daclatasvir

Samenstelling

Daklinza (als dihydrochloride) Bristol-Myers Squibb

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
30 mg, 60 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

daclatasvir vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Preventie van een hepatitis C-infectie bestaat uit het in acht nemen van niet-medicamenteuze maatregelen. Er is geen medicamenteuze profylaxe. De behandeling van een chronische hepatitis C-infectie, als initiële therapie of na falen van eerdere behandeling, bestaat uit een combinatie van direct-werkende antivirale middelen. De keuze voor een behandelregime wordt o.a. bepaald door het HCV-genotype en de mate van reeds aanwezige fibrose in de lever. Zie voor meer informatie en de meest recente behandeladviezen voor volwassenen het HCV-richtsnoer (oktober 2019) (bv. de rubrieken: onbehandelde patiënten, eerder behandelde patiënten, gedecompenseerde cirrose en post-levertransplantatie).

Indicaties

Bij volwassenen:

  • Behandeling van chronische hepatitis C, en in combinatie met andere geneesmiddelen voor deze indicatie (zie rubriek Dosering).

De werkzaamheid en veiligheid is niet vastgesteld bij HCV-infectie met gedecompenseerde leverziekte.

Gerelateerde informatie

Dosering

Daclatasvir altijd innemen in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van een HCV-infectie.

De hier volgende aanbevelingen voor de behandelduur en combinaties zijn afkomstig van de fabrikant van daclatasvir. Zie ook de link in de rubriek Advies voor aanbevelingen volgens het HCV-richtsnoer.

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische hepatitis C:

Volwassenen:

Richtlijn: 60 mg 1×/dag, met of zonder voedsel. Een verlaging van de dosis wordt niet aanbevolen, tenzij in combinatie met sterke CYP3A4-remmers.

Genotype 1 of 4 zonder cirrose: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir 12 weken toedienen.

Genotype 1 of 4 met cirrose: Child-Pughscore 5-9: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir+ribavirine 12 weken toedienen of de combinatie daclatasvir+sofosbuvir (zonder ribavirine) 24 weken toedienen. Child-Pughscore 10-15: de combinatie daclatasvir + sofosbuvir +/- ribavirine 24 weken toedienen.

Genotype 3 zonder cirrose: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir 12 weken toedienen.

Genotype 3 met cirrose: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir+/- ribavirine 24 weken toedienen.

Alternatief regime voor Genotype 4 zonder cirrose of met gecompenseerde cirrose: combinatie daclatasvir+peginterferon α+ribavirine: richtlijn: alle drie de middelen tegelijk starten; daclatasvir 24 weken toedienen en peginterferon α en ribavirine 24–48 weken. Als in zowel behandelweek 4 als 12 HCV-RNA niet detecteerbaar is, alle drie de middelen 24 weken toedienen. Als niet detecteerbaar HCV-RNA wordt bereikt, maar niet in zowel behandelweek 4 als 12, dan na 24 weken daclatasvir staken en met peginterferon α en ribavirine doorbehandelen tot een totale behandelduur van 48 weken. Stopcriteria: het is niet waarschijnlijk dat een aanhoudende virologische respons wordt bereikt indien in behandelweek 4 het HCV-RNA > 1000 IE/ml is, derhalve alle drie de middelen staken; indien in behandelweek 12 het HCV/RNA ≥ 25 IE/ml is, alle drie de middelen staken; indien in behandelweek 24 het HCV/RNA ≥ 25 IE/ml is, peginterferon α en ribavirine staken (de behandeling met daclatasvir is op week 24 al voltooid).

Terugkerende HCV-infectie post-levertransplantatie, genotype 1, 3 of 4:

Volwassenen:

Zonder cirrose: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir+ribavirine 12 weken toedienen.

Bij cirrose met Child-Pughscore 5-9, genotypen 1 en 4: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir + ribavirine 12 weken, bij genotype 3: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir +/- ribavirine 24 weken toedienen.

Bij cirrose met Child-Pughscore 10-15: de combinatie daclatasvir+sofosbuvir +/- ribavirine 24 weken toedienen

In combinatie met sterke remmers van CYP3A4 (zie Interacties): verlaag de dosis daclatasvir naar 30 mg 1×/dag.

In combinatie met matig sterke inductoren van CYP3A4: verhoog de dosis daclatasvir naar 90 mg 1×/dag.

