dihydrotachysterol

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Dihydral BModesto

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
0,2 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dihydrotachysterol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypoparathyreoïdie is door de afwezigheid van PTH de omzetting van vitamine D gestoord, zodat de voorkeur uitgaat naar calcitriol, α-calcidol of dihydrotachysterol.

Bij renale osteodystrofie en renale rachitis is dihydrotachysterol een goede keus.

Indicaties

  • Postoperatieve of idiopathische hypoparathyreoïdie;

  • Primaire resistente rachitis;

  • Renale osteodystrofie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Beschreven indicaties:

Begindosering 0,2 mg per dag; de onderhoudsdosering wordt ingesteld onder nauwlettende controle van het serumcalciumgehalte: gewoonlijk 0,2 mg per dag. Bij kinderen (> 2 jaar) zeer voorzichtig titreren.

De tabletten bevatten een breukstreep om het inslikken te vereenvoudigen, niet om de tablet in gelijk doses te verdelen.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: anorexie, misselijkheid, braken, polyurie, dorst en buikkrampen. Hypercalciëmie als gevolg van overdosering of interactie met thiazide-diuretica.

Interacties

Bij gelijktijdige toediening van thiazide-diuretica aan patiënten met hypoparathyreoïdie kan hypercalciemie ontstaan.

Sommige anti-epileptica zoals bv. fenytoïne en fenobarbital kunnen de vitamine behoefte doen toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Farmacologisch effect: Vitamine D-tekort bij de moeder gedurende het 3e trimester kan leiden tot vitamine D-deficiëntie bij het ongeboren kind. Na de geboorte kan dit leiden tot hypocalciëmie en convulsies, rachitis en mogelijk tot spierzwakte, groeivertraging, vertraagde botrijping, fracturen en afwijkende aanleg van tandglazuur. Dit is vooral gemeld bij neonaten van donker gepigmenteerde en gesluierde vrouwen. Hoge dosering vitamine D bij de moeder kan leiden tot hypercalciëmie bij het kind, met als mogelijk gevolg lichamelijke en mentale retardatie, supravalvulaire aortastenose, suppressie van de parathyreoïdfunctie en retinopathie bij het kind. Hypervitaminose D op basis van hypercalciëmie kan leiden tot foetale afwijkingen en suppressie van de parathyreoïdfunctie bij de pasgeborene.

Advies: Alleen toepassen bij vastgestelde vitamine D-deficiëntie. Bepaal regelmatig de serumcalciumspiegel.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden vanwege de kans op hypercalciëmie. Indien dit geneesmiddel toch gebruikt wordt de serumcalciumspiegels bij moeder en kind controleren.

Contra-indicaties

Hypercalciëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij overdosering kan hypercalciëmie optreden, bepaal daarom regelmatig het calciumgehalte in het bloed.

Met name bij de behandeling van renale osteodystrofie eerst het fosfaatgehalte binnen de normale grenzen brengen. Wees voorzichtig bij de aanwezigheid van nierstenen.

De veiligheid en effectiviteit bij kinderen < 2 jaar en bij kinderen die hemodialyse ondergaan zijn onvoldoende vastgesteld.

Overdosering

Symptomen

Overdosering veroorzaakt hypercalciëmie. De voornaamste vroeg klinische verschijnselen hiervan zijn: anorexie, misselijkheid, braken, buikpijn, polyurie en polydipsie; in geval van renale osteodystrofie bestaat het gevaar van versnelde achteruitgang van de nierfunctie. Later kunnen er kalkneerslagen in de weefsels en in verschillende organen ontstaan (o.a. nefrocalcinose) bij demineralisatie van het skelet.

Therapie

Hydratie, toediening van citraten, sulfaten, fosfaten, corticosteroïden, EDTA en dialyse kunnen zinvol zijn.

Voor meer informatie over een vergiftiging met dihydrotachysterol neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Dihydrotachysterol is een vitamine D analogon dat beschouwd kan worden als een reductieproduct van vitamine D2. Verhoogt het serumcalciumgehalte door mobilisatie uit het skelet en absorptie uit de darm en verhoogt de uitscheiding van fosfaat door vermindering van de tubulaire terugresorptie.

Kinetische gegevens

Metabolisering 25-hydroxylering in de lever tot de actieve vorm 25-hydroxy-dihydrotachysterol.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dihydrotachysterol hoort bij de groep vitamine d en analoga.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links