doxepine

Samenstelling

Sinequan (als hydrochloride) Pfizer bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
10 mg, 25 mg, 50 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

doxepine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kies bij de behandeling van een depressieve episode een antidepressivum op basis van comorbiditeit, bijwerkingen, interacties, ervaring en prijs. Bij voorschrijven in de huisartsenpraktijk wordt een tricyclisch antidepressivum (TCA) of selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) aanbevolen. Er is een lichte voorkeur voor de SSRI’s vanwege een iets gunstiger bijwerkingenprofiel. Start in de gespecialiseerde GGZ eventueel met een TCA, een SSRI, een niet-selectieve serotonineheropnameremmer (SNRI), mirtazapine of bupropion. Bij klinisch opgenomen patiënten heeft een TCA de voorkeur. Bij het toepassen van een TCA is er voorkeur voor een middel waarmee veel ervaring is opgedaan: amitriptyline, nortriptyline, imipramine en (bij een comorbide angststoornis) clomipramine.

De plaats van een antidepressivum bij de behandeling van een depressieve episode van een bipolaire stoornis is in algemene zin controversieel vanwege het relatief weinig bewijs voor effectiviteit. Als een antidepressivum wordt toegevoegd, hebben SSRI’s (uitgezonderd paroxetine) en bupropion de voorkeur. Het toevoegen van een serotonine-noradrenaline-heropnameremmer (SNRI) of een tricyclisch antidepressivum (TCA) (uitgezonderd imipramine) pas overwegen als andere antidepressiva niet effectief zijn gebleken. Antidepressiva kunnen een manie uitlokken. Voor de standaardbehandeling van een bipolaire stoornis, zie Bipolaire stoornis.

Indicaties

  • Depressie, vooral met vitale kenmerken.

Gerelateerde informatie

Dosering

Bij dit geneesmiddel wordt (tevens) gedoseerd op geleide van de bloedspiegel; zie voor meer informatie hierover op Tricyclische antidepressiva van tdm-monografie.org.

De dosering dient individueel te worden ingesteld. Het verdient aanbeveling te beginnen met een zo laag mogelijke dosering teneinde de ernst van de bijwerkingen te minimaliseren. De behandeling voortzetten totdat de patiënt 4–6 maanden symptoomvrij is.

Klap alles open Klap alles dicht

Depressie:

Volwassenen:

Begindosering: op de eerste dag 25 mg vóór het slapengaan, dan 25 mg 2×/dag, vervolgens met stappen van 25 elke 2-3 dagen verhogen tot max. 300 mg/dag. Een gebruikelijke onderhoudsdosering is 150 mg/dag.

Bij ouderen: begindosering 25 mg/dag en elke 2-3 dagen te verhogen tot 75 mg/dag, soms tot 150 mg/dag. De totale dagdosis kan in de beginfase het beste worden verdeeld over twee giften.

Bij een leverfunctiestoornis kan verlaging van de dosis nodig zijn.

Pas bij CYP2D6-polymorfisme zonodig de dosering of het middel aan in overleg met de apotheker.

Zie voor informatie over overschakelen van en naar andere antidepressiva de switchtabel van psychiatrienet.nl.

Toedieningsinformatie: Eénmaaldaagse toediening kan tot een dosis van 150 mg vóór het slapengaan worden toegepast. Bij meerdere giften wordt het grootste deel vóór het slapengaan toegediend.

Bijwerkingen

Bij opvallend meer of ernstiger bijwerkingen kan sprake zijn van een CYP2D6-polymorfisme.

Zeer vaak (≥ 10%): slaperigheid, sufheid.

Vaak (1-10%): slapeloosheid, duizeligheid, extrapiramidale verschijnselen, agitatie, delier, tremor, myoclonus, anticholinerg syndroom. Tachycardie, hypotensie. Misselijkheid. Hyperhidrose. Vermoeidheid. Gewichtstoename.

Soms (0,1-1%): verwarring, hallucinaties, hoofdpijn, paresthesie. Wazig zien, glaucoom. Tinnitus. prikkelgeleidingsstoornis soms overgaand in aritmie of hartblok. Droge mond, braken, dyspepsie, obstipatie, diarree. Mictiestoornis soms overgaand in urineretentie. Huiduitslag, jeuk. Opvliegers. Zwakte. Anorexie.

Zelden (0,01-0,1%): Toegenomen of afgenomen libido, agressie, desoriëntatie. Verergering van manie, wanen en expressieve afasie. Ataxie, hypo-esthesie, tardieve dyskinesie, insult. Mydriase. Smaakstoornis, afteuze stomatitis. hiatus hernia, maag-darmspasmen, paralytische ileus. Hypertensie. Exacerbatie astma. Gynaecomastie, zwelling testikels, ejaculatiestoornis en verminderde potentie bij mannen. Vergroting van de borsten, galactorroe en een vertraagd orgasme bij vrouwen. Exantheem, fotosensibilisatie. alopecia. Geelzucht. Gezichtsoedeem, blozen, rillingen. Eosinofilie, beenmergdepressie, agranulocytose, leukopenie, trombocytopenie, purpura. Syndroom van verminderde secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH). verhoging of verlaging van de bloedglucosespiegel.

Verder zijn gemeld: suïcidale gedachten of -gedrag (ook gemeld vlak na het staken). Tongoedeem, urticaria.