Indien ribavirine onderdeel is van de combinatiebehandeling; de dosis ribavirine is afhankelijk van het lichaamsgewicht (1000 mg bij < 75 kg of 1200 mg ≥ 75 kg, verdeeld over twee doseringen/dag).

Gemiste doses: indien binnen 20 uur na het geplande tijdstip bemerkt wordt dat een dosis niet is ingenomen, deze alsnog meteen innemen. Indien meer dan 20 uur verstreken zijn, de dosis niet meer innemen en doorgaan met de volgende geplande dosis.

Toedieningsinformatie: de tablet in verband met de onaangename smaak in zijn geheel, zonder kauwen of fijnmalen, innemen met water, met of zonder voedsel.

Bijwerkingen

Mede afhankelijk van de gekozen combinatie van middelen:

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid. Vermoeidheid, hoofdpijn.

Vaak (1–10%): verminderde eetlust. Droge mond, gastro-oesofageale refluxziekte, braken, buikpijn, diarree, obstipatie, flatulentie. Duizeligheid, migraine. Slapeloosheid, prikkelbaarheid. Hoesten, dyspneu, inspanningsdyspneu, neusverstopping. Droge huid, jeuk, huiduitslag, alopecia. Spierpijn, gewrichtspijn. Opvliegers. Anemie (indien in combinatie met ribavirine).

Het veiligheidsprofiel van daclatasvir + peginterferon α + ribavirine was in de klinische onderzoeken vergelijkbaar met peginterferon α + ribavirine.

Zie voor de mogelijke bijwerkingen van de middelen die in combinatie met daclatasvir gebruikt worden ook:

Interacties

Combinatie met amiodaron wordt ontraden wanneer de behandeling van chronische hepatitis C bestaat uit een combinatie van sofosbuvir + daclatasvir, vanwege het optreden van ernstige bradycardie en AV-blokkade (zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen).

Daclatasvir is een substraat voor CYP3A4, organisch kation-transporteiwit (OCT)1 en P-glycoproteïne (Pgp). Combinatie met sterke inductoren van CYP3A4 én Pgp is vanwege de vermindering van werkzaamheid gecontra-indiceerd; voorbeelden zijn carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, fenobarbital, rifampicine, rifabutine, systemisch dexamethason en sint-janskruid. Bij combinatie met de matig sterke CYP3A4-inductor efavirenz de dosering van daclatasvir verhogen (zie rubriek Dosering).

Bij combinatie met sterke CYP3A4-remmers de dosering van daclatasvir verlagen; voorbeelden zijn atazanavir+ritonavir, cobicistat, claritromycine, systemisch ketoconazol, itraconazol, posaconazol en voriconazol (zie rubriek Dosering). Wegens gebrek aan gegevens wordt combinatie met darunavir+ritonavir, lopinavir/ritonavir, etravirine of nevirapine niet aanbevolen. Wees voorzichtig met de combinatie met matig sterke CYP3A4-remmers zoals de calciumantagonisten (amlodipine, diltiazem, nifedipine, verapamil), erytromycine en grapefruitsap.

Daclatasvir remt Pgp; wees vanwege een verhoging van de blootstelling voorzichtig met de combinatie met geneesmiddelen die gebruik maken van Pgp en een smalle therapeutische breedte hebben zoals digoxine (start met de laagst mogelijke dosering en controleer serumspiegels), dabigatran, colchicine, paclitaxel en vincristine.

Daclatasvir remt tevens de transporteiwitten OATP1B1, OCT1 en BCRP. Wees voorzichtig met de combinatie met geneesmiddelen die van deze transporteiwitten gebruik maken en een smalle therapeutische breedte hebben zoals repaglinide en rosuvastatine (en mogelijk ook andere statinen; de combinatie kan resulteren in een verhoogde spiegel en meer kans op myopathie).

Controleer bij combinatie met vitamine K-antagonisten regelmatig(er) de INR.

Monitor op tekenen van opioïde toxiciteit bij combinatie met buprenorfine.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onbekend. Bij dieren bij supratherapeutische doseringen schadelijk gebleken (misvormingen schedel, hersenen, gehemelte, ogen, neus, lip, ledematen, ribben en op cardiovasculair gebied).
Advies: Gebruik ontraden.
Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste 5 weken na de therapie.

