isradipine

Samenstelling

Lomir Novartis Pharma bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'SRO'
Sterkte
5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

isradipine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Hypertensie: Diuretica, β-blokkers, calciumantagonisten (dihydropyridinen), ‘angiotensine converting enzyme’(ACE)-remmers en angiotensine receptor-blokkers (ARB’s) verlagen de bloeddruk effectief en verminderen het tienjaarsrisico op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Comorbiditeit en specifieke patiëntkarakteristieken bepalen welke groepen en welke middelen als eerste in aanmerking komen. De voorkeur gaat uit naar middelen met een 24-uurs werkzaamheid. Als één middel onvoldoende effectief is bij de aanbevolen dosering, is het toevoegen van een middel uit een andere groep effectiever dan het ophogen van de dosering; tevens beperkt dit de dosisafhankelijke bijwerkingen. Een vaste combinatie in de juiste dosisverhouding heeft om reden van therapietrouw de voorkeur.

Indicaties

Essentiële hypertensie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertensie:

Volwassenen:

1 capsule 1×/dag; indien na ten minste 4 weken de behandeling onvoldoende effectief is, kan een ander antihypertensivum worden toegevoegd. Bij ouderen en bij verminderde leverfunctie: begindosering 1,25 mg 2×/dag. Van isradipine is echter geen beschikbare sterkte meer in de handel om een dosering van 1,25 mg te realiseren.

Bij gelijktijdig gebruik van cimetidine de isradipine-dosering halveren. Van isradipine is echter geen beschikbare sterkte meer in de handel om een dosering van 2,5 mg te realiseren.

De capsules in zijn geheel 30 min vóór de maaltijd innemen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, opvliegers, perifeer oedeem.

Vaak (1-10%): tachycardie, palpitaties. Dyspneu. Buikklachten. Duizeligheid, vermoeidheid, malaise. Huiduitslag. Polyurie.

Soms (0,1-1%): hypotensie. Gewichtstoename.

Zeer zelden (< 0,01%): ventriculaire ritmestoornissen, myocardinfarct, hartfalen, angina pectoris, atriumfibrilleren, bradycardie. Hoest. Allergische huidreactie, anafylactische reactie, angio-oedeem, jeuk, overmatig zweten, fotosensibilisatie. Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, gingiva hyperplasie. Depressie, angst, nervositeit. Hypo-esthesie, paresthesie, slaperigheid. Visusstoornissen (wazig zicht). Artralgie, rugpijn, spierkramp, pijn in ledematen. Erectiestoornissen, gynaecomastie. Asthenie. Abnormale leverfunctiewaarden, hepatitis. Anemie, leukopenie, trombocytopenie.

Verder zijn gemeld: slapeloosheid, beroerte, TIA. pijn op de borst, syncope. Lethargie. Droge mond, obstipatie, diarree.

De (zeer) vaak voorkomende bijwerkingen zijn meestal van voorbijgaande aard.

Interacties

Het antihypertensieve effect kan worden versterkt door gelijktijdig gebruik van andere antihypertensiva, bij combinatie met baclofen en tijdens anesthesie met gehalogeneerde inhalatie-anesthetica. Het vergroot de biologische beschikbaarheid van propranolol (met 30%).

Cimetidine verhoogt door remming van het cytochroom P-450-systeem de biologische beschikbaarheid met 50%, waardoor de dosis isradipine kan worden gehalveerd. Wees vanwege mogelijke toename van bijwerkingen van isradipine voorzichtig bij de combinatie met matig tot sterke CYP3A4-remmers zoals enkele macrolide antibiotica, HIV-proteaseremmers, grapefruitsap en azoolantimycotica. Rifampicine verlaagt door inductie van het CYP450-systeem de plasmaconcentratie sterk; gelijktijdig gebruik van rifampicine en andere enzyminducerende middelen zoals efavirenz, nevirapine, carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, fenobarbital, rifabutine en sint-janskruid vermijden.

In combinatie met diuretica kan een tijdelijk versterkt saluretisch effect optreden en pre-existente hypokaliëmie worden versterkt.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens; gebruik bij een beperkt aantal vrouwen in het 3e trimester heeft geen schadelijkheid aangetoond. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid; wel zijn er aanwijzingen dat hoge doses een verminderde contractie van de uterus, complicatie bij het werpen en meer foetale en neonatale sterfte veroorzaken.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.
Vruchtbaarheid: Reversibele vermindering van mannelijke fertiliteit is beschreven bij gebruik van sommige calciumkanaalblokkers.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden (bij dieren).
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding.

Contra-indicaties

  • instabiele angina pectoris;
  • gedurende of binnen een maand na een myocardinfarct;
  • cardiogene shock;
  • overgevoeligheid voor dihydropyridinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtig bij patiënten met nierfunctiestoornissen of chronisch hartfalen, sick-sinussyndroom waar geen pacemaker is aangebracht of bij ernstig vermoeden hiervan, bij lage systolische bloeddruk, bij obstructie van het uitstroomtraject zoals bij een ernstige aortastenose en bij rechtsdecompensatie zoals cor pulmonale. Bij pre-existente angina pectoris kan de frequentie, duur en ernst van de angineuze aanvallen toenemen aan het begin van de behandeling of bij snelle dosisverhogingen.

De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen
ernstige en langdurige hypotensie en reflextachycardie als gevolg van vasodilatatie. Myocardiale geleidingsstoornissen en verdere afname in cardiale output. Hyperglykemie, pulmonaal oedeem, agitatie, convulsies, verlaagd bewustzijn.

Therapie
maagspoeling, geactiveerde kool (binnen 1 uur na inname), totale darmlavage. Eventueel insuline/glucose en glucagon, i.v. vetemulsies, i.v. calcium, adrenerge middelen. Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling toxicologie.org/isradipine en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Calciumantagonist met dihydropyridinestructuur. Het remt de langzame calciuminstroom via de L-type kanalen in de celmembraan van m.n. glad spierweefsel van de coronaire en perifere arteriën, waardoor de contractie vermindert. Hierdoor neemt de coronaire doorbloeding toe en daalt de perifere arteriële weerstand. Werking: na een week treedt al een significante bloeddrukdaling op, maximaal effect na 3-4 weken.

Kinetische gegevens

F16–18% door uitgebreid first-pass-effect met grote intra- en interindividuele verschillen; bij ouderen of bij gestoorde leverfunctie hoger. De biologische beschikbaarheid neemt toe met circa 20% bij gelijktijdige inname van voedsel.
T max 5–7 uur.
V d4,0 l/kg.
Eiwitbinding95%.
Metaboliseringin de lever (vooral door CYP3A4) volledig tot inactieve metabolieten.
Eliminatiebifasisch, met de urine 60–65%, met de feces 25–30% als metabolieten.
T 1/2el8,4 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

isradipine hoort bij de groep dihydropyridinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links