorsinsufficiëntie, hyperprolactinemie en zo nodig deze adequaat behandelen.

Voorafgaande aan en regelmatig tijdens de behandeling de follikelontwikkeling echografisch beoordelen en de serum-oestradiolspiegel bepalen. Bij stimulering van follikelgroei is er meer kans op het ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) als gevolg van meervoudige follikelontwikkeling. De kans op OHSS neemt toe bij hoge serum-oestradiolspiegels (> 5.400 pmol/l bij anovulatie of > 11.000 pmol/l bij ART) en een groot aantal ontwikkelende ovariële follikels (> 3 follikels met een diameter van ≥ 14 mm bij anovulatie; ≥ 18 follikels met een diameter van ≥ 11 mm bij ART). Bij aanwijzingen voor ongewenste ovariële hyperstimulatie tijdens de behandeling, geen HCG toedienen en de patiënt adviseren ten minste 4 dagen geen gemeenschap te hebben of barrière-anticonceptiemethoden te gebruiken.

Bij een voorgeschiedenis van afwijkingen aan de eileiders is er meer kans op een extra-uteriene zwangerschap; controleer met echografie in een vroeg stadium. De kans op een meerlingzwangerschap na ovulatie-inductie is toegenomen en daarmee de kans op maternale en perinatale complicaties. Voor zo min mogelijk kans op meerlingenzwangerschap, de ovariële respons zorgvuldig volgen. Het percentage zwangerschapsonderbreking door miskraam of spontane abortus is hoger dan in de algemene bevolking. De incidentie van aangeboren afwijkingen kan iets verhoogd zijn.

Wees voorzichtig bij vrouwen met risicofactoren voor trombose zoals een eerder opgetreden trombose, positieve familie-anamnese, overgewicht (BMI > 30) of trombofilie, vanwege de toegenomen kans op veneuze of arteriële trombo-embolieën bij behandeling met gonadotrofinen.

Tot 10 dagen na toediening kan choriongonadotrofine interfereren met de immunologische bepaling van HCG in serum/urine, hetgeen tot een foutpositieve zwangerschapstest kan leiden.

Zelftoediening dient alleen te worden uitgevoerd door voldoende geïnstrueerde patiënten die snel kunnen beschikken over deskundig advies.

Eigenschappen

Recombinant humaan choriongonadotrofine (r-HCG) ofwel choriongonadotrofine-α wordt bereid door recombinant DNA-techniek en heeft een zelfde aminozuurvolgorde als uit urine verkregen HCG. Vindt toepassing bij vervanging van de endogene pre-ovulatoire LH-piek om de laatste fase van de follikelrijping te induceren, welke tot ovulatie leidt en om vroege luteïnisatie te bewerkstelligen na het gebruik van geneesmiddelen voor de stimulatie van follikelgroei.

Kinetische gegevens

F40%.
Metaboliseringca. 80%, vnl. in de nieren.
T 1/2elca. 30 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

choriongonadotrofine alfa hoort bij de groep gonadotrofinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links