dipyridamol/​acetylsalicylzuur

Samenstelling

Asasantin Boehringer Ingelheim bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'

Bevat per capsule: dipyridamol 200 mg en acetylsalicylzuur 25 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dipyridamol/​acetylsalicylzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Na een TIA of herseninfarct is er naast niet-medicamenteuze adviezen een indicatie voor secundaire cardiovasculaire risicopreventie en antitrombotische behandeling. Deze bestaat uit clopidogrel monotherapie, acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol of monotherapie met acetylsalicylzuur. Bij aanwezigheid van atriumfibrilleren of een andere cardiale emboliebron wordt behandeld met nieuwe (direct) werkende orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten in plaats van met trombocytenaggregatieremmers.

Na een intracerebrale bloeding bestaat secundaire preventie alleen uit bloeddrukverlagende therapie.

Het combinatiepreparaat met dipyridamol/acetylsalicylzuur bevat een relatief lage dosering acetylsalicylzuur en wordt daarom ontraden als secundaire preventie na een CVA.

Indicaties

Secundaire preventie na:

  • een TIA;
  • een niet-invaliderend herseninfarct.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Secundaire preventie na een TIA of herseninfarct:

Volwassenen:

1 capsule 2×/dag: ’s morgens en ’s avonds. Bij ernstige hoofdpijn in het begin van de behandeling, kan de dosering tijdelijk verlaagd worden naar 1 capsule dipyridamol/acetylsalicylzuur voor het slapen gaan en 1 tablet laaggedoseerd acetylsalicylzuur 's ochtends. De dosering zo snel mogelijk, gewoonlijk binnen één week, weer verhogen naar de oorspronkelijke. De duur van de behandeling is onzeker: als regel dient te worden uitgegaan van een langdurige behandeling.

Toedieningsinformatie: De capsule in zijn geheel innemen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): duizeligheid, hoofdpijn. Dyspepsie, misselijkheid, diarree, buikpijn.

Vaak (1-10%): anemie. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, ernstige bronchospasmen, angio-oedeem. intracraniële bloedingen, migraine-achtige hoofdpijn (vooral in het begin van de behandeling). Verergering van coronaire hartaandoening, syncope. Purpura, bloedneus. Maag-darmbloedingen, braken. Myalgie.

Soms (0,1-1%): oogbloeding. Tachycardie, hypotensie, opvliegers. Rinitis. Maag-en duodenumulcera. Anafylactische shock.

Zelden (0,01-0,1%): ijzerdeficiëntie door occulte maag-darmbloedingen, trombocytopenie, erosieve gastritis.

Verder zijn gemeld: operatieve bloedingen.

Meer informatie:

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik met ibuprofen kan het trombocytenaggregatieremmende effect van acetylsalicylzuur worden verminderd; bij incidenteel gebruik van ibuprofen is een klinisch effect onwaarschijnlijk.

Bij combinatie met metamizol kan het trombocytenaggregatieremmende effect eveneens afnemen.

Bij gelijktijdig gebruik met andere bloedplaatjesaggregatieremmers, anticoagulantia, SSRI's of anagrelide is voorzichtigheid geboden vanwege meer kans op bloedingen.

Bij gelijktijdig gebruik met NSAID's, corticosteroïden of alcohol neemt het risico van bijwerkingen op het maag-darmkanaal (m.n. zuurbranden) en van maag-/duodenumulcera toe.

De cardiovasculaire effecten van adenosine worden versterkt door toename van de plasmaconcentratie van adenosine, met het risico van AV-blok, bradycardie en ventriculaire extrasystolen.

De werking van bloedglucoseverlagende middelen en de toxiciteit van methotrexaat, fenytoïne en valproïnezuur kan worden versterkt; valproïnezuur verlengt de bloedingstijd. Het bloeddrukverlagende effect van hypertensiva kan worden versterkt.

De werking van cholinesteraseremmers (zoals toegepast bij myasthenia gravis) kan worden verminderd.

