promethazine/​guaiacol/​ipecacuanha

Samenstelling

Promethazine Comp. XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Stroop
Verpakkingsvorm
300 ml

Bevat per ml: promethazine (als hydrochloride) 1 mg, sulfoguaiacol (K-zout) 9 mg, ipecacuanha-tinctuur 6,3 mg. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: saccharose 760 mg/ml. Met bananensmaak.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

promethazine/​guaiacol/​ipecacuanha vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Deze combinatie is niet rationeel; het gebruik wordt ontraden. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling van Acuut hoesten zie de indicatietekst Acuut hoesten. Promethazine niet aan kinderen < 2 jaar geven vanwege een mogelijk verband met het 'sudden infant death syndrome' (wiegendood) of aan ouderen vanwege de anticholinerge bijwerkingen.

Indicaties

  • Hoest.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest:

Volwassenen:

15 ml 2–3×/dag.

Kinderen ≥ 5 jaar:

0,2 mg/kg lichaamsgewicht 2–4×/dag; bv. voor een kind van 8 jaar: 5 ml 2–4×/dag, 10 jaar: 6 ml 2–4×/dag en 12 jaar: 7,5 ml 2–4×/dag.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): sedatie, slaperigheid, duizeligheid, slecht coördinatievermogen, rusteloze benen. Hypotensie. Droge mond, anorexie, maag-darmstoornissen. Spierslapte, accommodatiestoornissen, mictiestoornissen. Fotosensibilisatie.

Zeer zelden (< 0,01%): hemolytische anemie, leukopenie, agranulocytose, trombocytopenische purpura. Geelzucht.

Verder zijn gemeld: anticholinerg syndroom. Ventriculaire tachycardie. Urticaria. Misselijkheid, braken. Ademdepressie, slaapapneu en wiegendood ('sudden infant death') bij zuigelingen en jonge kinderen.

Na hoge doses kunnen optreden: extrapiramidale effecten, slapeloosheid, nervositeit, tachycardie, tremoren en convulsies.

Interacties

Promethazine kan het hypotensieve effect van sommige antihypertensiva potentiëren.

Alcohol en andere centraal dempende stoffen (zoals barbituraten, benzodiazepinen, opioïden) versterken de centrale werking van promethazine.

Anticholinergica (zoals atropine, tricyclische antidepressiva) versterken het anticholinerge effect. Ook MAO-remmers kunnen het anticholinerge effect van promethazine versterken.

Elvitegravir, lopinavir en ritonavir remmen het metabolisme van promethazine.

Zwangerschap

Promethazine passeert de placenta.
Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: Hoge doseringen aan het eind van de zwangerschap geven kans op extrapiramidale stoornissen bij de pasgeborene. Bij toediening vlak voor de partus bestaat gevaar van neonatale ademhalingsdepressie.
Advies: Kan in een lage dosering worden gebruikt. Niet gebruiken vlak voor de partus vanwege neonatale ademhalingsdepressie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden, vanwege de kans op ademhalingsdepressie bij de zuigeling.

Contra-indicaties

  • verlaagd bewustzijn;
  • kinderen < 2 jaar wegens kans op ademhalingsdepressie, sedatie en associatie met wiegendood.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij kinderen met (een geschiedenis van) slaapapneu, een acute infectie, een ernstige ziekte of dehydratie en bij kinderen die minder makkelijk dan normaal spontaan wakker worden. Wees voorzichtig bij kinderen uit gezinnen met in de familie-anamnese wiegendood ('sudden infant death'). Wees tevens voorzichtig bij kinderen < 6 jaar, vanwege de toegenomen kans op neuropsychiatrische bijwerkingen.

Wees tevens voorzichtig bij prostaathypertrofie, pylorusstenose, glaucoom, astma-aanvallen, epilepsie (toename aanvalsfrequentie), gestoorde leverfunctie, cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Wees voorzichtig bij een verminderde nierfunctie of een gecontroleerd kaliumdieet vanwege de aanwezigheid van het kaliumzout van sulfoguaiacolzuur in de drank.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Overdosering

Symptomen
depressie van het centrale zenuwstelsel, convulsies, cardiovasculaire symptomen (hypotensie, aritmieën), respiratoire depressie en hypothermie.

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Combinatie van het fenothiazinederivaat promethazine en twee expectorantia. Promethazine heeft anticholinerge en antihistamine effecten. Werking: na 20 min. Werkingsduur: 2-8 uur.

Kinetische gegevens

promethazine

Resorptiegoed (ca. 88%).
Fca. 25% (vanwege groot 'first pass'-effect).
T maxca. 2–3 uur.
V dca. 13 l/kg.
Eiwitbindingca. 80% (range 76–93%).
Metaboliseringin de lever tot sulfoxide metaboliet en in mindere mate tot glucuroniden. De metabolieten zijn farmacologisch inactief.
Eliminatievoornamelijk in de vorm van metabolieten met urine en feces. Hemodialyse en hemoperfusie zijn niet effectief in het verwijderen van promethazine.
T 1/2el7–14 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

promethazine/guaiacol/ipecacuanha hoort bij de groep hoestmiddelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links