flucytosine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ancotil Mylan bv

Toedieningsvorm
Infusievloeistof
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 250 ml + toedieningssysteem

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

flucytosine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van een invasieve schimmelinfectie de SWAB-richtlijn invasieve schimmelinfecties (2017). Flucytosine kan volgens deze richtlijn in aanmerking komen, in combinatie met een vorm van amfotericine B, bij een Candida-meningitis, Candida-endoftalmitis en bij een cryptokokkenmeningitis (zie p. 41, 42, 48).

Flucytosine dient gezien het bijwerkingenprofiel slechts op geleide van een schimmelkweek te worden toegepast.

Bij het voorschrijven van dit geneesmiddel dient volgens de Regeling Geneesmiddelenwet de reden van voorschrijven op het recept te worden vermeld.

Indicaties

Behandeling van door gevoelige verwekkers veroorzaakte gegeneraliseerde

 • candidiasis;
 • cryptokokkose;
 • chromoblastomycose;
 • aspergillose.

In combinatie met amfotericine B bij chronisch verlopende en moeilijk te beïnvloeden mycosevormen zoals:

 • candida-endoftalmitis;
 • candida-meningitis;
 • candida-endocarditis;
 • chronische mucocutane candidiasis;
 • cryptococcus-meningo-encefalitis;
 • aspergillose.

Gerelateerde informatie

Dosering

Bij dit geneesmiddel wordt (tevens) gedoseerd op geleide van de bloedspiegel; zie voor meer informatie hierover op Flucytosine (5-FC) van tdm-monografie.org.

Om resistentieontwikkeling en beenmergdepressie zoveel mogelijk te voorkomen de dosering zodanig kiezen dat de serumdalspiegels liggen tussen 25–50 microg/ml. Vooral bij langere perioden met serumspiegels > 100 microg/ml is er meer kans op beenmergdepressie.

Klap alles open Klap alles dicht

Gegeneraliseerde schimmelinfecties:

Volwassenen:

I.v. als infusie: 37,5–50 mg/kg lichaamsgewicht iedere 6 uur; dit komt overeen met een dosis van 150–200 mg/kg/dag. Bij urinewegcandidiasis kan een dosering van 100 mg/kg per dag voldoende zijn. Behandelduur: varieert van enkele weken (acute Candida-sepsis) tot vele maanden (subacute en chronische infecties). Met name bij meningo-encefalitiden, endocarditiden en aspergillosen is combinatie met amfotericine B geïndiceerd.

Verminderde nierfunctie: volgens de fabrikant: bij een creatinineklaring > 40 ml/min is geen aanpassing van de toedieningsfrequentie nodig, bij creatinineklaring 20–40 ml/min: interval tussen doses 12 uur; bij 10–20 ml/min: interval tussen doses 24 uur; < 10 ml/min op geleide van de plasmaspiegel, bij anurie een enkele dosis van 20–50 mg/kg na elke hemodialyse. De informatie hierover op de SWAB-pagina flucytosine kan hiervan afwijken.

Kinderen:

Voor de dosering bij kinderen zie de pagina flucytosine op het Kinderformularium van het NKFK. Zie echter ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Toedieningsinformatie:

 • Toedienen als kortdurende i.v.-infusie van 20–40 min.
 • Bij gelijktijdige toediening amfotericine B en flucytosine niet met elkaar mengen in dezelfde infusie-oplossing (ze zijn onverenigbaar in oplossing).

Bijwerkingen

Bijwerkingen van flucytosine betreffen primair aandoeningen van de tractus digestivus, de lever en het beenmerg. Ernstigere bijwerkingen kunnen optreden indien de serumconcentratie verhoogd is, bijvoorbeeld bij nierinsufficiëntie als de dosis niet is aangepast. Over het algemeen komen de bijwerkingen voor in de eerste 2–3 weken van de behandeling. Gemeld zijn:

