methohexital

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Brietal Hikma (Na-zout) Hikma Farma Benelux bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
500 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

methohexital vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de toepassing van methohexital is geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Inductie van anesthesie;
  • Als anestheticum bij kortdurende ingrepen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Algehele anesthesie:

Algehele anesthesie:

De dosering is individueel. Premedicatie is aanbevolen. Gebruikelijke dosering voor inductie: 50–120 mg i.v. (= 5–12 ml van een 1% oplossing), met een injectiesnelheid van doorgaans 10 mg (= 1 ml) in 5 seconden. Dit geeft een anesthesie van ca. 5–7 minuten.

Voor onderhoud van de anesthesie: elke 4–7 minuten een aanvullende hoeveelheid van 20–40 mg (= 2–4 ml) ; als alternatief kan een continu infuus gegeven worden met een 0,2% oplossing. Bepaal de inloopsnelheid van het continue infuus daarbij individueel al naargelang de gewenste diepte van de anesthesie en de operatieve eisen; bv. 1 druppel/sec.

Bereidingsinformatie: bij voorkeur het poeder voor injectie oplossen in water voor injecties; alternatieven zijn glucoseoplossing 5% of natriumchloride 0,9%. Let op: Ringerlactaat is niet bruikbaar als oplosmiddel. Om een 1% oplossing te verkrijgen de flacon met 500 mg poeder verdunnen in 50 ml oplosmiddel. Om voor continue infusie een 0,2% oplossing te verkrijgen: 250 ml oplosmiddel toevoegen (in dit geval gaat de voorkeur uit naar glucose 5% of natriumchloride om een te hypotone oplossing te vermijden).

Bijwerkingen

Frequentie onbekend: circulatoire depressie, perifere vaatcollaps. Tromboflebitis, pijn op de toedieningsplaats. Ademhalingsdepressie, apneu, laryngospasme, bronchospasme, hoesten, hikken, niezen. Salivatie. Verhoogde skeletspieractiviteit inclusief convulsie. Delier bij het ontwaken. Hoofdpijn. Misselijkheid, braken, buikpijn. Acute allergische reacties (erytheem, jeuk, urticaria, rinitis, dyspneu, hypotensie), anafylaxie. Rusteloosheid, angst. Bij accidentele extravasale toediening kunnen pijn, zwelling, ulceratie en necrose optreden. Accidentele intra-arteriële toediening kan gevaarlijk zijn en leiden tot weefselnecrose van de extremiteiten van ledematen.

Interacties

Het centraal remmende effect kan dat van andere middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, inclusief alcohol, versterken.

Zwangerschap

Methohexital passeert de placenta.

Teratogenese: bij dieren leidt gebruik van anesthetica tijdens de periode van snelle hersengroei of synaptogenese tot celverlies in de zich ontwikkelende hersenen. Dit wordt in verband gebracht met langdurige cognitieve beperkingen.

Farmacologisch effect: Sedatief effect op de foetus of neonaat.

Advies: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of bevalling wegens onvoldoende gegevens over de veiligheid.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Farmacologisch effect: Sedatief effect op de neonaat.

Advies: Het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • voorgeschiedenis van acute intermitterende porfyrie;
  • bekende overgevoeligheid voor barbituraten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vanwege ademhalingsdepressie en hypotensie voorzichtig zijn bij:

  • verzwakte patiënten;
  • aandoeningen van de ademhalingswegen of de bloedsomloop;
  • verminderde nier- en /of leverfunctie;
  • endocriene aandoeningen.

Zeer terughoudend zijn bij status asthmaticus.

Overdosering

Symptomen

Volgens de fabrikant kunnen enkele seconden na toediening depressie van het CZS en de ademhaling optreden; hypotensie bij een verlies aan perifere vaatweerstand; musculaire hyperreactiviteit variërend van spierspasmen tot convulsie-achtige bewegingen. Overdosering van een barbituraat kan longoedeem, circulatoire collaps en hartstilstand veroorzaken.

Therapie

geef zo nodig vasoconstrictieve of inotrope geneesmiddelen; en i.v. diazepam en fenytoïne bij convulsies, of bij onvoldoende effect hiervan eventueel algemene anesthesie of neuromusculair blokkerende middelen.

Eigenschappen

Barbituraat met snelle en kortdurende werking. Geeft depressie van het centrale zenuwstelsel en narcose, zonder pijnstilling. Werking: na ca. 20-30 sec. na i.v. injectie.

Kinetische gegevens

Eliminatie In twee fasen. De plasmaspiegel daalt eerst snel door herverdeling over de weefsels. Wordt minder in vetweefsel opgeslagen dan thiopental.
T 1/2el (tweede fase) 70–125 minuten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

methohexital hoort bij de groep intraveneuze anesthetica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links