fenylefrine (bij irritatie conjunctiva)

Samenstelling

Visadron (hydrochloride) Sanofi SA

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,125%)
Sterkte
1,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride. Bevat tevens: boorzuur.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

fenylefrine (bij irritatie conjunctiva) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Fenylefrine oogdruppels zijn geregistreerd voor de behandeling van lichte irritatie van de conjunctiva, bijvoorbeeld veroorzaakt door stof. De NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma (2017) adviseert bij de behandeling van conjunctivitis door contactallergie geen decongestieve oogdruppels (sympathicomimetica) te gebruiken vanwege het maskeren van de contactallergie, mogelijke systemische bijwerkingen en het optreden van reboundeffecten. Alleen indien kortdurend een cosmetisch effect gewenst is kunnen fenylefrine oogdruppels voor maximaal drie dagen worden voorgeschreven (niet bij kinderen en ouderen).

Indicaties

  • Lichte irritatie van de conjunctiva, bijvoorbeeld veroorzaakt door stof.

Dosering

Niet langdurig gebruiken; chronisch gebruik kan leiden tot opnieuw optreden van congestie.

Klap alles open Klap alles dicht

Irritatie conjunctiva:

Volwassenen:

1-2 druppels 3×/dag gedurende enkele dagen. Behandeling opnieuw evalueren indien binnen enkele dagen geen verbetering optreedt of indien klachten verergeren.

Kinderen:

Er zijn geen gegevens over dosering bij kinderen beschikbaar. Wees voorzichtig bij toepassing bij kleine kinderen.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Gemeld zijn: allergische conjunctivitis, mydriasis, accommodatiestoornis, irritatie van het oog, contacteczeem en reactieve hyperemie.

Systemisch: Gemeld zijn: hoofdpijn. Hartkloppingen.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van MAO-remmers of gebruik van MAO–remmers in de drie voorafgaande weken is gecontra-indiceerd wegens het risico van een verhoogde adrenerge reactie (bv. reactieve bloeddrukstijging).

Tricyclische antidepressiva en atropine kunnen de cardiovasculaire werking van fenylefrine versterken.

Gelijktijdig gebruik van antihypertensiva, in het bijzonder β-blokkers, kan het bloeddrukverlagend effect van deze middelen verminderen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. In dierstudies is schade gezien bij systemisch gebruik van hoge doses sympathicomimetica.
Op theoretische gronden kunnen α-sympathicomimetica bij hoge dosis vasoconstrictie van de placentaire bloedvaten veroorzaken.
Advies: Herhaald gebruik van fenylefrine wordt ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Door de geringe orale resorptie is het niet waarschijnlijk dat de zuigeling blootgesteld wordt aan (systemisch) klinisch relevante hoeveelheden fenylefrine.
Advies: Bij herhaald gebruik het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding desondanks ontraden.

Contra-indicaties

  • nauwe-kamerhoekglaucoom;
  • ernstige hyperthyreoïdie;
  • rhinitis sicca.

Zie voor meer contra-indicaties onder de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij arteriële hypertensie, gevorderde arteriosclerose, hartaandoeningen waaronder (ernstige) ischemische hartziekte, orthostatische hypotensie en lang bestaande insuline-afhankelijke diabetes mellitus.

Niet langdurig gebruiken; chronisch gebruik kan leiden tot opnieuw optreden van congestie.

De scherpte van het zicht kan verminderen door het dosisafhankelijke mydriatische effect.

Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren; contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. Bij patiënten die nog aan hun contactlenzen moeten wennen kortdurend gebruiken; irritatie van de ogen door onjuiste aanpassing van de contactlenzen kan worden gemaskeerd.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet onderzocht.

Overdosering

Bij (accidentele) orale inname en na lokaal gebruik kan systemische toxiciteit optreden, met name bij kinderen en ouderen met bestaande cardiovasculaire aandoeningen.

Symptomen
De verwachte symptomen zijn die van overmatige sympathicomimetische stimulatie, waaronder hypertensie, tachycardie of reflexbradycardie, aritmieën, myocardischemie en myocardinfarct. Bij zuigelingen en kinderen kan hypertensie gevolgd door linkerventrikelfalen of pulmonair oedeem voorkomen. Jonge kinderen en ouderen met bestaande cardiovasculaire aandoeningen zijn extra gevoelig voor overdosering met fenylefrine.

Neem voor informatie over een vergiftiging met fenylefrine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Sympathicomimeticum met voornamelijk effect op de α1-receptoren. Toediening in het oog veroorzaakt door plaatselijke vasoconstrictie, decongestie van het oogslijmvlies met een vermindering van de zwelling. Verder treedt een dosisafhankelijk mydriatisch effect op.

Kinetische gegevens

Resorptievia het neusslijmvlies en het oog is mogelijk.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

fenylefrine (bij irritatie conjunctiva) hoort bij de groep sympathicomimetica, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links