hydroxyethylzetmeel

Samenstelling

Tetraspan 6% Aanvullende monitoring B. Braun Medical bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor infusie
Sterkte
60 g/l
Verpakkingsvorm
zak 500 ml

Venofundin 6% XGVSAanvullende monitoring B. Braun Medical bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor infusie
Sterkte
60 g/l
Verpakkingsvorm
'ecobag' zak 500 ml

Volulyte 6% XGVSAanvullende monitoring Fresenius Kabi Nederland bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor infusie
Sterkte
60 g/l
Verpakkingsvorm
'freeflex' zak 500 ml

Voluven 6% XGVSAanvullende monitoring Fresenius Kabi Nederland bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor infusie
Sterkte
60 g/l
Verpakkingsvorm
500 ml

Basis: NaCl-oplossing (9 g/l).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydroxyethylzetmeel vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De toepassing van hydroxyethylzetmeel is beperkt tot de kliniek. Hydroxyethylzetmeel niet gebruiken bij sepsis, een verminderde nierfunctie of zeer ernstig zieke patiënten (welke opgenomen zijn op een intensive care).

Indicaties

 • Behandeling van hypovolemie veroorzaakt door acuut bloedverlies, wanneer een behandeling met kristalloïden alleen onvoldoende wordt geacht.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypovolemie:

Volwassenen:

Uitsluitend toepassen in de initiële fase van volumeresuscitatie, max. 24 uur. De laagst mogelijk effectieve dosis geven voor een zo kort mogelijke duur, onder continue hemodynamische monitoring, zodat de infusie direct gestopt kan worden als de hemodynamische doelen bereikt zijn. De eerste 10–20 ml langzaam i.v. en onder zorgvuldige controle toedienen vanwege de kans op ernstige overgevoeligheidsreacties. De dagelijkse dosis en de infusiesnelheid hangen af van de mate van het bloedverlies, het handhaven of het herstel van de hemodynamiek en van de hemodilutie; maximale dosis 30 ml/kg lichaamsgewicht per dag, infusiesnelheid gewoonlijk max. 20 ml/kg per uur. In levensbedreigende situaties kan 500 ml worden toegediend door middel van handmatige drukinfusie.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): jeuk (bij langdurig gebruik van hoge doses), kan pas na weken na beëindiging van de toediening optreden en maanden aanhouden. Verhoging van serumamylase (dosisafhankelijk). Verlaging van hematocriet en plasmaproteïnen door hemodilutie (dosisafhankelijk).

Zelden (0,01-0,1%): stollingsstoornissen (bij hoge doses). Anafylactoïde/anafylactische reacties (overgevoeligheid, milde griepachtige symptomen, bradycardie, tachycardie, bronchospasmen, niet-cardiaal longoedeem).

Verder zijn gemeld: leverschade, nierschade.

Interacties

De nefrotoxiciteit van aminoglycosiden kan toenemen.

Digoxine kan eerder toxisch zijn door een verhoogde calciumconcentratie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij humane therapeutische doses. Echter bij maternale toxische doses (2,8× hoger dan de maximale humane therapeutische doses) is toxiciteit waargenomen: verminderd lichaamsgewicht van de foetus, vertraagde ontwikkeling.
Advies: Alleen op strikte indicatie toepassen.
Vruchtbaarheid: Bij maternale toxische doses (2,8× hoger dan de maximale humane therapeutische dosis) zijn veranderingen in de vruchtbaarheid waargenomen bij dieren (lichte afname van het aantal corporea lutea en implantatiesites en daarmee voor het gemiddeld aantal foetussen).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

 • sepsis;
 • brandwonden;
 • nierinsufficiëntie of niervervangende therapie;
 • ernstig verminderde leverfunctie;
 • intracraniële bloeding of hersenbloeding;
 • kritisch zieke patiënten (opgenomen op intensive care);
 • hypergehydrateerde patiënten (incl. longoedeem);
 • dehydratie;
 • ernstige coagulopathie;
 • congestief hartfalen;
 • toepassing na een orgaantransplantatie;
 • ernstige hypernatriëmie, ernstige hyperchloremie;
 • Tetraspan, Volulyte: ernstige hyperkaliëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Hydroxyethylzetmeel niet gebruiken bij sepsis, een verminderde nierfunctie of zeer ernstig zieke patiënten (zie ook Contra-indicaties). Dit gecontra-indiceerde gebruik gaat gepaard met een risico op ernstige schade, waaronder toegenomen mortaliteit.

Bij overgevoeligheidsreacties de behandeling direct staken.

Er zijn weinig gegevens betreffende de veiligheid op lange termijn bij patiënten die operatieve handelingen ondergaan en bij traumapatiënten; het te verwachten voordeel zorgvuldig afwegen tegen de onzekerheden met betrekking tot de langetermijnveiligheid. Niet toepassen bij patiënten die een openhartoperatie met cardiopulmonaire bypass ondergaan vanwege het risico op overmatige bloeding.

Serumelektrolyten, vochtbalans en nierfunctie nauwkeurig monitoren. Bij de eerste tekenen van nierschade de behandeling stoppen; tot 90 dagen na toediening de nierfunctie controleren.

Voorzichtig bij verminderde leverfunctie of bloedstollingsstoornissen en bij een verstoorde elektrolytenbalans. Bij herhaalde toediening de bloedstollingsparameters controleren; bij de eerste tekenen van coagulopathie de behandeling stoppen.

Wegens kans op volume-overbelasting de dosering voorzichtig aanpassen, vooral bij longproblemen of circulatiestoornissen.

Vermijd ernstige hemodilutie door hoge doses tevens bij hypovolemische patiënten.

Een verhoging van serumamylase kan interfereren met de diagnose van pancreatitis.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen
Overvulling van het vaatstelsel (o.a. longoedeem).

Neem voor meer symptomen en behandeling contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Plasmavervangingsmiddel. De structuur van hydroxyethylzetmeel komt sterk overeen met die van glycogeen. Door hydroxyethylering van het zetmeelmolecuul wordt het beter wateroplosbaar, neemt de waterbindingscapaciteit toe en wordt het intravasculair minder snel afgebroken door α-amylase. De hydroxyethyleringsgraad geeft de relatie aan tussen het aantal hydroxyethylgroepen en het aantal glucosemoleculen. Tetraspan en Venofundin: de oplossing met een gem. molecuulmassa van 130.000 D en een hydroxyethyleringsgraad van 0,42 is iso-oncotisch. Volulyte: de oplossing met een gem. molecuulmassa van 130.000 D en een hydroxyethyleringsgraad van 0,38–0,45 is iso-oncotisch. Voluven: de oplossing met een gem. molecuulmassa van 130.000 D en een hydroxyethyleringsgraad van 0,38–0,45 is iso-oncotisch; het volume-expanderend effect is circa 100% in de eerste 4–6 uur na toediening.

Kinetische gegevens

V d0,084 l/kg.
Metaboliseringdoor serum-α-amylase tot kleinere moleculen.
Eliminatiemoleculen met een massa < 60.000–70.000 Dalton worden direct uitgescheiden met de urine via glomerulaire filtratie; binnen 24 uur wordt 40–70% met de urine uitgescheiden.
T 1/2el4–5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hydroxyethylzetmeel hoort bij de groep plasmavervangingsmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links