ferrioxidesaccharaat (bij hyperfosfatemie)

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Velphoro Fresenius Medical Care Nederland bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet

Elke kauwtablet bevat 500 mg ijzer.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrioxidesaccharaat (bij hyperfosfatemie) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de behandeling van hyperfosfatemie bij (pre)dialysepatiënten gaat de voorkeur uit naar calciumhoudende fosfaatbinders in aanvulling op dieet. Bij frequente episoden van hypercalciëmie, persisterend laag serum-PTH kan overgegaan worden op niet-calciumhoudende fosfaatbinders. Van de niet-calciumhoudende fosfaatbinders heeft ferrioxidesaccharaat geen voordelen ten opzichte van lanthaancarbonaat en sevelameer; in een direct vergelijkend onderzoek werd wel non-inferioriteit gevonden, maar was ferrioxidesaccharaat iets minder effectief en werd het iets minder goed verdragen dan sevelameer. Vanwege de toxiciteit bij chronisch gebruik is aluminiumhydroxide laatste keus.

Indicaties

  • Hyperfosfatemie bij patiënten die hemodialyse of peritoneale dialyse ondergaan.

Behandeling met ferrioxidesaccharaat dient te gebeuren in het kader van een meervoudige therapeutische aanpak, waartoe zou kunnen behoren: calciumsupplementen, 1,25-dihydroxy-vitamine D3 of een analogon, of calcimimetica om de ontwikkeling van renale botziekten te voorkomen.

Gerelateerde informatie

Dosering

De dosering wordt individueel bepaald op basis van het serumfosfaatgehalte. Dit tijdens de behandeling elke 2–4 weken bepalen tot het stabiel is; daarna regelmatig controleren.

Klap alles open Klap alles dicht

Hyperfosfatemie:

Volwassenen:

Begindosering: 1500 mg ijzer (3 tabletten) per dag, verdeeld over de maaltijden van de dag. Elke 2–4 weken zonodig de dosering aanpassen in stappen van 500 mg ijzer. Doorgaans wordt een optimaal serumfosfaatgehalte bereikt met een dosis van 1500–2000 mg ijzer per dag. De aanbevolen maximale dosis is 3000 mg ijzer.

Bij een vergeten dosis deze niet meer innemen en bij de volgende maaltijd doorgaan met de normale dosis.

Toedieningsinformatie: De tablet kauwen vóór het doorslikken; de dosis innemen tijdens de maaltijd.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): diarree (vooral in het begin van de behandeling), verkleurde (zwarte) ontlasting.

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, dyspepsie, buikpijn, flatulentie, obstipatie. Tandverkleuring. Smaakstoornis.

Soms (0,1-1%): dyspneu. Dysfagie, gastritis, gastro-oesofageale refluxziekte, opgeblazen gevoel. Hoofdpijn. Tongverkleuring. Vermoeidheid. Huiduitslag, jeuk. Hypercalciëmie, hypocalciëmie.

Interacties

Bij in vitro onderzoeken is een wisselwerking waargenomen tussen ferrioxidesaccharaat en levothyroxine; levothyroxine ten minste twee uur vóór (of twee uur na) ferrioxidesaccharaat toedienen.

Andere oraal toegediende geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze in wisselwerking treden met ijzer, volgens de fabrikant van ferrioxidesaccharaat eveneens ten minste één uur vóór of twee uur na ferrioxidesaccharaat toedienen. In de praktijk wordt vaak een langer interval aangehouden (het andere geneesmiddel twee uur vóór of vier uur na ferrioxidesaccharaat toedienen is een veelvuldig voorkomende aanbeveling). Zie ook de geneesmiddelteksten van gelijktijdig oraal toegediende andere middelen. Enkele voorbeelden van dergelijke geneesmiddelen zijn: bisfosfonaten (bv. alendroninezuur, clodroninezuur), fluorchinolonen (bv. ciprofloxacine), levodopa, methyldopa, HIV-integraseremmers (bv. dolutegravir), eltrombopag en de tetracyclinen. Bij de combinatie van doxycycline met ijzer-ionen wordt met het aanhouden van dit interval (= 2 uur) niet volstaan; en zelfs niet met een interval van 12 uur; ofwel de ijzerverbinding tijdelijk staken, ofwel één van de middelen door een alternatief vervangen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onbekend. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Gezien de zeer lage systemische beschikbaarheid van het ijzer vanuit pn-FeOOH, is een verhoogde concentratie ijzer in de moedermelk onwaarschijnlijk.

Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

  • hemochromatose of een andere ijzerstapelingsziekte.

Waarschuwingen en voorzorgen

Beperkingen onderzoeksgegevens: Patiënten met een recente voorgeschiedenis van peritonitis (binnen de afgelopen 3 mnd.), aanzienlijke maag- of leverstoornissen en patiënten die een ingrijpende gastro-intestinale ingreep hebben ondergaan, werden niet geïncludeerd in de klinische onderzoeken. Ferrioxidesaccharaat bij hen alléén toedienen na zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's. Het gebruik van ferrioxidesaccharaat kan een gastro-intestinale bloeding (visueel) maskeren.

De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij:

  • kinderen (< 18 j.);
  • patiënten met een ernstige leverinsufficiëntie.

Overdosering

Symptomen

o.a. hypofosfatemie.

Voor meer informatie over symptomen en de behandeling van een vergiftiging met ferrioxidesaccharaat, neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Ferrioxidesaccharaat is een niet-calciumhoudende fosfaatbinder. Velphoro® bevat een mengsel van polynucleair ijzer(III)-oxyhydroxide (pn-FeOOH), saccharose en zetmeel. De fosfaatbinding vindt plaats door liganduitwisseling tussen hydroxylgroepen en/of water en de fosfaationen in het hele fysiologische bereik van het maag-darmkanaal. Ferrioxidesaccharaat verlaagt de serumfosfaatspiegel door de fosfaatabsorptie uit de voeding te verminderen.

Kinetische gegevens

Resorptie Het actieve deel, pn-FeOOH is vrijwel onoplosbaar en wordt daarom niet geabsorbeerd. Bij gezonde proefpersonen is de mediane ijzeropname ca. 0,43% [0,16–1,25%], bij pre-dialysepatiënten 0,06% [0,008–0,44%] en bij hemodialysepatiënten 0,02% [0–0,04%). De bloedspiegels van radioactief gemerkt ijzer is zeer laag en blijven beperkt tot de erytrocyten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrioxidesaccharaat (bij hyperfosfatemie) hoort bij de groep fosfaatbinders.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links