oxomemazine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Toplexil XGVS Opella Healthcare France SAS

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
0,33 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

oxomemazine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het gebruik van oxomemazine bij hoesten wordt niet aangeraden, vanwege onvoldoende effectiviteit en de sedatieve werking. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling van Acuut hoesten zie de indicatietekst Acuut hoesten. Oxomemazine mag niet aan kinderen jonger dan twee jaar worden gegeven vanwege een mogelijk verband met het 'sudden infant death syndrome' (wiegendood) of aan ouderen vanwege de anticholinerge bijwerkingen.

Indicaties

 • Hoest.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest

Volwassenen

15–30 ml per dag in 2–3 doses.

Kinderen 4–10 jaar

15–25 ml per dag in 2–3 doses.

Kinderen 2–4 jaar

10–20 ml per dag in 2–3 doses;

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Zenuwstelsel

 • Coördinatie afwijkend
 • Duizeligheid
 • Sedatie
 • Somnolentie

Zelden

Huid en onderhuid

 • Angio-oedeem

Immuunsysteem

 • Anafylactische shock

Zeer zelden

Bloed en lymfestelsel

 • Agranulocytose
 • Hemolytische anemie
 • Leukopenie
 • Trombocytopenische purpura

Beschreven, met onbekende frequentie

Algemeen en toedieningsplaats

 • Oedeem
 • Verwardheid

Bloedvaten

 • Hypotensie

Hart

 • Hartkloppingen
 • Tachycardie

Huid en onderhuid

 • Eczeem
 • Erytheem
 • Fotosensitiviteitsreactie
 • Pruritus
 • Purpura
 • Urticaria

Lever en galwegen

 • Geelzucht

Maagdarmstelsel

 • Diarree
 • Droge mond
 • Maag-darmfunctiestoornis
 • Obstipatie

Nieren en urinewegen

 • Urineretentie

Oog

 • Accommodatieafwijking
 • Mydriase

Psyche

 • Hallucinatie
 • Insomnia
 • Prikkelbaarheid
 • Zenuwachtigheid

Skeletspieren en bindweefsel

 • Spierzwakte

Stofwisseling en voeding

 • Verminderde eetlust

Zenuwstelsel

 • Convulsies
 • Restless legs-syndroom
 • Tardieve dyskinesie
 • Tremor

Algemeen en toedieningsplaats (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Oedeem
Verwardheid

Bloed en lymfestelsel (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Agranulocytose Zeer zelden
Hemolytische anemie
Leukopenie
Trombocytopenische purpura

Bloedvaten (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Hypotensie

Hart (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Hartkloppingen
Tachycardie

Huid en onderhuid (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Angio-oedeem Zelden
Beschreven, met onbekende frequentie
Eczeem
Erytheem
Fotosensitiviteitsreactie
Pruritus
Purpura
Urticaria

Immuunsysteem (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Anafylactische shock Zelden

Lever en galwegen (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Geelzucht

Maagdarmstelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Diarree
Droge mond
Maag-darmfunctiestoornis
Obstipatie

Nieren en urinewegen (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Urineretentie

Oog (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Accommodatieafwijking
Mydriase

Psyche (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Hallucinatie
Insomnia
Prikkelbaarheid
Zenuwachtigheid

Skeletspieren en bindweefsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Spierzwakte

Stofwisseling en voeding (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Verminderde eetlust

Zenuwstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Coördinatie afwijkend Vaak
Duizeligheid
Sedatie
Somnolentie
Beschreven, met onbekende frequentie
Convulsies
Restless legs-syndroom
Tardieve dyskinesie
Tremor
 • Langdurig gebruik kan, vooral in hoge doses en bij ouderen, leiden tot extrapiramidale stoornissen, zoals tardieve dyskinesie.
 • Paradoxale stimulering van het centraal zenuwstelsel kan ook voorkomen, zoals nervositeit, verwardheid, hallucinaties, prikkelbaarheid, slapeloosheid, tremoren, tachycardie en verhoogde neiging tot convulsies, vooral bij kinderen en ouderen.

Interacties

Combinatie met stoffen met een anticholinerge werking zoals tricyclische antidepressiva, sommige antiparkinsonmiddelen of sommige antipsychotica geeft een versterkt anticholinerg effect.

Het bloeddrukverlagende effect van perifere α-blokkerende sympathicolytica zoals labetalol en van centraal werkende antihypertensiva zoals methyldopa kan worden versterkt.

Alcohol en andere centraal dempende stoffen kunnen de centrale werking van antihistaminica versterken.

Antihistaminica kunnen de resultaten van allergietesten beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden vanwege onvoldoende gegevens.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (fenothiazinen). Gebruik door jonge kinderen zelf is gecontra-indiceerd vanwege het risico van sedatie, ademhalingsdepressie en de associatie met 'Sudden Infant Death Syndrome' (SIDS ofwel wiegendood); er is geen ervaring met het gebruik tijdens de borstvoeding.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

 • acute astma-aanval;
 • kinderen jonger dan 2 jaar;
 • overgevoeligheid voor fenothiazinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar vanwege de kans op sedering en ademhalingsdepressie; er is een samenhang met het 'Sudden Infant Death Syndrome'. Wees voorzichtig bij kinderen met slaapapneu in de anamnese, bij het vóórkomen van 'Sudden Infant Death Syndrome' in het gezin, wanneer kinderen minder makkelijk dan normaal spontaan wakker worden en bij erg zieke of gedehydrateerde kinderen. Wees voorzichtig bij kinderen jonger dan 6 jaar vanwege meer kans op neuropsychiatrische bijwerkingen.

Wees ook voorzichtig bij epilepsie (focale cerebrale corticale laesies), cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie, hepatische aandoeningen, urineretentie en prostaathypertrofie.

Dit middel kan door pupilverwijding de oogboldruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Blootstelling aan direct zonlicht vermijden wegens kans op fotosensibilisatie.

Hulpstoffen: saccharose in de drank kan bij gebruik ≥ 2 weken de tanden beschadigen. Wees voorzichtig bij diabetes mellitus, vanwege het suikergehalte.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

depressie van het centrale zenuwstelsel (lethargie, dysartrie, ataxie, stupor, bewustzijnsdaling tot coma), convulsies, mydriase, cardiovasculaire symptomen (hypotensie, ventriculaire tachycardie, aritmie), respiratoire depressie en hypothermie.

Neem voor (meer) informatie over een vergiftiging met oxomemazine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Fenothiazinederivaat. Antihistaminicum met sederende en zwak anticholinerge en α1-adrenerge eigenschappen. Heeft tevens antiserotonerge en anti-emetische eigenschappen.

Groepsinformatie

oxomemazine hoort bij de groep antihistaminica, systemisch.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links