ketanserine

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Ketensin (als waterstoftartraat) Janssen-Cilag bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
20 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ketanserine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Hypertensie: Diuretica, β-blokkers, calciumantagonisten (dihydropyridinen), ‘angiotensine converting enzyme’(ACE)-remmers en angiotensine receptor-blokkers (ARB’s) verlagen de bloeddruk effectief en verminderen het tienjaarsrisico op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Comorbiditeit en specifieke patiëntkarakteristieken bepalen welke groepen en welke middelen als eerste in aanmerking komen. De voorkeur gaat uit naar middelen met een 24-uurs werkzaamheid. Als één middel onvoldoende effectief is bij de aanbevolen dosering, is het toevoegen van een middel uit een andere groep effectiever dan het ophogen van de dosering; tevens beperkt dit de dosisafhankelijke bijwerkingen. Een vaste combinatie in de juiste dosisverhouding heeft om reden van therapietrouw de voorkeur.

Van ketanserine zijn gegevens op harde eindpunten niet beschikbaar, daarom komt dit middel alleen in aanmerking als de voorkeursmiddelen onvoldoende effect sorteren bij een patiënt.

Indicaties

  • Hypertensie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertensie:

20 mg 2×/dag, bij onvoldoende effect na 4 weken 40 mg 2×/dag.

Bij gestoorde leverfunctie: begindosering 10 mg 2×/dag, max. 20 mg 2×/dag.

Bij gestoorde nierfunctie hoeft de dosering niet te worden aangepast.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): duizeligheid.

Vaak (1-10%): hoofdpijn, verminderd bewustzijn, slaapstoornis, slaperigheid, vermoeidheid. Oogaandoeningen. Dyspepsie, maag-darmstoornissen, buikpijn. Oedeem. Droge slijmvliezen. Gewichtstoename.

Verder zijn gemeld: verlenging QT-interval, ventriculaire aritmieën ('torsade de pointes'). Droge mond. Lusteloosheid, concentratieverlies. Afname calcium- en cholesterolspiegel, toename creatininespiegel.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met stoffen die het QTc-interval verlengen zoals klasse Ia-, Ic- en III-anti-aritmica, tricyclische antidepressiva, fenothiazinen en sertindol vermijden.

Gelijktijdig gebruik van stoffen die de zuurgraad van de maag verhogen, zoals antacida, verminderen de resorptie; antacida minimaal 1½–2 uur voor of na ketanserine innemen.

Bij combinatie met een diureticum, tegelijkertijd een kaliumsparend diureticum of een ACE-remmer geven.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: hypotensie.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (bij dieren).

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • bradycardie met hartslag < 50/min;
  • tweede- of derdegraads AV-blok;
  • sick-sinussyndroom;
  • ventrikelfibrilleren of aanhoudende ventriculaire tachycardie;
  • hartritmestoornissen in de voorgeschiedenis;
  • verlengd QT-interval of aangeboren verlengd QT-interval in de familie;
  • hypokaliëmie, hypomagnesiëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór behandeling ECG maken en binnen de eerste 24 uur na beginnen van de behandeling nogmaals. Als tijdens de behandeling een verlenging van het QT-interval optreedt, voortzetting van de behandeling heroverwegen.

Controle van de kaliumspiegel is aangewezen bij meer kans op hypokaliëmie, zoals bij chronisch gebruik van corticosteroïden, laxantia of diuretica. Bij optreden van hypokaliëmie de behandeling onderbreken.

Bij bestaande hypovolemie kan na parenterale toediening voorbijgaand hypotensie ontstaan.

Bij comedicatie van diuretica en antihypertensiva dient ECG-monitoring plaats te vinden.

Na de eerste dosis kan het reactie- en concentratievermogen verminderd zijn.

Bij pre-eclampsie en HELLP-syndroom dient de behandeling gezien de zeer hoge bloeddruk en de noodzaak van foetale bewaking (CTG) klinisch plaats te vinden. Een plotselinge te sterke daling van de bloeddruk kan een achteruitgang in de uteroplacentaire doorbloeding veroorzaken en daarmee foetale stress.

Overdosering

Symptomen

hypotensie, verlenging QT-interval, somnolentie, sufheid, visusstoornissen, syncope.

Neem voor informatie over een vergiftiging met ketanserine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve serotonine 5-HT2-antagonist met tevens zwakke α1- en H1-receptorblokkerende werking. Ketanserine remt de door serotonine veroorzaakte vasoconstrictie, bronchoconstrictie en plaatjesaggregatie. Waarschijnlijk berust het bloeddrukverlagend effect voornamelijk op verlaging van de perifere vaatweerstand; het mechanisme is niet volledig opgehelderd. Werking: binnen 1 uur, max. na 2–3 maanden.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en volledig, afhankelijk van pH maaginhoud (lager bij toenemende pH).
T max ½–2 uur.
Overig Plasmaspiegel: trifasisch verloop.
Eiwitbinding 95% (vnl. aan albumine).
Metabolisering via ketonreductie en oxidatieve N-dealkylering tot niet-actieve metabolieten.
Eliminatie vnl. met de urine (68%), minder met de feces (24%). Ketanserine wordt niet verwijderd door hemodialyse.
T 1/2el 13–18 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ketanserine hoort bij de groep 5HT2-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links