opicapone

Samenstelling

Ongentys Bial

Toedieningsvorm
Capsule, hard
Sterkte
50 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

opicapone vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zowel in de vroege als in de late fase van de ziekte van Parkinson is levodopa meestal het middel van eerste keus. In de vroege of ongecompliceerde fase (Hoehn & Yahr stadium 1 tot 2) zijn levodopa-combinatiepreparaten en dopamine-agonisten ongeveer even werkzaam bij de behandeling van motorische symptomen. Als startbehandeling gaat de voorkeur in het algemeen, en met name bij relatief oudere patiënten, uit naar levodopa in combinatie met een decarboxylaseremmer. In sommige gevallen kan op grond van leeftijd (< 40 j.) en als er geen cognitieve problemen zijn wel primair voor een dopamine-agonist worden gekozen. Als de respons op de dopamine-agonist afneemt, kan levodopa worden toegevoegd om een betere respons te krijgen.

In de latere gecompliceerde fasen met responsfluctuaties (zoals ‘on-off’ en 'wearing-off') tijdens de levodopa-behandeling zijn dopamine-agonisten (pramipexol, ropinirol), MAO-B-remmers (rasagiline, safinamide, selegiline) en COMT-remmers (entacapon, opicapone) effectief als adjuvante behandeling. De keuze voor een van de middelen is gebaseerd op individuele patiëntkenmerken. Opicapone (1× per dag gedoseerd) kan als alternatief voor entacapon bij het optreden van motorische complicaties aan de behandeling met levodopa worden toegevoegd, vooral bij 'wearing-off'.

Indicaties

  • Als aanvullende therapie bij levodopa/decarboxylaseremmer bij volwassen patiënten met de ziekte van Parkinson en 'end-of-dose' (einde-dosis) motorische fluctuaties.

Gerelateerde informatie

Dosering

Pas de levodopadosering in de eerste dagen tot weken na start van de behandeling aan, omdat opicapone de effecten van levodopa versterkt. Zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Klap alles open Klap alles dicht

Hulpstof bij ziekte van Parkinson:

Volwassenen (inclusief ouderen < 85 jaar).

50 mg 1×/dag rond bedtijd en ten minste 1 uur voor of na een levodopa/decarboxylaseremmer-dosis.

Vergeten dosis: Neem geen extra dosis in om de vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis in volgens schema.

Staken: Pas de dosering van de andere antiparkinsonmedicatie, met name levodopa, aan.

Nierfunctiestoornis: Dosisaanpassing is niet nodig omdat opicapone niet door de nieren wordt uitgescheiden.

Leverfunctiestoornis: Bij lichte leverfunctiestoornis (Child-Pughklasse A) is geen dosisaanpassing noodzakelijk. Bij matige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse B) is beperkte klinische ervaring; wees daarom voorzichtig; een dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn. Bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C) niet gebruiken omdat er geen klinische ervaring is.

Toedieningsinformatie: De capsules geheel met water doorslikken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): dyskinesie (17,7%).

Vaak (1-10%): Abnormale dromen, visuele hallucinaties, slapeloosheid. Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid. (Orthostatische) hypotensie. Obstipatie, droge mond, braken. Spierspasmen. Verhoogd serumcreatininekinase.

Soms (0,1-1%): Verminderde eetlust, hypertriglyceridemie. Angst, depressie, auditieve hallucinaties, nachtmerries, slaapstoornissen. Dysgeusie, hyperkinesie, syncope. Droge ogen, verstopt oor. Palpitaties, hypertensie. Dyspneu, buikklachten, dyspepsie, spierklachten, pijn in extremiteit. Chromaturie, nycturie. Gewichtsafname.

Bij dopaminerge behandeling is gemeld: stoornissen in de impulsbeheersing, als pathologisch gokgedrag, groter libido en hyperseksualiteit, dwangmatig winkelen, eetbuien en compulsief eetgedrag.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers anders dan die voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, bv. fenelzine, tranylcypromine en moclobemide, is gecontra-indiceerd. Gelijktijdig gebruik van MAO-remmers voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, bv. rasagiline (tot 1 mg/dag) en selegiline (tot 10 mg/dag in orale formulering of 1,25 mg/dag in buccale absorptieformulering), is toegestaan. Wees voorzichtig met gelijktijdig gebruik met de MAO-B-remmer safinamide omdat er geen ervaring mee is.

Opicapone kan het effect van middelen die door COMT worden gemetaboliseerd (zoals isoprenaline, adrenaline, noradrenaline, dopamine, dobutamine, α-methyldopa, apomorfine) versterken.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik met tricyclische antidepressiva en noradrenalineheropnameremmers (bijv. venlafaxine, maprotiline en imipramine) vanwege beperkte ervaring.

Opicapone is in vitro een zwakke remmer van CYP2C8 en OATP1B1.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens geen of weinig gegevens. Bij dieren onvoldoende gegevens.
Advies: Gebruik ontraden.
Overige: Vruchtbare vrouwen moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het geven van borstvoeding wordt ontraden.

Contra-indicaties

  • feochromocytoom, paraganglioom of andere catecholamine-uitscheidende neoplasmata;
  • voorgeschiedenis van een neuroleptisch maligne syndroom of niet-traumatische rabdomyolyse.

Waarschuwingen en voorzorgen

Opicapone wordt altijd gegeven in aanvulling op levodopa. Om de levodopa-gerelateerde dopaminerge bijwerkingen (bijv. dyskinesie, hallucinaties, misselijkheid, braken en orthostatische hypotensie) te verminderen, kan de levodopadosis in de eerste dagen tot weken worden verlaagd door de toedieningsfrequentie te verminderen of door hoeveelheid per dosis te verlagen op geleide van de klinische conditie van de patiënt.

Bij staken van de behandeling de dosis van de andere antiparkinsonmedicatie, met name levodopa, aanpassen voor voldoende symptoombestrijding.

Stoornissen in de impulsbeheersing kunnen ontstaan bij gebruik van dopaminerge medicatie; controleer patiënten daar regelmatig op. Heroverweeg de behandeling indien dergelijke symptomen (bv. pathologisch gokgedrag, toegenomen libido, hyperseksualiteit, eetaanval, dwangmatig winkelen) optreden.

Stijging van leverenzymen is gemeld bij COMT-remmers. Controleer de leverfunctie indien binnen een korte periode progressieve anorexie, asthenie en gewichtsdaling ontstaat.

Onderzoeksgegevens: Wees voorzichtig bij patiënten ≥ 85 jaar, vanwege beperkte ervaring. Er is geen relevante toepassing bij kinderen.

Rijvaardigheid: Er is kans op slaperigheid, duizeligheid en orthostatische hypotensie bij gebruik in combinatie met levodopa; wees voorzichtig bij het besturen van voertuigen.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met opicapone contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Eigenschappen

Perifere, selectieve en reversibele catechol-O-methyltransferase-(COMT-)remmer. Remt de omzetting van levodopa tot 3-methoxy-4-hydroxy-L-fenylalanine, waardoor de plasmaspiegel van levodopa verhoogt en de klinische respons verbetert. De werking houdt > 24 uur aan.

Kinetische gegevens

ResorptieCa. 20%.
T max1-2,5 uur.
V d0,41 l/kg.
Eiwitbinding99,9%.
MetaboliseringVnl. via sulfatie tot inactief opicaponesulfaat.
EliminatieVnl. (59-77%) met de feces, 13% met de urine, 16% met de adem.
T 1/2el94-122 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

opicapone hoort bij de groep COMT-remmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links