 • Cardiaal: myocardtoxiciteit, pijn op de borst, ventriculaire disfunctie, tachycardie, aritmie, hartstilstand.
 • Respiratoir: dyspneu, acute respiratoire insufficiëntie, ademhalingsstilstand.
 • Neuropsychiatrisch: verwardheid, aandachtstoornis, hallucinaties, psychotische afwijkingen. Hoofdpijn, sufheid, ataxie, parkinsonisme, convulsies, paresthesie, perifere neuropathie.
 • Zintuigen: vertigo, vermindering van het gehoor.
 • Overgevoeligheidsreacties zoals toxische epidermale necrolyse (TEN), fotosensibilisatie, huiduitslag, urticaria en jeuk.
 • Algemeen: koorts, asthenie, vermoeidheid.
 • Gastro-intestinaal: droge mond, anorexie, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, ulcus duodenum, ulceratieve colitis en darmperforatie, gastro-intestinale bloeding.
 • Hepatisch: verminderde leverfunctie, stijging van de leverenzymwaarden (reversibel), hepatomegalie, hepatitis, levernecrose met fatale afloop.
 • Renaal: nefrolithiase, verhoogde creatinine- en ureumconcentraties, nierinsufficiëntie door nierfalen.
 • Bloedbeeld: anemie, leukopenie, neutropenie, granulocytopenie, trombocytopenie, agranulocytose, eosinofilie, aplastische en hemolytische anemie en, in immuungecompromitteerde patiënten, (irreversibele) beenmergtoxiciteit met pancytopenie en beenmergsuppressie met fatale afloop.
 • Andere laboratoriumwaarden: verlaagde bloedglucosewaarde. Hypokaliëmie. Hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie.

Interacties

Toediening van flucytosine gelijktijdig of onmiddellijk vóór of na ganciclovir en valganciclovir is gecontra-indiceerd vanwege het ontstaan van verhoogde toxiciteit van deze stoffen. Gelijktijdig gebruik met een DPD-remmer (een voorbeeld is gimeracil in het combinatiepreparaat tegafur/gimeracil/oteracil) is gecontra-indiceerd. Een minimale 'wash out'-periode van 7 dagen aanhouden.

Combinatie van flucytosine met amfotericine B kan elkaars werking versterken (synergisme), maar vergroot ook de kans op bijwerkingen.

Bij combinatie met immunosuppressiva of bestraling wees voorzichtig met betrekking tot beenmergdepressie.

De werking van flucytosine kan door cytarabine worden geantagoneerd.

Flucytosine verhoogt mogelijk de plasmaconcentratie van fenytoïne; controleer hier regelmatig op.

Zwangerschap

Flucytosine en de metaboliet ervan, 5-fluoro-uracil, passeren de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Enkele rapporten over toepassing in het 2e en 3e trimester laten geen schadelijke gevolgen voor de foetus zien. Bij dieren in subtherapeutische doses schadelijk gebleken (afwijkingen in het zenuwstelsel, gehemelte, staart, skelet, ledematen). Een klein gedeelte van flucytosine (ca. 5%) wordt omgezet in 5-fluoro-uracil, wat op grond van het werkingsmechanisme als teratogeen wordt beschouwd. De klinische relevantie hiervan is niet bekend. Een risico voor de foetus, met name bij toepassing in het 1e trimester, is niet geheel uit te sluiten.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken, in het geval van levensbedreigende infecties en het ontbreken van een effectieve alternatieve behandeling. Indien flucytosine tot aan de bevalling wordt toegediend de neonaat extra controleren (hematologisch en hepatisch).

Overig: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en tot ten minste 1 maand na de therapie. Een vruchtbare man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en tot ten minste 3 maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Ernstige bijwerkingen van flucytosine, zoals lever- en beenmergtoxiciteit, zijn niet uitgesloten en een mogelijk risico voor het kind.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

 • bekend, volledig tekort aan het enzym dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD), vanwege het risico op levensbedreigende bijwerkingen.

Zie ook de rubrieken Interacties en Waarschuwingen en voorzorgen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Een dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD)-deficiëntie leidt tot een verhoogd risico op potentieel levensbedreigende toxiciteit (stomatitis, slijmvliesontsteking, ernstige diarree, neutropenie of neurotoxiciteit) bij patiënten behandeld met (prodrugs van) 5-fluoro-uracil (5-FU). Het toxiciteitsniveau correleert met de mate van DPD-deficiëntie. De incidentie van een DPD-deficiëntie onder de Kaukasische bevolking is laag (gedeeltelijke deficiëntie bij zo'n 3–8%, volledige deficiëntie is zeldzaam; zo'n 0,01–0,5% onder de Kaukasische bevolking). Bij een bekende, volledige DPD-deficiëntie, is behandeling met flucytosine gecontra-indiceerd. Patiënten met een gedeeltelijke DPD-deficiëntie lopen ook een verhoogd risico op ernstige toxiciteit. Overweeg om de DPD-activiteit te bepalen wanneer geneesmiddeltoxiciteit is bevestigd of wordt vermoed. Overweeg om de behandeling met flucytosine te staken als er sprake is van geneesmiddeltoxiciteit. Testen op DPD-deficiëntie voorafgaand aan de behandeling is echter niet regulier vereist om vertraging van de antimycotische behandeling te voorkomen.