Interacties

De werking van alcohol en andere centraal dempende stoffen kan worden versterkt evenals die van klasse I-anti-aritmica, parasympathicolytica en sympathicomimetica zoals adrenaline en noradrenaline. Het bloeddrukverlagend effect van centraal werkende antihypertensiva zoals clonidine kan afnemen. Enzyminducerende stoffen als barbituraten, carbamazepine en fenytoïne kunnen de plasmaspiegels van tricyclische antidepressiva verlagen. Remmers van CYP2D6 zoals SSRI's (fluoxetine, paroxetine), moclobemide, cimetidine en kinidine kunnen de plasmaspiegel van tricyclische antidepressiva doen stijgen. De resorptie van verschillende geneesmiddelen wordt verminderd door vertraagde maaglediging en versterkte afbraak. In combinatie met MAO-remmers zijn ernstige intoxicaties (hyperpyretische en hypertensieve crises, ernstige convulsies en sterfgevallen) voorgekomen. Deze reactie kan tot 14 dagen na de laatste gift van een MAO-remmer optreden. Schildklierhormonen versterken de werking.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: Bij chronisch gebruik en na toediening in de laatste weken kunnen neonatale onthoudingsverschijnselen optreden (zoals prikkelbaarheid, hypertonie, tremoren, onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen) en soms anticholinerge verschijnselen (urineretentie, obstipatie).
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken. Het abrupt staken of switchen van een antidepressivum tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. In verband met veranderende farmacokinetiek in de zwangerschap is het aan te raden om regelmatig plasmaspiegels te bepalen. In het 2e en met name het 3e trimester kunnen de plasmaspiegels dalen en is dosisverhoging misschien noodzakelijk.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Er zijn twee meldingen van nadelige effecten. Een kindje had een ademhalingsdepressie met ernstige sufheid, een ander kindje was hypotoon, moest braken en had een slechte zuigreflex. Beide kinderen herstelden snel na stoppen van de medicatie.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. Controleer bij gelijktijdig gebruik met borstvoeding voor de zekerheid de zuigeling de eerste weken op slecht slapen, sufheid, geïrriteerdheid, veel huilen, slecht drinken en slecht groeien.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor tricyclische antidepressiva;
  • herstelfase van een myocardinfarct;
  • glaucoom;
  • (neiging tot) urineretentie.

Waarschuwingen en voorzorgen

CYP2D6-polymorfisme: Bij opvallend weinig werkzaamheid of bij meer of ernstiger bijwerkingen kan sprake zijn van een CYP2D6-polymorfisme.

Controles:

Comorbiditeit: Strikte controle is noodzakelijk bij: epilepsie, organisch hersensyndroom, een lever- of nierfunctiestoornis, mictiestoornis (prostaathypertrofie), cardiale aandoeningen (zoals geleidingsstoornissen, angina pectoris, recent myocardinfarct), hypotensie, hyperthyreoïdie, verhoogde intra-oculaire druk.

Keelpijn met koorts: Het verdient aanbeveling bij optreden van keelpijn met koorts in de eerste 10 weken van behandeling het bloedbeeld te controleren.

Bloeddruk: Regelmatige controle van de bloeddruk is noodzakelijk.

Overige waarschuwingen:

Suïciderisico: Bij suïcidaal gedrag in de voorgeschiedenis, evenals bij patiënten < 25 jaar is extra controle aangewezen, met name in de eerste weken van de therapie (als het middel nog onvoldoende effectief is) en na dosisaanpassingen. Er is een groter suïciderisico in het vroege stadium van herstel. De patiënt dient daarnaast niet over grote hoeveelheden antidepressiva te kunnen beschikken. Bij verergering van de aandoening, bij suïcidale neigingen of andere psychiatrische symptomen overwegen om de therapie te wijzigen. Patiënten (en zorgverleners van patiënten) moeten op de hoogte worden gebracht om onmiddellijk medisch advies in te winnen als dergelijke symptomen zich voordoen. TCA's niet gebruiken voor depressie bij personen < 18 jaar; studies hebben geen gunstig effect van TCA's laten zien in deze leeftijdsgroep, en suïcidaliteit en vijandig gedrag kwamen vaker voor.

Ouderen: Wees voorzichtig bij ouderen vanwege verhoogde gevoeligheid voor orthostatische hypertensie en de anticholinerge bijwerkingen. Extra controle op glaucoom en urineretentie is aanbevolen.

Psychiatrische effecten: Een onderliggende psychose of manie kan manifest worden of verergeren.

Oculaire effecten: Dit middel kan door mydriase de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Tandheelkundige effecten: Vanwege meer kans op cariës is gebitscontrole aangewezen.

Afbouwen: Een behandeling mag niet plotseling worden gestaakt; de dosering geleidelijk verminderen.

Onderzoeksgegevens: Gebruik bij kinderen < 18 jaar wordt ontraden. Gegevens op lange termijn over groei, cognitieve- en gedragsontwikkeling ontbreken.

Rijvaardigheid: Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Overdosering

Symptomen
anticholinerge verschijnselen, koorts, ademhalingsdepressie, ernstige aritmieën, cardiale shock en coma.

Voor meer symptomen en de behandeling van een intoxicatie met doxepine, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Tricyclisch antidepressivum (TCA) met sedatieve werking. Bij opvallend weinig werkzaamheid kan sprake zijn van een CYP2D6-polymorfisme. Werking: na 2–4 weken merkbaar.

Kinetische gegevens

F13–45% vanwege een 'first pass'-effect, waarbij actief desmethyldoxepine wordt gevormd.
T max2–4 uur voor doxepine en 2–10 uur voor desmethyldoxepine.
V d20 l/kg.
Overigtherapeutische plasmaspiegel (doxepine+desmethyldoxepine): 0,1–0,25 mg/l.
Metaboliseringin de lever via CYP1A2 en CYP3A4, deels tot actief desmethyldoxepine; en via CYP2D6.
Eliminatiemet de urine.
T 1/2el8–24 uur; 33–80 uur (desmethyldoxepine).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

doxepine hoort bij de groep tricyclische antidepressiva.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links