lomustine

Samenstelling

Belustine XGVS Kyowa Kirin Pharma bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
40 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

lomustine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicaties de geldende behandelrichtlijnen.

Indicaties

Als monotherapie of in combinatietherapie bij: primaire hersentumor en gemetastaseerde hersentumor, epidermale bronchopulmonaire carcinoom en kleincellig longcarcinoom, Hodgkinlymfoom en non-Hodgkinlymfoom, myeloom en maligne melanoom.

Dosering

Aanbevolen wordt om profylactisch anti-emetica toe te dienen in verband met misselijkheid en braken (optredend 4–6 uur na de toediening van lomustine).

Klap alles open Klap alles dicht

Alle indicaties:

Volwassenen en kinderen:

oraal: 130 mg/m² lichaamsoppervlak 1× per 6 weken.

Dosisaanpassing bij verminderd aantal leuko- of trombocyten:

indien het aantal trombocyten ≤ 100 × 109/l en/of het aantal leukocyten ≤ 4 × 109/l is, de toediening uitstellen tot herstel boven deze waarden. Indien de nadir van het aantal trombocyten 25 à 75 × 109/l en/of van het aantal leukocyten 2 à 3 × 109/l na de voorafgaande dosis is geweest, de eerstvolgende dosis met 30% verlagen. Indien de nadir van het aantal trombocyten < 25 × 109/l en/of van het aantal leukocyten < 2 × 109/l na de voorafgaande dosis is geweest, de eerstvolgende dosis met 50% verlagen. Vanwege de vertraagde hematologische toxiciteit en de cumulatieve aard ervan moet het interval tussen twee toedieningen altijd ten minste 6 weken zijn.

Toediening aan kinderen beperken tot uitzonderlijke omstandigheden, vanwege weinig gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Bij voorkeur 's avonds innemen voor het slapengaan of 3 uur na de maaltijd.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): leukopenie.

Vaak (1-10%): beenmergfalen, pancytopenie, agranulocytose, lymfopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie. Stomatitis, misselijkheid, braken, anorexie. Afwijkende leverfunctiewaarden (verhoogde waarden transaminasen, bilirubine, AF). Koorts.

Soms (0,1-1%): coördinatiestoornis, desoriëntatie, dysartrie, apathie.

Zelden (0,01-0,1%): longtoxiciteit (o.a. longfibrose en interstitiële pneumonie). Levertoxiciteit (o.a. cholestatische icterus). Nierfalen. Alopecia. Blindheid.

Zeer zelden ( < 0,01%): myelodysplastisch syndroom.

Verder zijn gemeld: acute leukemie (secundair). Lethargie. Longinfiltraat. Nieratrofie, azotemie. Amenorroe, azoöspermie.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met levende verzwakte vaccins (zoals tegen gele koorts) is gecontra-indiceerd, vanwege het risico van systemische, mogelijk dodelijke gegeneraliseerde vaccinatieziekte. Voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van immunosuppressiva, bij gelijktijdig gebruik van ciclosporine of tacrolimus kan immunodeficiëntie optreden met kans op lymfoom.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij dieren schadelijk gebleken.
Advies: Gebruik ontraden.
Vruchtbaarheid: Raad een vruchtbare man voorafgaand aan de behandeling aan om advies in te winnen over cryopreservatie van sperma, omdat lomustine tot infertiliteit kan leiden.
Overig: Een vruchtbare vrouw afraden om zwanger te worden tijdens de behandeling, vanwege het mutagene effect van lomustine. Een vruchtbare man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste zes maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor nitrosureumderivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vertraagde beenmergsuppressie is de meest frequente, meest ernstige dosisgerelateerde toxiciteit die meestal 4–6 weken na toediening optreedt en samen kan gaan met bloedingen en uitgebreide infecties. Leukopenie ontstaat meestal 5–6 weken na toediening, trombocytopenie meestal na 4 weken; beide houden meestal 1–2 weken aan. Controleer wekelijks het volledige bloedbeeld gedurende ten minste 6 weken na een dosis. Longtoxiciteit is gemeld na 6 maanden of langer na aanvang van een behandeling met cumulatieve doses; longfibrose is gemeld tot 17 jaar na behandeling. Controleer vóór en regelmatig tijdens de behandeling de longfunctie. De kans op longtoxiciteit neemt toe bij een uitgangswaarde van < 70% van de voorspelde vitale capaciteit (FVC) of diffusiecapaciteit voor CO (DLCO). De veiligheid en werkzaamheid bij een verminderde leverfunctie of nierfunctie zijn niet vastgesteld; controleer deze functies regelmatig tijdens de behandeling. Er zijn weinig gegevens over veiligheid en werkzaamheid bij de behandeling van kinderen < 18 jaar. Voor behandeling van vruchtbare mannen, zie Zwangerschap.

Eigenschappen

Alkylerend oncolyticum, behorend tot de nitrosureumderivaten. Het is in vet oplosbaar en zwak geïoniseerd bij een fysiologische pH. De werking komt voornamelijk tot stand via de actieve metabolieten. Waarschijnlijk treedt remming op van zowel de DNA- als de RNA-synthese. Er is geen kruisresistentie waargenomen met andere alkylerende oncolytica, met uitzondering van andere nitrosureumderivaten.

Kinetische gegevens

F70%.
T max1–4 uur (metabolieten).
OverigSterk lipofiel. Passeert de bloed-hersenbarrière. Penetreert goed in hersenweefsel (ca. 30 min na resorptie).
OverigSommige metabolieten doorlopen een enterohepatische kringloop.
Metaboliseringuitgebreid, snel tot o.a. actieve metabolieten.
Eliminatiemet de urine, ca. 60% na 48 uur (metabolieten).
T 1/216–48 uur (metabolieten).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

lomustine hoort bij de groep alkylerende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links