Nierfunctie: Bepaal vóór en tijdens de behandeling de nierfunctie; pas zonodig de dosering aan (zie rubriek Dosering). Met name combinatie met amfotericine B vereist zorgvuldige controle van de nierfunctie. Bij patiënten met een verminderde nierfunctie én DPD-deficiëntie kan toxiciteit door de metaboliet 5-FU eerder ontstaan.

Controleer na aanvang van de behandeling het bloedbeeld en de leverfunctie dagelijks, later 2×/week.

Vruchtbare mannen of vrouwen: zie de rubriek Zwangerschap.

Flucytosine kan interfereren met de twee fasen enzymatische bepaling van de creatininespiegel; gebruik andere methoden voor de bepaling van creatinine.

Onderzoeksgegevens bij kinderen: Er zijn volgens de fabrikant onvoldoende gegevens om op bewijs gebaseerde doseeradviezen bij kinderen te geven. Flucytosine mag niet gebruikt worden in de eerste lijn of als monotherapie bij kinderen. Het mag wél worden gebruikt in combinatie met andere geschikte antimycotica indien geen alternatieve middelen beschikbaar zijn, of deze niet effectief zijn. Vanwege de vertraagde eliminatie bij kinderen kan overschrijding van de optimale serumspiegels optreden, in het bijzonder bij pasgeborenen en prematuren. Controleer de spiegel gebaseerd op nationale of lokale richtlijnen voor de behandeling van schimmelinfecties. Pas eventueel de dosis aan. Controleer bij kinderen ook regelmatig het bloedbeeld en de nierfunctie (creatinineklaring).

Hulpstoffen: Wees voorzichtig met natrium (in de infusievloeistof) bij een natriumarm dieet.

Overdosering

Symptomen

Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn. Verder: convulsies, bloedbeeldafwijkingen (leukopenie, trombocytopenie) en stijging van de leverenzymwaarden.

Neem voor meer informatie over symptomen en de behandeling van een overdosering met flucytosine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Antimycoticum. Flucytosine (5-FC) is een gefluorideerd pyrimidinederivaat. Het dringt door in schimmelcellen, waar het wordt gedesamineerd tot 5-fluoro-uracil (5-FU). Incorporatie hiervan in het RNA interfereert met de eiwitsynthese van de schimmel. Ook kan flucytosine worden omgezet tot 5-fluorodeoxyuridine-monofosfaat dat thymidylaatsynthetase remt en zo interfereert met de DNA-synthese van de schimmel. Naast de fungostatische werking kan er, na langer contact met de werkzame stof, bij een aantal verwekkers vaak ook een fungicide werking optreden. De tijd boven MIC is een belangrijke factor in de effectiviteit.

Doorgaans gevoelig zijn: Candida spp., Cryptococcus neoformans en de verwekkers van chromoblastomycose.

Resistentie kan tijdens de therapie snel ontstaan. Daarom wordt het vaak in combinatie met amfotericine B toegepast; hierbij is tevens sprake van synergisme. In vitro is synergisme optreden bij de combinatie met fluconazol of itraconazol bij een infectie met Cryptococcus neoformans en in een diermodel met fluconazol bij cryptococcus-meningitis.

Kinetische gegevens

V d ca. 0,68 l/kg, bij prematuren 1,1 (0,4–2) l/kg.
Overig flucytosine wordt wijd verspreid in het lichaam, zoals in het CZS, hart, de longen, lever, nieren, milt, peritoneale vloeistof, het oogvocht en in ontstoken gewrichten.
Overig de optimale serum dalconcentratie moet ten minste 25 microg/ml bedragen en piekwaarde mag niet (langdurig) groter zijn dan 100 microg/ml. Concentratie in liquor en CZS: 60–100% van in het serum.
Metabolisering een klein gedeelte van flucytosine (ca. 5%) wordt omgezet in 5-fluoro-uracil (5-FU), waarschijnlijk door darmbacteriën. Dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD) is het snelheidsbeperkend enzym in het katabolisme van 5-FU.
Eliminatie met de urine, 75–90% onveranderd via glomerulaire filtratie. Flucytosine is zeer goed hemodialyseerbaar, ook middels hemofiltratie (CVVH) en peritoneale dialyse is er klaring van 5-FC.
T 1/2el 3–6 uur, 6½–7 uur (prematuren), bij anurie > 1160 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

flucytosine hoort bij de groep antimycotica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links