nintedanib (bij pulmonale fibrose)

Samenstelling

Ofev (als esilaat) Bijlage 2Aanvullende monitoring Boehringer Ingelheim bv

Toedieningsvorm
Capsule, zacht
Sterkte
100 mg, 150 mg

Bevat tevens: soja-lecithine.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

nintedanib (bij pulmonale fibrose) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Op basis van relatief weinig klinische gegevens is het aannemelijk dat nintedanib een vergelijkbaar effect heeft als pirfenidon voor de behandeling van idiopathische pulmonale fibrose (IPF), waarbij nintedanib ook geregistreerd is voor patiënten met ernstige IPF. Nintedanib remt de afname van de geforceerde expiratoire vitale capaciteit (FVC) met 50% en vermindert de kans op een acute IPF-exacerbatie. Behandeling met nintedanib dient te worden ingesteld door artsen die ervaren zijn in de diagnostiek en behandeling van IPF.

Aan de vergoeding van nintedanib zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Idiopathische pulmonale fibrose:

Volwassenen:

150 mg 2×/dag met tussenpozen van ca. 12 uur. Max. 300 mg per dag. Indien de normale dosis niet wordt verdragen, de behandeling tijdelijk onderbreken en/of de dosering verlagen naar 100 mg 2×/dag. Als de aangepaste dosis ook niet wordt verdragen, de behandeling staken.

Bij een stijging van ASAT of ALAT tot > 3× de bovengrens van de normaalwaarde, de behandeling (tijdelijk) staken. Bij herstel de behandeling hervatten met een verlaagde dosering van 100 mg 2×/dag, die vervolgens weer verhoogd kan worden tot 150 mg 2×/dag.

Bij ouderen ≥ 75 jaar is vaak een dosisverlaging tot 100 mg 2×/dag nodig.

Capsules heel innemen bij de maaltijd, niet openmaken of fijnkauwen.

Een vergeten dosis niet alsnog innemen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, buikpijn, diarree (ca. 62%).

Vaak (1-10%): epistaxis. Braken. Verminderde eetlust, gewichtsverlies. Verhoogde waarden van ALAT, ASAT, γGT.

Soms (0,1-1%): hypertensie. Hyperbilirubinemie, verhoogde waarden van AF.

Verder is gemeld: toegenomen kans op bloedingen. Verhoogd risico op arteriële trombo-embolische complicaties, zoals myocardinfarct.

Interacties

Nintedanib is een substraat voor Pgp. Bij gelijktijdig gebruik van sterke Pgp-remmers (zoals ketoconazol, itraconazol, kinidine, ciclosporine, claritromycine, erytromycine) kan de blootstelling aan nintedanib toenemen; controleer nauwgezet op mogelijk meer bijwerkingen van nintedanib. Bij gelijktijdig gebruik van sterke Pgp-inductoren (zoals sint-janskruid, rifampicine, carbamazepine) kan de blootstelling aan nintedanib afnemen; gelijktijdige toediening zorgvuldig overwegen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren ook bij (sub)therapeutische spiegels schadelijk gebleken (afwijkingen aan de grote slagaderen en het axiale skelet).
Advies: Gebruik ontraden.
Overig: Vóór aanvang van de behandeling zwangerschap uitsluiten. Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste 3 maanden na de therapie. Aangezien onbekend is of nintedanib de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva vermindert, wordt een barrièremiddel als tweede vorm van anticonceptie aangeraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, in geringe mate (bij dieren).
Farmacologisch effect: Risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor pinda's of soja.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer transaminase- en bilirubinespiegels vóór aanvang van de behandeling en daarna periodiek of wanneer klinisch aangewezen. Staak de behandeling permanent bij leverenzymstijgingen in combinatie met klinische tekenen van leverschade (zoals geelzucht).

Controleer de bloeddruk periodiek. Wees voorzichtig bij een toegenomen cardiovasculair risico, zoals bij patiënten met coronair vaatlijden; overweeg onderbreking van de behandeling bij symptomen van acute myocardischemie. Wees voorzichtig bij patiënten die meer kans hebben om een verlengde QT-tijd te ontwikkelen. Blokkade van de vasculaire endotheliale groeifactor-receptor (VEGFR) kan leiden tot een verhoogde kans op bloedingen; wees voorzichtig bij patiënten met een pre-existent verhoogd bloedingsrisico.

Overweeg bij optreden van (langdurige) misselijkheid, braken en diarree de behandeling te onderbreken en de dosis te verlagen; bij ernstige en aanhoudende klachten de behandeling staken. Wees voorzichtig bij patiënten met een eerdere buikoperatie, omdat er mogelijk meer kans is op maag-darmperforaties; nintedanib op zijn vroegst 4 weken na een buikoperatie starten. Na een operatie nintedanib pas starten of hervatten ná adequate wondgenezing.

Vanwege een verhoogde blootstelling kan bij lichte leverinsufficiëntie de kans op bijwerkingen toenemen. Gebruik bij matige tot ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 7–15) en bij een ernstige nierfunctiestoornis wordt ontraden, omdat er geen gegevens beschikbaar zijn.

De veiligheid en effectiviteit van nintedanib zijn niet vastgesteld bij kinderen (< 18 jaar).

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met nintedanib contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Klein-moleculaire tyrosinekinaseremmer die kinaseactiviteit blokkeert van receptoren van aan bloedplaatjes afgeleide groeifactor (PDGFR α en β) en fibroblastgroeifactorreceptoren (FGFR 1-3) en receptoren van vasculaire endotheliale groeifactor (VEGFR 1–3). Hiermee remt nintedanib de activatie van FGFR- en PDGFR-signaalroutes die essentieel zijn voor de proliferatie, migratie en differentiatie van longfibroblasten/myofibroblasten.

Kinetische gegevens

T maxca. 2 uur (nuchter), ca. 4 uur (gevoede toestand).
Fca. 5% door onder andere een 'first pass'-effect. Na inname van voedsel neemt de blootstelling met ca. 20% toe.
V dca. 15 l/kg.
Eiwitbindingca. 98%.
Metaboliseringvnl. via hydrolyse tot een niet-werkzame metaboliet, daarna glucuronidering.
Eliminatievia de feces ca. 93%, via de urine < 1%.
T 1/2el10–15 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

nintedanib (bij pulmonale fibrose) hoort bij de groep proteïnekinaseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links