mifamurtide

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Mepact (in liposoomformulering) XGVS Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Poeder voor suspensie voor intraveneuze infusie
Sterkte
4 mg

Flacon bevat na reconstitutie 0,08 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mifamurtide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicatie de geldende behandelrichtlijn.

Indicaties

  • Hooggradig reseceerbaar niet-gemetastaseerd osteosarcoom na macroscopisch volledige operatieve resectie en in combinatie met postoperatieve combinatiechemotherapie bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een leeftijd 2–30 jaar.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hooggradig reseceerbaar niet-gemetastaseerd osteosarcoom:

Kinderen en volwassenen van 2–30 jaar:

Als adjuvante behandeling ná resectie: 2 mg/m² lichaamsoppervlak, toedienen als i.v. infusie gedurende 1 uur. De eerste 12 weken twee keer per week toedienen (met een interval van ten minste 3 dagen tussen infusies), daarna gedurende 24 weken één keer per week ; in totaal 48 infusies in 36 weken.

Bij nierfunctiestoornis: bij een licht tot matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring ≥ 30 ml/min) is een dosisaanpassing niet nodig. Bij een ernstig verminderde nierfunctie kan geen dosisaanbeveling worden gedaan vanwege onvoldoende gegevens.

Bij leverfunctiestoornis:: bij lichte tot matige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 5–9) is een dosisaanpassing niet nodig. Bij een ernstige leverfunctiestoornis kan geen dosisaanbeveling worden gedaan vanwege onvoldoende gegevens.

Mifamurtide vóór toediening reconstitueren, filteren en verdunnen.

Niet als een bolusinjectie toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): tachycardie, hypertensie, hypotensie. Dyspneu (ca. 21%), tachypneu, hoesten. Anorexie (ca. 21%), misselijkheid (ca. 57%), braken (ca. 44%), diarree, obstipatie, buikpijn. Hoofdpijn (ca. 50%), duizeligheid. Spierpijn (ca. 31%), gewrichtspijn, rugpijn en pijn in extremiteiten. Koorts (ca. 85%), koude rillingen (ca. 89%), hypothermie, vermoeidheid (ca. 53%), malaise, asthenie, pijn op de borst. Overmatig zweten. Anemie.

Vaak (1-10%): sepsis. Herpes simplex-infectie. Cyanose, palpitaties. Flebitis, voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals, bleekheid. Bovenste luchtweginfectie, bloedneus, hemoptoë, piepende ademhaling, inspanningsdyspneu, pleura-effusie. Dyspepsie, opgezette buik. Urineweginfectie, hematurie, dysurie, pollakisurie. Paresthesie, hypo-esthesie, tremor, slapeloosheid, slaperigheid. Verwardheid, depressie, slapeloosheid, angst. Wazig zien. Vertigo, tinnitus, gehoorverlies. Cellulitis, huiduitslag, jeuk, droge huid, erytheem, alopecia. Oncologische pijn. Spierkramp, botpijn, pijn en stijfheid bewegingsapparaat. Dysmenorroe. (Perifeer) oedeem, slijmvliesontsteking, koude gevoel. Reactie of infectie op de infusieplaats. Gewichtsverlies. Leukopenie, trombocytopenie, granulocytopenie, febriele neutropenie. Dehydratie, hypokaliëmie.

Verder zijn gemeld: pericarditis, pleuritis, pericardiale effusie, allergische reacties met systemische symptomen.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van ciclosporine of andere calcineurineremmers is gecontra-indiceerd, vanwege een mogelijk effect op de miltmacrofagen en het mononucleair fagocytair systeem. Vermijd chronisch (systemisch) gebruik van corticosteroïden, vanwege de tegengestelde effecten van mifamurtide en corticosteroïden. Gelijktijdig gebruik van hoge doses niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) is gecontra-indiceerd, omdat in vitro NSAID's het macrofaag-activerende effect van liposomaal mifamurtide blokkeren.

Lipofiele geneesmiddelen, zoals doxorubicine, gescheiden van mifamurtide toedienen.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: Gebruik ontraden.

Overige: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Zie voor contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van astma of obstructieve longziekte vanwege het risico van ademnood; zo nodig profylactisch bronchodilatatoren voorschrijven.

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van inflammatoire, collageen of auto-immuun aandoeningen; controleer op ontstekingsreacties zoals artritis of synovitis. Ook allergische reacties zijn voorgekomen. Het kan moeilijk zijn allergische reacties te onderscheiden van versterkte inflammatoire reacties.

Controleer nauwgezet bij een voorgeschiedenis van veneuze trombose, vasculitis of instabiele cardiovasculaire aandoeningen en staak (tijdelijk of definitief) de behandeling als symptomen aanhouden of verergeren. Controleer regelmatig de stollingsparameters.

Wees vanwege onvoldoende klinische gegevens voorzichtig bij matige tot ernstige leverfunctiestoornissen en ernstige nierfunctiestoornissen. Tijdens de behandeling de nier- en leverfunctie zorgvuldig bewaken.

Neutropenie treedt vaak op. Op episoden van neutropene koorts controleren en deze behandelen. Controleer op sepsis als koorts of koude rillingen langer dan 8 uur aanhouden.

De gastro-intestinale toxiciteit van mifamurtide wordt versterkt bij combinatie met hooggedoseerde chemotherapie en is geassocieerd met een toename van het gebruik van parenterale voeding.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 2 jaar en bij volwassenen > 30 jaar zijn niet onderzocht.

Eigenschappen

Mifamurtide (muramyltripeptide fosfatidylethanolamine, MTP-PE) is een geheel synthetisch derivaat van muramyldipeptide (MDP), het kleinste, van nature vóórkomende immunostimulerende bestanddeel van de celwand van Mycobacterium spp. Het heeft hetzelfde immunostimulerende effect als natuurlijk MDP. Mifamurtide is een specifiek ligand van de NOD2-receptor en hiermee een krachtige activator van monocyten en macrofagen. Monocyten die in vitro met mifamurtide zijn behandeld doden tumorcellen, maar laten normale cellen intact. In proefdiermodellen leidt toediening tot remming van tumorgroei van longmetastasen, huid- en leverkanker en fibrosarcomen. Het precieze werkingsmechanisme van cel-activatie, immunomodulatie en tumorreductie door mifamurtide bij de mens is niet bekend. De liposomale formulering is ontwikkeld voor de in vivo targeting van macrofagen.

Kinetische gegevens

Overig verdeelt zich over de lever, de milt, de neus-keelholte, de schildklier en, in mindere mate, de longen.
Eliminatie de liposomen worden gefagocyteerd door cellen van het weefselmacrofagensysteem.
T 1/2el ca. 18 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mifamurtide hoort bij de groep immunostimulantia, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links