estramustine

Samenstelling

Estracyt (fosfaat als di-Na-zout) XGVS Pfizer bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
140 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

estramustine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicatie de geldende behandelrichtlijn.

Indicaties

Gemetastaseerd prostaatcarcinoom, vooral bij primaire of secundaire ongevoeligheid (resistentie) voor oestrogeentherapie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

De gebruikelijke dosering is 10–16 mg/kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2–3 doses. De behandeling staken indien na 4–6 weken geen effect wordt bereikt.

Bij lichte tot matige leverfunctiestoornis starten met 10 mg/kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2–3 doses; daarna zonodig eventueel de dosering verhogen.

De capsules 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd met water innemen. Niet gelijktijdig innemen met melk(producten) en antacida.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): vochtretentie, congestief hartfalen, trombo-embolie. Misselijkheid, braken, diarree (m.n. de eerste 2 w.). Gynaecomastie. Hypercalciëmie.

Vaak (1-10%): leukopenie, trombocytopenie. Myocardinfarct. Hoofdpijn, lethargie.

Verder zijn gemeld: anemie, cardiale ischemie, hypertensie. Overgevoeligheidsreactie (zoals angio-oedeem, huiduitslag). Tromboflebitis op de injectieplaats. Impotentie. Spierzwakte. Depressie, verwardheid. Verminderde leverfunctie.

Interacties

Vanwege de toegenomen kans op infectie tijdens en tot 6 maanden na de behandeling géén levende vaccins toedienen. De reactie op dode of verzwakte vaccins kan verminderd zijn. De absorptie van estramustine wordt ernstig gestoord bij gelijktijdige inname van geneesmiddelen die calcium bevatten door de vorming van onoplosbare zouten, daarom de capsules 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd innemen. Door gelijktijdig gebruik met ACE-remmers is er meer kans op angio-oedeem.

Contra-indicaties

Ernstige leverfunctiestoornissen. Ernstige cardiovasculaire aandoeningen zoals ischemie, trombo–embolie of complicaties door vloeistofretentie. Overgevoeligheid voor oestrogenen of stikstofmosterd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtig bij anamnese van tromboflebitis of trombo-embolische aandoeningen (m.n. indien gerelateerd aan oestrogeengebruik), alsmede bij cerebrovasculair of coronair vaatlijden. Voorzichtig bij botaandoeningen, gerelateerd aan hypercalciëmie of bij renale insufficiëntie, omdat estramustine het metabolisme van calcium of fosfor kan beïnvloeden. Bij botmetastasen de waarde van serumcalcium nauwkeurig controleren vanwege het risico van hypocalciëmie. Bij lichte tot matige leverfunctiestoornissen met een lage begindosering starten en regelmatig de leverfunctie controleren. Tijdens behandeling de bloeddruk periodiek controleren. In verband met het risico van vochtretentie patiënten met aandoeningen zoals (beginnend) hartfalen, epilepsie, nierfunctiestoornis of migraine zorgvuldig controleren. Bij optreden van angio-oedeem de behandeling direct staken. Regelmatig controleren bij diabetes mellitus wegens verminderde glucosetolerantie. Vanwege de mutagene eigenschappen van estramustine dient een vruchtbare man effectieve anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens en tot na 6 maanden na de therapie.

Eigenschappen

Estramustinefosfaat (EMP) is een pro-drug en wordt door defosforylering omgezet in estramustine. Hierna vindt verdere metabolisering tot estromustine plaats. Beide metabolieten bezitten antimitotische activiteit. Deze activiteit berust op remming van de vorming van microtubuli in de metafase en afbraak van microtubuli in de interfase. EMP wordt ook omgezet in o.a. estron en estradiol; deze metabolieten hebben een antigonadotrope activiteit, waardoor de testosteronspiegel tot castratieniveau wordt verlaagd.

Kinetische gegevens

Resorptiemax. 75%. Groot first-pass-effect, waarbij door defosforylering actief estramustine ontstaat naast de actieve stoffen estradiol en estron. Estramustine wordt verder gemetaboliseerd tot actief estromustine.
Eiwitbinding99% (estramustinefosfaat).
Eliminatieals metabolieten, met de urine (metabolieten van estradiol en estron), met de gal en feces (estra- en estromustine).
T 1/2elca. 4 uur (estramustinefosfaat), 63 uur (estramustine) en 110 uur (estromustine).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

estramustine hoort bij de groep oncolytica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links