Let ook op de informatie over het gebruik bij zwangerschap in de geneesmiddelteksten van de middelen waarmee daclatasvir kan worden gecombineerd:

Lactatie

Overgang naar de moedermelk: Bij de mens, onbekend. Bij dieren is een concentratie aangetroffen van 1,7 tot 2× de plasmaconcentratie van de moeder.
Farmacologisch effect: Bijwerkingen bij de zuigeling zijn niet uit te sluiten.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden. In Westerse landen wordt het geven van borstvoeding bij een maternale co-infectie met HIV ontraden, omdat met borstvoeding, in tegenstelling tot kunstvoeding, de kans bestaat dat er overdracht van HIV plaatsvindt.

Let ook op de informatie over het gebruik bij borstvoeding in de geneesmiddelteksten van de middelen waarmee daclatasvir kan worden gecombineerd:

Contra-indicaties

Zie de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Er is een aantal NS5A-polymorfismen dat leidt tot resistentie voor de combinatietherapie, voor meer informatie hierover zie rubriek 5.1 van de officiële productinformatie CBG/EMA via 'Zie ook'.

Co-infectie met hepatitis B: Controleer voorafgaand aan de behandeling op het hepatitis B-virus (HBV), patiënten met een HBV/HCV-co-infectie lopen risico op reactivatie van HBV (soms met fatale afloop). Patiënten met een vastgestelde co-infectie met HBV controleren en behandelen volgens de geldende behandelrichtlijnen.

Combinatie met amiodaron: Bij gebruik van de behandeling sofosbuvir + daclatasvir zijn bij combinatie met amiodaron diverse meldingen binnengekomen van het optreden van ernstige bradycardie en AV-blokkade. Amiodaron mag alleen worden gestart bij een therapie met sofosbuvir + daclatasvir als alternatieve anti-aritmica niet getolereerd worden of gecontra-indiceerd zijn. Bij het starten van de therapie sofosbuvir + daclatasvir bij patiënten die reeds amiodaron gebruiken kan binnen een paar uur tot twee weken na het starten de bradycardie optreden; observeer daarom de patiënt nauwkeurig en vooral tijdens deze periode. Omdat amiodaron een extreem lange halfwaardetijd heeft (20–100 dagen) deze observatie ook doen als sofosbuvir + daclatasvir wordt gestart bij een patiënt die in de afgelopen paar maanden is gestopt met amiodaron. Patiënten met meer kans op bradyaritmieën gedurende 48 uur continu controleren in een passende klinische setting. Laat de patiënt zich direct melden indien zich symptomen van bradycardie en hartblok voordoen.

Bij diabetici kan na aanvang van de behandeling een verbetering van de bloedglucoseregulatie optreden, wat mogelijk leidt tot symptomatische hypoglykemie; de bloedglucosewaarden, vooral tijdens de eerste drie maanden, nauwlettend controleren en zo nodig de (dosering van) bloedglucoseregulerende middelen aanpassen.

Onderzoeksgegevens: Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van daclatasvir met sofosbuvir bij infectie met genotype 5 en 6. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen (< 18 jaar).

Overdosering

Symptomen
bij doseringen tot 200 mg werden geen symptomen anders dan de bijwerkingen gezien.

Therapie
er is geen specifiek antidotum voor daclatasvir. Gezien de sterke eiwitbinding en het hoge molecuulgewicht is het onwaarschijnlijk dat dialyse de plasmaconcentratie van daclatasvir aanzienlijk verlaagt.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met daclatasvir contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Daclatasvir remt het niet-structureel eiwit 5A (NS5A), een multifunctioneel eiwit dat een essentieel onderdeel is van het hepatitis C-virus (HCV)-replicatiecomplex. Daclatasvir remt hiermee zowel de virale RNA-replicatie als de assemblage van het virusdeeltje.

Kinetische gegevens

T max1–2 uur.
Fca. 67%; minder bij inname met een vetrijke maaltijd.
V dca. 0,67 l/kg.
Eiwitbindingca. 99%.
Metaboliseringgedeeltelijk; voornamelijk door CYP3A4.
Eliminatieca. 88% met de feces (53% onveranderd), 7% met de urine (vnl. onveranderd). Gezien de sterke eiwitbinding en het hoge molecuulgewicht is het onwaarschijnlijk dat dialyse de plasmaconcentratie van daclatasvir aanzienlijk verlaagt.
T 1/2el12–15 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

daclatasvir hoort bij de groep NS5A-remmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links