Vanwege een potentiëring van de werking van adenosine wordt gelijktijdig gebruik afgeraden. Indien toediening van adenosine noodzakelijk is, dan het gebruik van dipyridamol 48 uur van tevoren staken of de adenosinedosering sterk verlagen, zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij gebruik van acetylsalicylzuur tot 80 mg/dag; voor dipyridamol zijn er geen aanwijzingen voor schadelijkheid (weinig gegevens).
Farmacologisch effect: Eén casus beschrijft maternale hematomen en een verlengde stollingstijd post partum, na gebruik van dipyridamol en een lage dosis acetylsalicylzuur.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken tijdens het 1e en 2e trimester van de zwangerschap; niet gebruiken tijdens het 3e trimester.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (dipyridamol, acetylsalicylzuur).
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • bloedingen, waaronder maag-darmbloedingen, intracerebrale bloedingen;
  • hemorragische diathese of stollingsstoornissen zoals hemofilie en hypoprotrombinemie;
  • bij eerder gebruik maagpijn, actief ulcus pepticum;
  • ernstig gestoorde nierfunctie, ernstig gestoorde leverfunctie (Child-Pughscore 10–15);
  • overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen of andere NSAID's.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vanwege de vasodilaterende werking van dipyridamol voorzichtig zijn bij ernstige coronaire aandoeningen (bv. instabiele angina pectoris, recent doorgemaakt myocardinfarct), subvalvulaire aortastenose of hemodynamische instabiliteit (bv. hartfalen). Verder is vanwege de component acetylsalicylzuur ook voorzichtig zijn bij astma, allergische rinitis, nasale poliepen, chronische of terugkerende maag- of darmklachten, verminderde nier- of leverfunctie, G6PD-deficiëntie, groter bloedingsrisico of overgevoeligheid voor NSAID's.

Bij sommige ingrepen waarbij meer kans op bloedingen bestaat, de behandeling tijdelijk (doorgaans 1 week) staken. Bij simpele invasieve tandheelkundige ingrepen (extractie van 1–3 tanden of kiezen, operatieve verstandskiesverwijdering, parodontale behandelingen, operatieve wortelkanaalbehandeling, abcesincisie, plaatsen van maximaal 3 implantaten) is staken niet nodig (ACTA-richtlijn 2013).

De incidentie van ulcera in het maag-darmkanaal is hoger bij dit combinatiepreparaat dan wanneer beide middelen afzonderlijk worden gegeven.

Incorporatie van dipyridamol in galstenen is gemeld bij ouderen met een ascenderende cholangitis, die al gedurende een aantal jaren werden behandeld met dipyridamol.

Bij continu gebruik verdwijnen meestal bijwerkingen zoals spierpijn, misselijkheid, diarree, hoofdpijn en duizeligheid. Optredende hoofdpijn mag niet met analgetische doseringen van acetylsalicylzuur worden behandeld.

Bij een stress-test met intraveneus dipyridamol de behandeling met orale dipyridamol 24 uur voorafgaand aan de stress-test stoppen omdat de gevoeligheid van de test kan afnemen, Bij een stress-test met andere adenosinerge middelen (zoals adenosine) oraal dipyridamol 48 uur voor de stress-test stoppen, vanwege meer kans op cardiovasculaire bijwerkingen.

Gebruik bij kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen, vooral niet wanneer er sprake is van een virale infectie en/of koorts (Reye-syndroom).

Overdosering

Symptomen
Duizeligheid, hyperventilatie, misselijkheid, overgeven, vermindering van gezichtsvermogen of gehoor, verwarring en oorsuizen kunnen m.n. bij ouderen symptomen van dipyridamoloverdosering zijn. Bij ernstige intoxicatie kan optreden: delirium, tremor, dyspneu, hyperhidrose, bloedingen, dehydratie, verstoringen van de zuur/base-en elektrolytenbalans, hyperthermie en coma. Hoge doses dipyridamol (> 200 mg in onvertraagde vorm) kunnen bij een slechte circulatie (pre)collaps veroorzaken.

Therapie
Zie voor meer symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Bevat een combinatie van twee middelen die de trombocytenaggregatie remmen; het effect is additief. Dipyridamol remt het fosfodiësterase, waardoor de hoeveelheid cyclisch-AMP, dat de aggregatie remt in de bloedplaatjes, wordt vergroot. Daarnaast remt het de heropname van adenosine in de erytrocyt en heeft het een vasodilaterende werking. Acetylsalicylzuur remt het enzym cyclo-oxygenase in de trombocyt, waardoor de vorming van het prostaglandine tromboxaan A2 wordt geremd. Vanuit de capsule komt acetylsalicylzuur via een standaard afgifte vrij en dipyridamol via een gereguleerde afgifte.

Meer informatie:

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dipyridamol/acetylsalicylzuur hoort bij de groep trombocytenaggregatieremmers, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links