Samenstelling

Neomycine (sulfaat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
375 mg

375 mg neomycinesulfaat komt overeen met 250 mg neomycine.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van (pre)coma hepaticum geeft neomycine ten minste even goede resultaten als lactulose.

Voor de preventie van recidiverende episoden van hepatische encefalopathie is behandeling met lactulose de eerste keus.

Indicaties

Als adjuvans bij:

  • preoperatieve darmdecontaminatie.
  • de behandeling en preventie van (pre)coma hepaticum.

Dosering

NB: uitgegaan is van neomycinesulfaat.

Klap alles open Klap alles dicht

Preoperatieve darmdecontaminatie:

Volwassenen:

Gedurende 24 uur als volgt; ca. 1 g (= 3 tabl.) ieder uur gedurende de eerste 4 uur, vervolgens ca. 1 g iedere 4 uur gedurende de resterende 20 uur.

Kinderen:

15,6 mg/kg lichaamsgewicht of 442 mg/m² lichaamsoppervlak iedere 4 uur gedurende 3 dagen.

(Pre)coma hepaticum:

Volwassenen:

1–3 g (= 3–9 tabl.) 4×/dag gedurende max. 6 dagen.

Kinderen:

22,5–63 mg/kg of 665–1855 mg/m2 lichaamsoppervlak iedere 6 uur gedurende 5–6 dagen.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties (incl. anafylaxie). Sensibilisatie. Misselijkheid, braken, diarree. Door beschadiging van de darmmucosa kan een malabsorptiesyndroom met steatorroe optreden.

Na langdurig gebruik van hoge doses en bij mucosabeschadigingen of intestinale obstructie zijn oto- en/of nefrotoxische bijwerkingen niet uitgesloten.

Interacties

Alhoewel de systemische blootstelling aan oraal neomycine doorgaans laag is, moet toch rekening worden gehouden met de volgende interacties, vooral als er tevens sprake is van een verminderde nierfunctie of een nieraandoening.

Het effect van vitamine K-antagonisten kan worden versterkt, doordat neomycine interfereert met de synthese van vitamine K. De resorptie van digoxine, fenoxymethylpenicilline, methotrexaat kan afnemen.

Door aantasting van de darmflora wordt de hydrolyse van geconjugeerde oestrogenen aanzienlijk verminderd, daarmee kan de concentratie circulerende oestrogenen verlaagd zijn. Dit kan leiden tot 'spotting' of doorbraakbloedingen en eventueel ongewenste zwangerschap.

In het algemeen dient gelijktijdig gebruik met oto-, nefro- of neurotoxische stoffen, neuromusculair werkende spierrelaxantia (aangetoonde interactie met tubocurarine, gallamine, suxamethonium, pancuronium, vecuronium) en algemene anesthetica (zoals bij toepassing van enfluraan, halothaan en isofluraan) met de nodige voorzichtigheid te geschieden vanwege mogelijke toename van de toxiciteit.

Zwangerschap

Neomycine passeert de placenta.
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Bij systemisch gebruik van andere aminoglycosiden is gehoorschade gemeld. De systemische blootstelling aan neomycine bij oraal gebruik is echter laag bij een intact maag-darmkanaal, waarschijnlijk te laag om effecten bij de foetus te veroorzaken.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe hoeveelheden.
Farmacologisch effect: Prematuren en neonaten hebben een verhoogde darmdoorlaatbaarheid voor aminoglycosiden en elimineren deze trager. De systemische blootstelling aan (oraal) neomycine van de moeder is echter laag en de overgang in de moedermelk gering. Theoretisch zijn sensibilisatie en verstoring van de darmflora bij de zuigeling mogelijk.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • darmobstructie, uitgebreide darmulceraties;
  • overgevoeligheid voor aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij nierfunctiestoornissen, leverziekte en/of bij een verminderd gehoor of oto-vestibulaire stoornissen. Bij een zeer intensieve therapie wordt aanbevolen regelmatig de nierfunctie te controleren en audiometrisch onderzoek te verrichten.

Sensibilisatie en kruisovergevoeligheid met andere aminoglycosiden kan optreden.

Langdurig en frequent gebruik kan resulteren in de ontwikkeling van resistentie. Meestal berust deze op de synthese van inactiverende enzymen. De informatie hiertoe wordt door plasmiden overgedragen, zodat de resistentie zich kan uitbreiden tot meerdere bacteriespecies en -stammen. Kruisresistentie met andere aminoglycosiden is gemeld.

De resorptie van retinol (vitamine A) en vitamine B12 kan afnemen.

Overdosering

Symptomen
na orale toediening is er normaliter nauwelijks absorptie. Bij beschadigde darmmucosa of intestinale obstructie kan dit wel, dan zijn nefro- en ototoxische bijwerkingen te verwachten, zoals anurie of permanente doofheid.

Voor meer informatie over een vergiftiging met neomycine raadpleeg de monografie Aminoglycosiden van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Aminoglycoside met een bactericide werking, afgescheiden door Streptomyces fradiae. Remt de eiwitsynthese in bacteriën door irreversibele binding aan de 30S subunit van het ribosoom.

Werking: tegen een breed spectrum van Gram-positieve bacteriën zoals Listeria spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis en tegen een breed spectrum van Gram-negatieve bacteriën zoals Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Serratia, Shigella en Vibrio cholerae.

Anaeroben, streptokokken (o.a. S. pyogenes) en Pseudomonas spp. zijn in het algemeen niet gevoelig.

Kinetische gegevens

Resorptie1–3%.
V d0,25 l/kg.
Overigpasseert de bloed-hersenbarrière nauwelijks.
Metaboliseringniet.
Eliminatieca. 97% met de feces (niet-geresorbeerd neomycine, onveranderd), ca. 3 % met de urine snel via glomerulaire filtratie (onveranderd). Hemodialyse kan neomycine uit het bloed verwijderen.
T 1/22–3 uur, aanzienlijk verlengd bij nierfunctiestoornissen, ook verlengd bij kinderen, neonaten (vooral prematuren).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

neomycine (systemisch) hoort bij de groep aminoglycosiden.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook